NEWS

U Rošinima završeni radovi na izgradnji dijela kanalizacije

20220630_101905 (002)
30.06.2022. 14:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / U Rošinima završeni radovi na izgradnji dijela kanalizacije

U sklopu navedenih radova izgrađena je gravitacijska i tlačna mreža kolektora za odvodnju otpadnih voda istočnog dijela naselja Rošini, u ukupnoj dužini od približno 1.470 m. Radovi su dovršeni tjedan dana prije ugovorenog roka.

Lokalna cesta kroz naselje u zoni obuhvata radova, na mjestima gdje je to bilo moguće, proširena je za 1,5 m na prosječnu ukupnu širinu ceste od 5,5 m, pri čemu su općina Tar-Vabriga i Grad Poreč sudjelovali u troškovima proširenja, budući naselje Rošini leži na području dviju jedinica lokalnih samouprava.

Radove je izveo  Šalić građevinski obrt iz Nove Vasi, a stručni nadzor provodila je tvrtka Učka – konzalting  d.o.o. iz Pazina. Vrijednost investicije je oko 1,7 milijuna kuna (bez PDV-a).

Obavještavamo građane da su u tijeku i postupci javne nabave za izgradnju završnih faza kanalizacijskih mreža naselja Rošini i naselja Stranići, ukupno procijenjene vrijednosti od 3,2 milijuna kuna bez PDV-a, koje bi prema planu trebale započeti nakon turističke sezone. U završnoj fazi radova kanalizacijske mreže dijela naselja Rošini predviđa se izgradnja crpne stanice te gravitacijske mreže zapadnog dijela naselja ukupne duljine od približno 800 m, dok kanalizacijska mreža dijela naselja Stranići obuhvaća izgradnju zapadnog dijela naselja u duljini od približno 1.100 m sa priključenjem na mrežu sustava naselja Rošini.

Odvodnja Poreč d.o.o. uskoro završava sa pripremom dokumentacije za postupak javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Molindrio ukupne duljine gravitacijske mreže  od približno 1.100 m, u procijenjenoj vrijednosti investicije od 1,6 milijuna kuna.

Tijekom mjeseca srpnja očekuje se početak radova na izgradnji kanalizacijske mreže Servisne zone Poreč – Područje III. Ugovorena vrijednost investicije u kanalizacijski sustav iznosi 1,1 milijuna kuna  (bez PDV-a).

Odvodnja Poreč d.o.o. nastavlja s pripremom potrebne tehničke dokumentacije, rješavanju imovinsko-pravnih poslova te s prikupljanjem potrebnih suglasnosti kako bi se ostvarili uvjeti za projektiranje i izgradnju kanalizacijske mreže u preostalim naseljima, a sve s ciljem ostvarivanja maksimalne priključenosti na sustav javne odvodnje.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju prilikom izvođenja radova, koji po dovršetku rezultiraju podizanjem kvalitete života i očuvanjem kakvoće voda.

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email