NEWS

Sportska zajednica Grada Poreča raspisala N A T J E Č A J za zakup ograde nogometnog igrališta za postavu reklama

szgp-logo-c
10.07.2018. 09:11; Učitavanja: 117; Početna / Obavijesti / Natječaji / Sportska zajednica Grada Poreča raspisala N A T J E Č A J za zakup ograde nogometnog igrališta za postavu reklama
Sportska zajednica Grada Poreča daje u zakup na rok od 1 (jedne) godine žičanu ogradu nogometnog igrališta za postavu reklama u ulici Huguesa – Poreč, (nasuprot autobusnog kolodvora).
Izvršni odbor Sportske zajednice Grada Poreča na temelju članka 10. stavak 4. Pravilnika o korištenju sportskih i drugih objekata kojima upravlja Sportska zajednica Grada Poreča (dalje u tekstu: SZGP), objavljuje slijedeći
 
N A T J E Č A J
za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup ograde nogometnog igrališta za postavu reklama
 
 1. Sportska zajednica Grada Poreča daje u zakup na rok od 1 (jedne) godine žičanu ogradu nogometnog igrališta za postavu reklama u ulici Huguesa – Poreč, (nasuprot autobusnog kolodvora).

Visina žičane ograde: 1,5 m
Dužina žičane ograde: 110 m
 
Predmet zakupa iz prethodne stavke u sklopu je zemljišta u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, za koje je  raspisan natječaj o prodaji. Ugovor koji će biti sklopljen između Zakupodavca i zakupnika moći će  prestati u trenutku zaprimanja pismene obavijesti od strane Zakupodavca o promjeni vlasnika zemljišta.
Zakupnina će biti raspoređena na 12 (dvanaest) mjeseci.
 
Početni iznos zakupnine iznosi 15.000,00 kuna + PDV godišnje.
 
Ponuditelj je dužan prilikom prijave na natječaj uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kuna na transakcijski račun Sportske Zajednice Grada Poreča, IBAN: HR24 2500 0091 1014 2677 1, otvoren kod Addiko Bank d.d. Zagreb.
 
Ponuditelj s kojim bude sklopljen ugovor o zakupu jamčevina će se uračunati u ugovorenu zakupninu, dok će se ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana objave rezultata provedenog natječaja.

 1. Pisana ponuda mora sadržavati:
 1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, s podacima o broju telefona,  telefaxa i e-maila,
 2. za osobe koje se bave registriranom djelatnošću dokaz o registraciji djelatnosti (obrtnica, rješenje o obavljanju djelatnosti, izvadak iz sudskog registra ili druga odgovarajuća isprava),
 3. iznos ponuđene zakupnine (ne manje od početnog iznosa zakupnine) sa naznakom cijene sa i bez PDV-a,
 4. potvrdu Porezne uprave da nema dugovanja, po bilo kojoj osnovi ( ne stariju od mjesec dana u odnosu na dan objave natječaja),
 5. potvrdu SZGP i Grada Poreča – Parenzo da nema dugovanja, po bilo kojoj osnovi (ne stariju od mjesec dana u odnosu na dan objave natječaja),
 6. priznanicu o uplaćenoj jamčevini,
 7. naziv banke i broj računa ponuditelja radi povrata iznosa jamčevine, u slučaju da ne uspije u natječaju. 

 

 1. Dostavljanje ponuda :

 
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenim omotnicama, na adresu : Sportska zajednica Grada Poreča, 52440 Poreč, Nikole Tesle 16, s naznakom –„ Ne otvaraj – natječaj za zakup ograda“.
Rok za podnošenje ponuda po ovom natječaju je 19.07.2018. godine do 12:00 sati.
U razmatranje će se uzeti samo ponude koje će biti zaprimljene u SZGP unutar natječajnog roka.  
Postupak natječaja i izbor najpovoljnijeg ponuditelja provesti će Izvršni odbor SZGP.
 

 1. Izbor najpovoljnije ponude :

Kao najpovoljnija ponuda utvrditi će se ona za koju je ponuđena najviša cijena zakupnina. Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa jednakom cijenom, kao najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije.

 1. Zakupnik  je dužan ograde, koje su predmet zakupa, držati urednima i održavati iste.
 1. Početak korištenja ograda:

Rezultati provedenog natječaja dostavit će se ponuditeljima u roku od 10 (deset) dana, od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Ponuditelj koji bude izabran kao najpovoljniji dužan je u roku 8 (osam) dana od dana primitka rezultata natječaja potpisati ugovor o zakupu . Ukoliko to ne učini u predviđenom roku gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu i povrat uplaćene jamčevine, slijedom čega Izvršni odbor može istu površinu dodijeliti drugom najpovoljnijem ponuditelju ili je ponovo izložiti natječaju.
                 Izvršni odbor je ovlašten poništiti natječaj i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima. Ponuditelji nemaju pravo žalbe na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 
Dodatne informacije vezano za predmetni natječaj mogu se dobiti na telefon broj 052/432-322 ili 091/256 5824.

 
Print Friendly, PDF & Email
MAX1904-S