VALFRESCO S-170422

Usluga Poreč raspisala natječaj za zakup poslovnog prostora

tržnica
foto: Radio Centar
24.07.2020. 13:45; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Usluga Poreč raspisala natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 1. Odluke o poslovnom prostoru ( Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo broj 6/2011, 01/2014 ), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN br. 125/2011, 64/15, 112/2018 ), te Zaključka sa 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.7.2020. godine, KLASA: 363-01/20-01/6, URBROJ: 2167/01-53-65-04/1-20-19, raspisuje se: 

N A T J E Č A J

za zakup poslovnog prostora u vlasništvu  društva Usluga Poreč d.o.o.

I  POSLOVNI PROSTOR KOJI SE IZLAŽE NATJEČAJU

 

* Na utvrđene iznose obračunava se porez na dodanu vrijednost sukladno važećem Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

 

II UVJETI NATJEČAJA

Grupe djelatnosti:

Grupa 2 –  Trgovina na veliko, trgovina na malo, vanjska trgovina i sl. 

Predmet natječaja je poslovni prostor koji se nalazi unutar Gradske tržnice u Gradu Poreču – Parenzo, Mlinska 1, Poreč, izgrađene na k.č. 407 k.o. Poreč, ukupne površine 42,50 m².

Isti se daje u zakup u viđenom stanju, na određeno vrijeme i uvjetima kako je utvrđeno gornjim tabelarnim prikazom.

Mjesečna zakupnina EUR/m2 određena je Odlukom o poslovnom prostoru ( u daljnjem tekstu: Odluka ). Ponuditelji se ne mogu natjecati oko visine mjesečne zakupnine jer je ista definirana Odlukom. Ponuditelji uplaćuju minimalni iznos definiran kao “početna natječajna zakupnina – jamčevina”, ( u daljnjem tekstu jamčevina ), a nuditi i natjecati se mogu oko jamčevine, koja može biti jednaka ili veća od početne natječajne zakupnine. Razlika između ponuđene i početne natječajne zakupnine – jamčevine odabrani ponuditelj uplaćuje se prije potpisivanja ugovora i ne uračunava se u mjesečnu zakupninu.

Na mjesečnu zakupninu i početnu natječajnu zakupninu – jamčevinu obračunava se porez na dodanu vrijednost sukladno važećem Zakonu o porezu na dodanu vrijednost koji iznos snosi ponuditelj odnosno zakupnik.

Mjesečna zakupnina u EUR/m2 poslovnog prostora određena je Odlukom. Obračun EUR/kn vrši se prema srednjem tečaju HNB na dan zaduživanja, a zakupnina se plaća do 15.-og u mjesecu za tekući mjesec. Za vrijeme trajanja ugovora, mjesečna zakupnina može se izmijeniti temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo odnosno Nadzornog odbora Usluge Poreč d.o.o. U mjesečnoj zakupnini nisu obuhvaćeni troškovi električne energije, vode, komunalne naknade, odvoza smeća, održavanja zgrade, pričuve i sl., kao i ostali troškovi korištenja, već se oni plaćaju posebno, a troškove istih snosi zakupnik poslovnog prostora.

Troškove i rizik ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti za djelatnost, te troškove priključaka vode i struje  snosi zakupnik.               

Zbog ulaganja u poslovni prostor, budući zakupnik poslovnog prostora nema pravo na povrat uloženih sredstava u poslovni prostor bez obzira na razloge otkaza/raskida/prestanka ugovora. 

Pismena ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta,
 2. Oznaku poslovnog prostora za koji se dostavlja ponuda,
 3. Ponuđenu natječajnu zakupninu (najmanje u visini početne natječajne zakupnine)
 4. Gospodarski program za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru. Gospodarski program naročito sadržava: plan, način, dinamiku i iznos sredstava koja se namjerava uložiti u poslovni prostor, broj i struktura radnih mjesta koja će ponuditelj osigurati u poslovnom prostoru, prikaz dosadašnjeg iskustva za obavljanje predmetne djelatnosti i slično.

