NEWS
LUTRIJA T

Sportska zajednica objavljuje natječaj za davanje u zakup jarbola ispred dvorane Žatika

szgp-logo-c
07.07.2021. 11:02; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Sportska zajednica objavljuje natječaj za davanje u zakup jarbola ispred dvorane Žatika

Izvršni odbor Sportske zajednice Grada Poreča temeljem članka 13. Pravilnika o korištenju sportskih i drugih objekata kojima upravlja Sportska zajednica Grada Poreča i Odluke Ur. broj 2167-18-113/01-2021 od 06.07.2021. godine , na 4. sjednici održanoj 06. srpnja 2021. godine (dalje u tekstu: SZGP), objavljuje slijedeći

N A T J E Č A J

 za davanje u zakup jarbola pred dvoranom Žatika u Poreču u svrhu postavljanja reklamnih zastava

I.Sportska zajednica Grada Poreča daje u zakup na rok od 3 (tri) godine 5 (pet) jarbola pred dvoranom Žatika u Poreču.

Jarboli koji se daju u zakup nalaze se na ulazu u parkiralište dvorane Žatika u Poreču, lijevo od rampe parkirališta, odnosno nasuprot reklamnih panoa postavljenih na ogradu SRC Veli Jože.

Početni iznos zakupnine iznosi 10.000,00 kuna + PDV godišnje.

Ponuditelj je dužan prilikom prijave na natječaj uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.500,00 kuna na račun SZGP, broj HR24 2500 0091 1014 2677 1 (Addiko Bank Zagreb).

Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o zakupu jamčevina će se uračunati u ugovorenu zakupninu, dok će se ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana objave rezultata provedenog natječaja.

II. Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, s podacima o broju telefona i e-mail adrese,
  2. za osobe koje se bave registriranom djelatnošću dokaz o registraciji djelatnosti (obrtnica, rješenje o obavljanju djelatnosti, izvadak iz sudskog registra ili druga odgovarajuća isprava),
  3. iznos ponuđene zakupnine (ne manje od početnog iznosa zakupnine) sa naznakom cijene sa i bez PDV-a,
  4. potvrdu Porezne uprave da nema dugovanja, po bilo kojoj osnovi ( ne stariju od mjesec dana u odnosu na dan objave natječaja),
  5. priznanicu o uplaćenoj jamčevini,
  6. naziv banke i broj računa ponuditelja radi povrata iznosa jamčevine, u slučaju da ne uspije u natječaju.

III. Dostavljanje ponuda :

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenim omotnicama, na adresu : Sportska zajednica Grada Poreča, 52440 Poreč, Nikole Tesle 16, s naznakom –„ Ne otvaraj – natječaj za zakup jarbola“.

Rok za podnošenje ponuda po ovom natječaju je 23.07.2021. godine do 12:00 sati.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje će biti zaprimljene u SZGP unutar natječajnog roka.  

Postupak natječaja i izbor najpovoljnijeg ponuditelja provesti će Izvršni odbor SZGP.

IV. zbor najpovoljnije ponude :

Kao najpovoljnija ponuda utvrditi će se ona za koju je ponuđena najviša cijena zakupnine.

Zakupnina se izražava u kunskoj vrijednosti.

V. Zakupnik osim zakupnine plaća troškove održavanja, odnosno servisiranja ili popravka dijelova jarbola (sajle, nosači zastava).

VI. Sadržaj reklamnih zastava treba biti u skladu sa standardima etike  i profesionalne prakse u oglašivačkoj praksi i drugim oblicima komuniciranja.

SZGP zadržava pravo prilikom održavanja evenata u sportskoj dvorani Žatika koji nisu ni na koji način povezani sa budućim zakupnikom ukloniti reklamne zastave sa zakupljenih jarbola za vrijeme trajanja istih.     

VII. Početak korištenja jarbola (postavljanje zastava):

Rezultati provedenog natječaja dostavit će se ponuditeljima u roku od 15 (petnaest) dana, od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuditelj koji bude izabran kao najpovoljniji dužan je u roku 8 (osam) dana od dana primitka rezultata natječaja potpisati ugovor o zakupu jarbola. Ukoliko to ne učini u predviđenom roku gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu i povrat uplaćene jamčevine, slijedom čega Izvršni odbor može iste jarbole dodijeliti drugom najpovoljnijem ponuditelju ili  ponovo izložiti natječaju.

Izvršni odbor je ovlašten poništiti natječaj i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

 

U Poreču, 07.07.2021.godine

Ur. broj 2167-18-114/01-2021

 PREDSJEDNIK

 Aleksandar Beaković

Print Friendly, PDF & Email