NEWS

Usluga Poreč objavila Natječaj za radna mjesta na neodređeno vrijeme

DCIM/100MEDIA/DJI_0045.JPG
29.12.2017. 09:03; Učitavanja: 1.933; Početna / Gospodarstvo / Usluga Poreč objavila Natječaj za radna mjesta na neodređeno vrijeme

Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radna mjesta: Stručni suradnik za financijsko – računovodstvene i analitičke poslove i Viši voditelj gospodarenja otpadom od dana 22.12.2017. godine, KLASA: 363-01/17-03/54, raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

Stručni suradnik za financijsko – računovodstvene i analitičke poslove  ( 1 izvršitelj )

Poslovi radnog mjesta:

 •        kontrolira računovodstveno evidentiranje nastalih poslovnih događaja u poslovnim knjigama,
 •        provodi usklađenja knjigovodstvenih stanja u pomoćnim knjigama i glavnoj knjizi te kontrolira evidentirane poslovnih promjena u glavnoj knjizi,
 •       izrađuje ekonomske analize poslovanja,
 •       sudjeluje u izradi kalkulacija za utvrđivanje cijena roba i usluga,
 •       koordinira radom popisnih inventurnih komisija,
 •       provodi suštinske i formalne kontrole ulazne i izlazne dokumentacije,
 •       obavlja druge poslove po nalogu rukovoditelja.

Uvjeti:

 1. a) VSS / diplomski sveučilišni studij u polju ekonomije, b) 2 godine radnog iskustva,
 2. c) znanje rada na računalu ( microsoft office ),
 3. d) razvijene komunikacijske vještine i sklonost timskom radu.

Viši voditelj gospodarenja otpadom ( 1 izvršitelj )

Poslovi radnog mjesta:

 •        uspostavlja  i  kontrolira  uredno vođenje evidencija  i  svih  drugih  potrebnih  baza podataka,
 •       odgovara za fakturiranje i naplatu svih usluga organizacijske jedinice,
 •       podnosi pisano izvješće o radu i aktivnostima unutar organizacijske jedinice,
 •        odgovoran je za provedbu postupaka gospodarenja otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom te svim drugim pravnim aktima,
 •        odgovoran  je   za  vozni  park,   urednost  i   čistoću  vozila,   strojeva   i   uređaje organizacijske jedinice,
 •       odgovoran je za nadzor i kontrolu održavanja opreme, prostora te sredstava za rad,
 •        obvezan je i odgovoran za provođenje kontrole pristupa građevini za gospodarenje otpadom (video nadzor, angažiranje zaštitarske službe, isticanje obavijesti i sl.),
 •        organizira  i  koordinira  rad  svih  segmenata  organizacijske  jedinice  (pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta, sortirnice, odvoza otpada)
 •       osigurava praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja,
 •       obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja.

Uvjeti:

 1. a) VŠS / sveučilišni prvostupnik tehničkog smjera,
 2. b) 2 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima, c) znanje rada na računalu ( microsoft office ),
 3. d) razvijene organizacijske vještine i sklonost timskom radu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. a) životopis,
 2. b) svjedodžba s potrebnom stručnom spremom,
 3. c) radna knjižica  ili  potvrda  o  podacima  evidentiranim  u  bazi  podataka  o  radno pravnom statusu ( iz evidencije HZMO-a ),
 4. d) osobna iskaznica.

U prijavi je potrebno opisati poslove i radne zadatke koje je kandidat prethodno izvršavao. Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sa kandidatom koji bude udovoljavao uvjetima natječaja, zaključiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz reguliranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijave je 16.01.2018. godina. Razmatrati će se prijave koje u Društvo stignu do 15:00 sati.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Usluga Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč, s naznakom: prijava na natječaj za radno mjesto.

Pridržava se pravo testirati kandidate, te poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja. Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

 

Komisija za provedbu natječaja

Print Friendly, PDF & Email
Max City Advent S