Uz ponudu se obavezno prilaže:

 1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu odnosno o registraciji pravne osobe,
 2. Dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti za koju je određen poslovni prostor,
 3. Dokaz o bonitetu: – za pravne osobe – BON I i BON II, za fizičke osobe BON II
 4. Dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog) – obavezno izvornik,
 5. Ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno punomoćnike) – izvornik,
 6. Izjava ovjerena kod javnog bilježnika da ponuditelj nema u vlasništvu ili zakupu drugi poslovni prostor na području Grada Poreča,
 7. Potvrda Porezne uprave da nema dugovanja,
 8. Potvrda gradske uprave da nema dugovanja prema Gradu Poreču –Parenzo,
 9. Potvrda da nema dugovanja prema Usluzi Poreč d.o.o. s bilo koje osnove,
 10. Potvrda da nema dugovanja prema Odvodnji Poreč d.o.o. s bilo koje osnove,
 11. Izjavu o prihvaćanju prijedloga Ugovora o zakupu poslovnog prostora, ovjerena kod javnog bilježnika,
 12. Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o sredstvu osiguranja tražbine iz ugovora o zakupu: da će u slučaju da bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj dostaviti bjanko zadužnicu na iznos zakupne za cijelo razdoblje trajanja zakupa.

 Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj preslici i ne smije biti starija od 30 dana, osim ako je u natječaju drugačije navedeno.

Jamčevina za sudjelovanje na natječaju, koja je jednaka početnoj natječajnoj zakupnini, kako je navedeno u tabeli ovog natječaja, uvećana za PDV-e, uplaćuje se na račun Usluge Poreč d.o.o. IBAN HR 1723400091510416896 kod Privredne banke Zagreb d.d., s naznakom – jamčevina za poslovni prostor. Uz dokaz o uplati jamčevine napisati banku, vrstu i broj računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine.

III DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu Usluga Poreč d.o.o. za komunalne poslove, Mlinska 1, Poreč, Komisija za poslovni prostor, s naznakom “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA.               

Krajnji rok  za podnošenje ponuda po ovom natječaju je  10.08.2020.godine do 12,00 sati.

Dan isticanja natječaja na oglasnoj ploči Usluge Poreč d.o.o. smatra se danom objave natječaja.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje će biti zaprimljene unutar natječajnog roka ili koje će poštom biti dostavljene unutar tog roka. Ponude koje budu predane ili pristigle poštom nakon tog roka, odbacit će se kao nepravovremene.

IV IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Komisija za poslovne prostore će utvrditi za koje su poslovne prostore dostavljene ponude, da li su ponude potpune i pravovremene. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje, te će se odmah donijeti odluka o njihovom odbacivanju kao nevaljanima.

Valjane ponude Komisija razmatra, utvrđuje da li su ispunjeni propisani uvjeti, utvrđuje da li gospodarski program zadovoljava uvjete natječaja, te na temelju utvrđenja da gospodarski program zadovoljava uvjete natječaja i visine ponuđene natječajne zakupnine predlaže odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Na temelju prijedloga Komisije, Nadzorni odbor donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odbaciti će se ponude ponuditelja koji u vrijeme podnošenja ponuda imaju dugovanja prema Uslugi Poreč d.o.o., Odvodnji Poreč d.o.o., Gradu Poreču, Poreznoj upravi odnosno kako je specificirano prema traženim potvrdama.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će poslana  svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja. Nadzorni odbor može poništiti ovaj natječaj u cijelosti ili djelomično, ne odredivši ni jednog najpovoljnijeg ponuditelja, bez obveze da ponuditeljima posebno obrazlaže takvu svoju odluku.

Ponuditelji čija ponuda nije odabrana kao najpovoljnija i ponuditeljima koji su pismeno odustali prije donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, uplaćena jamčevina vratiti će se u roku od 10 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

V SKLAPANJE UGOVORA

Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora dužan je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o odabiru, uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i  ponuđene natječajne zakupnine, te s dokazom o uplati pristupiti u prostorije Usluge Poreč d.o.o. radi zaključivanja ugovora o zakupu.

Ugovor se ovjerava kod javnog bilježnika kao ovršna isprava radi naplate dužne zakupnine, raskida ugovora i predaje prostora zakupodavcu. Troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika snosi zakupnik.

Zakupnik stječe pravo na posjed i korištenje prostora po sklapanju ugovora o zakupu i potpisu zapisnika o predaji posjeda poslovnog prostora.

Ako ponuditelj, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora, ako ne uplati u cijelosti ponuđenu natječajnu zakupninu i ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, tada gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a poslovni prostor se može dati u zakup slijedećem najpovoljnijem ponuditelju ili ponovno raspisati natječaj.

Ostali uvjeti zakupa poslovnog prostora utvrđeni su u Odluci o poslovnom prostoru ( Službeni glasnik Grada Poreča broj 6/2011, 01/2014 ), a obavijesti se mogu dobiti i na telefon 091/4310015.

NAPOMENA:

Tekst natječaja sa prilozima i sve ostale informacije o provedbi natječaja za zakup poslovnog prostora mogu se dobiti u  društvu Usluga Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč, te na mrežnim stranicama Društva www.usluga.hr.

PRIJEDLOG UGOVORA O ZAKUPU

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email