NEWS

Natječaj za radno mjesto u Gradu Poreču

16.11.2011. 00:00; Učitavanja: 60; Početna / Obavijesti / Natječaji / Natječaj za radno mjesto u Gradu Poreču
7262011-11-16-19h23_47.jpg

U Narodnim novinama broj 129 od 14.11.2011. izašao je JAVNI NATJEČAJ, za višeg stručnog suradnika za imovinskopravne poslove. Prenosimo :

Klasa: UP/I-112-03/11-01/04
Urbroj: 2167/01-05-11-2 od 19. X. 2011. (3070)

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 – u daljnjem tekstu Zakon), Pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav Grada Poreča – Parenzo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za višeg stručnog suradnika za imovinskopravne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
– 1 godina radnog iskustva
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu

Opći uvjeti:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja u roku od godine dana od prijema u službu. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na web-stranici Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr ), navest će se opis poslova, podaci o plaći za radno mjesta, način prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, kao i mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, a na oglasnoj ploči Grada Poreča – Parenzo mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti i to 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Uz prijavu na natječaj, kandidati dužni su priložiti:
– životopis
– preslik diplome
– preslik radne knjižice
– preslik uvjerenja ili drugog dokaza o položenome državnome stručnom ispitu (ako ga je kandidat položio)
– preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice
– izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci
– potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti. Ako izabrani kandidat ne dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava natječajne uvjete.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Poreč – Parenzo, O. m. Tita 5, 52440 Poreč – Parenzo, s naznakom: »Natječaj za višeg stručnog suradnika u Upravnom odjelu za komunalni sustav«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Grad Poreč – Parenzo

Print Friendly, PDF & Email
MAX opće  S