NEWS

Priprema se novi Prostorni plan za Sv. Lovreč

lovreč-slide
12.04.2019. 12:57; Učitavanja: 251; Početna / Novosti / Okolne općine / Priprema se novi Prostorni plan za Sv. Lovreč

Odredit će se, između ostalog, uvjeti za svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, a djelomično će se izmijeniti granice građevinskog područja na temelju pristiglih zahtjeva

Općina Sveti Lovreč pokrenula je postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš Prostornog plana uređenja (PPUO) Općine Sveti Lovreč. Jedan od važnijih razloga za pokretanje izrade i donošenja PPUO Svetog Lovreča je taj što je za područje Općine Sveti Lovreč na snazi Prostorni plan uređenja Općine Sveti Lovreč i istočnog dijela Općine Vrsar.

U sastavu Vrsara

Naime, dio područja Općine Sveti Lovreč (K.O. Lim i K.O. Gradina u cijelosti) usvajanjem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj izbrisan je iz područja Općine Sveti Lovreč i uključen u sastav Općine Vrsar. Stoga navedeno područje nije predmet obuhvata ovog PPUO-a.

Izradi PPUO-a Sveti Lovreč pristupit će se i zbog potrebe detaljnijeg sagledavanja prostora na temelju novog teritorijalnog ustroja te usklađenja s Prostornim planom Istarske županije i novonastalim potrebama Općine. Uz to novi PPUO Sveti Lovreč predstavlja usklađenje s prostornim planovima više razine, a tijekom postupka donošenja, preispitat će se i razmotriti dosadašnja rješenja. Ovisno o primljenim zahtjevima pojedinih tijela, kao i analizi mogućnosti prostora za pojedina područja, po potrebi će se predložiti kvalitetnija, odnosno adekvatnija rješenja. Analizirat će se utvrđene obveze izrade prostornih planova užih područja, odnosno njihovih obuhvata vezanih za stvarnu uređenost i izgrađenost prostora u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i stvarnim potrebama. Odredit će se uvjeti za svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, a djelomično će se izmijeniti granice građevinskog područja temeljem pristiglih zahtjeva.

Slijedi javna rasprava

Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi se u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno Zakonu o zaštiti prirode. U svrhu određivanja sadržaja Strateške procjene utjecaja na okoliš Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Lovreč od nadležnih tijela i osoba zatražit će mišljenja o sadržaju procjene i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u njoj. U svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju Strateške procjene i utvrđivanja njenog konačnog sadržaja Upravni odjel provodi konzultacije, a po potrebi provest će i više konzultacija s nadležnim tijelima. Konačan sadržaj Strateške procjene objavit će se na službenim mrežnim stranicama Općine Sveti Lovreč koja će o Prijedlogu PPUO Sveti Lovreč, prije donošenja, provesti javnu raspravu.   

M. Rimanić, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email
MAX S 2 do 190719
Galerija S