NEWS
VALFRESCO 4 S
Booktiga 2024

Reakcija iz Usluge na napis u Glasu Istre: Građevinska dozvola nije potrebna !

01.12.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Svakodnevnica / Reakcija iz Usluge na napis u Glasu Istre: Građevinska dozvola nije potrebna !
888kosic.jpg

Tragom upita Riviera Holding d.d. za ugostiteljstvo i turizam iz Poreča o potrebi priključenja objekta na javnu kanalizacijsku mrežu, dana 21.07.2004.g. sklopljen je Ugovor o priključenju objekta koji je pobliže definirao otplatu naplate za priključenje na javnu kanalizaciju. Člankom 3 navedenog Ugovora predviđeno je da se uplata naknade izvrši zaključno sa 31.03.2006.g. kada će biti stvorene sve pretpostavke za realizaciju priključka, koje obaveze je Riviera Holding d.d. u potpunosti i na vrijeme izvršila.

Obzirom da se radi o priključenju objekta u povijesnoj jezgri Grada Poreča, Uprava je društva odlučila izraditi potrebnu projektnu dokumentaciju i ishodovati sve neophodne suglasnosti za izvođenje. Tako se komunalno poduzeće obratilo Upravi za zaštitu kulturne baštine – konzervatorski odjel u Puli radi dobivanja posebnih uvjeta građenja koji su izdani 29.06.2006.g. Klasa: UP/I-350-05/06-01/160, Ur. br.:2163-11-05-06-3. Tragom posebnih uvjeta sa porečkim Otvorenim učilištem Poreč – Zavičajni muzej poreštine, Usluga je sklopila Ugovor o zaštitnom arheološkom nadzoru 23.10.2006.g.

Također moramo pripomenuti da je na projektnu dokumentaciju građevine evidentiranu brojem projekta 102/2005 od 12. mjeseca 2005.g. ishodovana suglasnost od strane HEP-a pod brojem 4/100-3578/06-U od dana 08.11.2006.g., suglasnost od strane Istarskog vodovoda Buzet pod brojem 4-20/326-2006 od 07.11.2006.g., od strane HT-a tijekom studenog 2006.g., te je istom projektnom dokumentacijom zatraženo i izdavanje lokacijske dozvole dana 29.03.2006.g. (od čega je proteklo punih 8 mjeseci).

Tehničkim rješenjem predviđeno je izvođenje kanalizacijskog priključka dijelom kroz katastarsku česticu vlasnika u dužini cca 40m i dijelom kroz tijelo kolnika u ulici Matka Laginje u dužini od cca 80m.

Spomenuti radovi kao tretman priključka definirani su Odlukom o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvožnju i pročišćavanje otpadnih voda koja je objavljena u Službenom listu br. 12 od 2005.g.

Za navedene radove priključivanja građevina nije potrebno tražiti građevinsku dozvolu sukladno Zakonu o gradnji obrađenom u poglavlju C „gradnja za koju nije potrebna građevinska dozvola“ i posebni uvjeti gradnje članak 16, točka 5 gdje se izrijekom kaže: „građevinska dozvola nije potrebna za:

– kabelski i zračni priključak građevine na niskonaponsku mrežu i telekomunikacijsku mrežu kao i vodove kojima se uporabljiva građevina priključuje na komunalne instalacije (vodovod, kanalizaciju, plinovod i parovod).

Uvažavajući sve prethodne konstatacije, komunalno poduzeće Usluga je, bez ikakvih pritisaka sa strane, a pogotovo ne od strane predstavnika izvršne i nadzorne vlasti poduzeća, donijela odluku da priđe realizaciji navedenog dijela građevine, svjesna činjenice da u najboljoj namjeri ishodovanja papira i zahtjevima upućenim prema Uredu državne uprave nije dobila zatraženu lokacijsku dozvolu.

Spomenimo usput da komunalno poduzeće Usluga, sukladno godišnjem planu investiranja ulaže cca 37 milijuna kuna u razne investicijske zahtjeve i godišnje realizira 15-ak objekata s kojima se pojavljuje pred nadležni županijski ured u traženju lokacijske i građevinske dozvole.

Nije upitno želimo li poštivati ili nepoštivati zakonske odrednice koje su predviđene za legalno izvođenje investicijskih zahvata ali i bez obzira na dobru suradnju sa djelatnicima koji obavljaju te radove, možemo konstatirati da nam potrebna vremena za ishodovanje te papirologije predugo traju (kao u ovom slučaju 8 mjeseci). Obzirom da se radi o javnom – gradskom poduzeću koje u svim tim aktivnostima rješava problematiku šireg društvenog značaja a ne pojedinaca, cijenimo da bi bilo nužno da nadležni poduzmu neke korake kako bi nam se omogućilo mnogo brže administrativno praćenje u izdavanju traženih dozvola, jer u protivnom sigurno činimo ovoj društvenoj zajednici velike materijalne štete.

Također je potrebno reći da će se ovaj zahvat iskoristiti za saniranje stanja kanalizacijskih odvoda kod ex. hotela Riviera, gdje je more zagađeno zbog direktnih ispusta u more.

Predsjednik Uprave

Rodoljub Kosić, dipl.ing.el.

Print Friendly, PDF & Email