NEWS

Sukladno Zakonu, Gradsko vijeće donijelo novu Odluku o sakupljanju komunalnog otpada na području Grada Poreča

Spremnici-1-820x360-1
04.02.2022. 18:47; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sukladno Zakonu, Gradsko vijeće donijelo novu Odluku o sakupljanju komunalnog otpada na području Grada Poreča

Kao što je i ranije najavljivano, jučer je na sjednici Gradskog vijeća donesena nova Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Poreča koju provodi Usluga Poreč d.o.o. Riječ je o usklađivanju odluke s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine. Sve jedinice lokalne samouprave  bile su u obvezi donijeti nove odluke o načinu pružanja javne usluge na svom području, te donijeti odluku, odnosno odrediti davatelja javne usluge. To je jučer učinio i Poreč.

Radi se o usklađivanju usluge i cijena gospodarenja otpada na području grada Poreča i Poreštine sa Zakonom o gospodarenju otpadom. Zakon je jasno propisao podjelu korisnika usluge na dvije kategorije: korisnika kućanstvo i korisnika koji nije kućanstvo. Također, Zakonom je propisano utvrđivanje jedinstvene fiksne cijene usluge koja je jednaka za sve korisnike kućanstvo, odnosno za sve korisnike koji nisu kućanstvo. Fiksni dio cijene javne usluge propisan je jučer donesenom Odlukom te za korisnike kućanstvo iznosi 45,00 kn bez PDV-a,  dok za korisnike koji nisu kućanstvo iznosi 65,00 kn bez PDV-a. Varijabilni dio cijene javne usluge  definira se prema količini predanog miješanog komunalnog otpada i ista cijena će se utvrditi cjenikom Usluge Poreč d.o.o.

– Ono što moramo istaknuti jest da će građani Poreča i Poreštine plaćati jednu od najmanjih cijena javne usluge na području Hrvatske zahvaljujući racionalnom planiranju poslovanja  i pravilnim odlukama. Također, moramo još jednom napomenuti da je odlagalište otpada Košambra  zatvoreno i sanirano, a da se otpad putem pretovarne stanice vozi u Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Riječ je o potpuno funkcionalnom i efikasnom sustavu te sustavu koji je usklađen sa svim europskim, ali i nacionalnim propisima i koji omogućava najbolju uslugu našim građanima – poručuju iz nadležnog Upravnog odjela za komunalni sustav.

– Ovo usklađivanje Odluke sa Zakonom o gospodarenju otpadom dodatni je korak u unaprjeđenju postojećeg sustava gospodarenja otpadom i dodatnog poticanja svih naših korisnika na odvojeno sakupljanje otpada i recikliranje. Cilj nam je zadržati kvalitetu usluge na visokom nivou a u suradnji sa svim korisnicima ostvarivati odlične rezultate u smanjenju količina miješanog komunalnog otpada i povećanju količina odvojeno sakupljenog otpada, a istodobno zadržati troškove gospodarenja otpadom među nižima u Hrvatskoj – poručuju iz Usluge Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email