NEWS
Best of Poreč

Vijećnici NL Rodoljuba Kosića postavili pitanja o školi na Finidi, projektu kanalizacije…

vijećnici1
15.07.2016. 09:19; ; Početna / Politika / Vijećnici NL Rodoljuba Kosića postavili pitanja o školi na Finidi, projektu kanalizacije…

Prenosimo pitanja gradskih vijećnika Nezavisne liste Rodobljuba Kosića sa jučerašnje sjednice Gradskog Vijeća Grada Poreča.

DOLORES GHERSINICH

 1. pitanje

Centar za neurorazvojnu rehabilitaciju djece Poreč – Pitanje upućujem gradonačelnku Štifaniću.

Prošle godine u Poreču je Centar za neurorazvojnu rehabilitaciju djece .Zanimalo bi me slijedeće:

 • kako Centar funkcionira,
 • koliko ima djece u Centru,
 • koliko se puta tjedno radi sa bolesnom djecom
 • koliko ima zaposlenih (stalnozaposlenih i novozaposlenih) i kojeg su profesionalnog profila
 • jesu li u rad Centra uključeni i stručnjaci sa područja Grada Poreča ili samo vanjski suradnici?
 • imamo li plan (strategiju) daljeg proširivanja rada Centra?
 1. pitanje

Problem financiranja goriva za kupljeni kombi Društvu invalida Poreč – Pitanje upućujem gradonačelniku Štifaniću.

Poznato je Društvo invalida Poroč nakon niza humanitarnih akcija i financijske potpore Grada konačno dobilo toliko potrebno kombi vozilo.

Obzirom da znam, budući se sa tim ljudima gotovo svakodnevno susrećem u svom poslu, da je Društvu invalida sada veliki problem osiguranje financijskih sredstava za gorivo, kako bi kupljeni kombi mogao služiti svrsi i biti na raspolaganju njegovim članovima, ovim putem pitam gradonačelnika da li će Grad Poreč, sam ili putem svojih partnera, uspjeti naći financijski model da se riješi i taj problem?

INICIJATIVA Za domaćinstva koja nisu obuhvaćena novim sustavom odvodnje

Građani koji nisu obuhvaćeni novim sustavu odvodnje koji se upravo gradi, i dalje, putem računa za potrošnju vode , plaćaju priključak na sustav javne odvodnje i to fiksni i varijabilni dio temeljem Odluke o cijenama vodnih usluga javne odvodnje, naknadu za razvoj odvodnje po utrošenom m3 vode, te naknadu za razvoj sustava odvodnje na županijskom nivou.

Domaćinstva, odnosno građani koji nisu uključeni u novom sustavu odvodnje nalaze se u diskriminirajućem položaju jer plaćaju za usluge koje im se ne pružaju i pitanje je kad će im se iste uopće i pružati.

Stoga predlažem da se prihvati inicijativa:

 • da se takvim domaćinstvima omogući besplatno pražnjenje septičkih jama
 • da se odredi kubikaža srazmjerno članovima domaćinstava
 • da takvu uslugu korisnicima pruži Usluga, odnosno Odvodnja Poreč

RODOLJUB KOSIĆ

 1. pitanje

EU POREČ – priprema i izgradnja uređaja za prihvat i pročišćavanje otpadnih voda – Pitanje postaljam gradonačelniku Štifaniću.

Zanima me: Kako stojimo sa pripremom i izgradnjom uređaja za prihvat i pročišćavanje otpadnih voda kao najzahtjevnjim financijskim dijelom EU projekta Poreč?

Naime, prateći izjave odgovornih ljudi iz Odvodnje Poreč, meni ispada, da neki planirani rokovi na pripremi nove dokumentacije sa ishodovanjem potrebnih dozvola za građenje, evidentno kasne i postavljam pitanje hoće li Investitor uspjeti Ugovor za izgradnju građevina realizirati u ugovornom roku.

Nadalje, cijenim da bi bilo vrlo dobro staviti u probni rad uređaje i prije slijedeće turističke sezone, jer bi se na taj način isti mogli kvalitetno tehnološki opteretiti, da se vide i kvantificiraju svi relevantni parametri tražene kvalitete izlaznog efluenta.

 1. pitanje

Građevinske dozvole za izvođenje radova na uređenju plaža- Pitanje postavljam gradonačelniku Štifaniću.

Mnogi građani se vrlo pohvalno izjašnjavaju o poduzetim aktivnostima na uređenju plaža, za što je proračun potpomognut i sa sredstvima Ministarstva turizma (kako nas je Gradonačelnik i informirao). Također se može konstatirati, da su i na drugim plažama gdje je IŽ-a dodijelila koncesiju privatnim poduzećima, poduzete mnoge aktivnosti na uređenju plaža. Pitanje koje postavljamo gradonačelniku i nadležnom UO:

 • da li je za takve intervencije u prostoru potrebno izdavati dozvole za izvođenje radova,
 • da li su Grad Poreč i ostali koncesionari iste ishodovali prije izvođenje radova (ukoliko su one prema zakonu potrebne)?

SUGESTIJE

Na temelju više upita od strane naših sugrađana koji se kupaju na morskoj obali ispod bistroa „TEKILA“ predlažem nadležnima u Gradu Poreču da poduzmu konkretne korake vezane za ograđivanjem plaže postavom linije plutača, koje će zaštititi naše kupače od prometovanja raznih plovila.

Prateći informacije iz tiska stiče se utisak, da se vrlo često provode tehnički pregledi dijelova i cijelih novih kanalizacijskih sustava u sklopu realizacije EU projekta Poreč.

Koliko su mi prilike dozvoljavale u praćenju izvođenja građevinskih radova na izgradnji kanalizacije, uočio sam tragove šljunka u mnogim šahtovima sustava.

Predlažem, da se tom problemu pročišćavanja cjevovoda kao i naknadnom snimanju kamerama posveti posebna pažnja, kako bi izbjegli na vrijeme sve moguće poteškoće u daljnjoj eksploataciji sustava.

VLADIMIR SLADONJA

 1. PITANJE

Gradnja objekta na parkirališti Žatika (kod groblja) – Pitanje postavljam pročelnici UO za prostrorno uređenje i gradnju Nataši Simonelli.

Zanima me slijedeće:

 1. po kojoj osnovi su sagrađeni objekti na parkiralištu kod groblja, odnosno po kojem planu,
 2. sa kakvom građevinskom dozvolom i
 3. tko je investitor, budući da vlasnik zemljišta Institut za poljoprivredu nije bio upoznat sa predmetnom gradnjom, a zemljište je u najmu Grada Poreča, odnosno podnajmu Valamar Riviere.
 1. PITANJE

Izgradnja škole na Finidi – Pitanje za gradonačelnika Štifanića

Zanima me slijedeće

 1. kada će započeti izgradnja škole na Finidi?
 2. zašto će Grad Poreč već treći puta platiti projektiranje projekta škole, kada znamo da je građevinska dozvola za izgradnju iste ishodovana prije punih osam godina ?
Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani