NEWS

Općina Funtana objavljuje Oglas za dodjelu stipendija u šk. godini 2020/2021

stipendije-1600x900
17.09.2020. 09:35; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Općina Funtana objavljuje Oglas za dodjelu stipendija u šk. godini 2020/2021

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i na ovim web stranicama objavljen Oglas za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020./2021..

Molbe će se zaprimati do 22.10.2020. godine.


Temeljem članka 6. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020./2021. („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 14/20 – u daljnjem tekstu: Odluka), Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane raspisuje

OGLAS  za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

Članak 1.

U školskoj/akademskoj godini 2020./2021. odobravaju se stipendije:

 • dosadašnjim stipendistima temeljem dostavljenih potvrda i izjava te
 • novim stipendistima u skladu s kriterijima iz Odluke.

 

Članak 2.

Visina stipendije za učenike iznosi 600,00 kuna mjesečno, a za studente 800,00 kuna mjesečno.

 

Članak 3.

 • Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa – srednjoškolskog programa, sveučilišnog studija (preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog) i stručnog studija (preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog).
 • Iznimno, studentima se stipendija odobrava i isplaćuje i za vrijeme apsolventske godine, odnosno studijske godine koju mogu upisati nakon odslušane 3. godine preddiplomskoga, 2. godine diplomskoga ili 5. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija, i to u trajanju od deset (10) mjeseci.
 • Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promjeni obrazovnu ustanovu, pravo na stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred, odnosno narednu studijsku godinu.
 • Isplata stipendija vrši se mjesečno od 1. rujna do 30. lipnja.
 • Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje.
 • Isplata se obavlja putem transakcijskog računa stipendiste jedne od poslovnih banaka.          

 

Članak 4.

 • Pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na području općine Funtana-Fontane.
 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici/studenti koji ne primaju stipendiju iz drugih izvora. U slučaju da ostvare pravo na drugu stipendiju, gube pravo na stipendiju Općine Funtana-Fontane.

 

Članak 5.

 • Molba za dodjelu stipendije podnosi se Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane u vremenu od 16.09.2020. do 22.10.2020. godine, na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane ili preuzeti s općinske službene web stranice (www.funtana.hr).
 • Molba se može dostaviti u papirnatom obliku, poštom na adresu Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana ili osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane, ili u elektroničkom obliku (skenirana dokumentacija u PDF formatu), na e-mail [email protected]
 • Molba je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu pošte ili Općine Funtana-Fontane, odnosno u zaglavlju elektroničke pošte vidljivo da je ista zaprimljena zaključno do datuma roka iz stavka 1. ovoga članka (uključujući i navedeni datum).
 • Dosadašnji stipendisti moraju dostaviti:
 • potvrdu o upisu u viši razred, odnosno narednu studijsku godinu, kojom kod studenata mora biti utvrđeno koja je studijska godina upisana,
 • potvrdu o prosjeku ocjena prethodne godine školovanja, odnosno prosjeku ocjena s cjelokupnog studija, koja kod studenata mora sadržavati i broj stečenih ECTS bodova,
 • izjavu o neprimanju stipendije iz drugih izvora te
 • izjavu o prebivalištu i stvarnom mjestu boravka.
 • Dosadašnji stipendisti, kojima tijekom prethodne školske/akademske godine stipendija nije isplaćivana, moraju dostaviti Zahtjev za daljnju isplatu stipendije s priloženim potvrdama i izjavama iz stavka 4. ovoga članka.
 • Ukoliko visokoškolska ustanova koju pohađa student – stipendist ne postavlja nikakve uvjete za upis u narednu studijsku godinu, student mora u prethodnoj studijskoj godini skupiti najmanje 30 ECTS bodova kako bi imao pravo na daljnje primanje stipendije.

 

Članak 6.

Na temelju kriterija određenih Odlukom, molbe za dodjelu stipendija rješava Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, tako što izrađuje rang listu učenika i studenata te objavljuje Rezultate Oglasa za dodjelu stipendija na službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr).

Članak 7.

 • Na osnovu Rezultata iz prethodnog članka Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane donosi Rješenje o odobrenoj stipendiji učeniku/studentu, odnosno o odbijanju molbe za dodjelu stipendije, te ga dostavlja podnositelju Molbe za dodjelu stipendije.
 • Na Rješenje iz stavka 1. ovoga članka učenik/student (odnosno roditelj ili staratelj) ima pravo žalbe koja se podnosi Odsjeku za drugostupanjski upravni postupak Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, u roku od petnaest (15) dana od dana primitka Rješenja.

 

Članak 8.

 • S učenicima/studentima kojima je odobrena stipendija zaključuje se Ugovor o pravima i obvezama između stipenditora i stipendista.
 • Ugovor iz stavka 1. ovog članka u ime Općine Funtana-Fontane potpisuje Općinski načelnik, a u ime stipendiste njegov roditelj ili staratelj, odnosno stipendist, ako je navršio 18 godina.

 

Članak 9.

Na temelju dokumentacije dostavljene od strane dosadašnjih stipendista, Općinski načelnik donosi Zaključak o odobrenju daljnje isplate stipendije učenicima/studentima koji ispunjavaju uvjete određene Odlukom, a isti se objavljuje na službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr).

Članak 10.

Kriteriji bodovanja su slijedeći:

A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja, odnosno uspjeh na studiju:

Prosjek ocjena

  Bodovi

–     3,10

24

–     od 3,10 do 4,75 svakih 0,05 vrijednosti prosjeka ocjena nosi

 2

–     4,75

 90

–     4,80 do 5,00.

100

       

 

B) Upisana godina studija:

–     prva godina

30

–     druga godina

40

–     treća godina

50

–     četvrta godina

60

–     peta godina.

70

–     šesta godina

80

 

C) Upisan studij za zanimanja:

–     agronomija, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, medicina, dentalna medicina, sestrinstvo, farmacija, fizioterapija, rehabilitacija, logopedija, socijalni rad, glazbena pedagogija, predškolski odgoj, učiteljski studij te nastavnički smjer za engleski jezik, njemački jezik, fiziku, biologiju, kemiju, matematiku, informatiku i geografiju……….…

30

 

D) Postignut uspjeh na školskim/izvanškolskim natjecanjima u znanju, sportu ili umjetnosti tijekom prethodne školske/natjecateljske godine:

–      sudjelovanje na županijskom natjecanju

10

–      osvojeno 1.-3. mjesta na županijskom natjecanju

20

–      sudjelovanje na državnom natjecanju

30

–      osvojeno 1.-3. mjesta na državnom natjecanju

40

–      sudjelovanje na međunarodnom natjecanju kao državni predstavnik

50

 Pravo na bodove iz ove točke stiče se samo po jednoj osnovi.           

 

E) Posebne okolnosti:

–     školovanje izvan mjesta prebivališta van područja bivše Općine Poreč.(učenici)

20

–     redovno školovanje člana obitelji izvan mjesta prebivališta roditelja (po svakom članu)

15

–     učešće roditelja u Domovinskom ratu

15

–     smještaj u podstanarstvu

15

–     obitelj s dvoje i više djece predškolskog uzrasta

20

–     invaliditet od 80% i više ili teška bolest učenika/studenta koja smanjuje radnu sposobnost

30

–     invaliditet od 80% i više ili teška bolest člana obitelji učenika/studenta koja smanjuje radnu sposobnost ili psihičko i socijalno funkcioniranje obitelji

15

–     samohrani roditelj

30

–     korisnik zajamčene minimalne naknade

50

        Pravo na bodove iz alineje 1. (školovanje izvan mjesta prebivališta van područja bivše Općine Poreč) isključuje bodovanje iz alineje 4. (smještaj u podstanarstvu).

 

Članak 11.

 • Pravo na dobivanje stipendije ostvaruje srednjoškolski učenik, odnosno student koji na temelju kriterija iz prethodnog članka sakupi 100 i više bodova.
 • Iznimno, učenik koji u završnom razredu osnovne škole ili srednjoškolskog obrazovanja postigne odličan uspjeh stječe pravo na stipendiju bez obzira na broj bodova stečenih temeljem kriterija iz prethodnog članka.

 

Članak 12.

Ukoliko učenik srednje škole postigne u protekloj godini prosječnu ocjenu 4,60 i više, odnosno student postigne tijekom studija prosječnu ocjenu 4,00 i više, stječe pravo na dodatak u visini 50% od iznosa stipendije.

Članak 13.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovog Oglasa prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Odluke i obrade molbi za dodjelu stipendije, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). 

Članak 14.

Izrazi koji se koriste u ovom Oglasu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod. 

Članak 15.

Ovaj Oglas objavljuje se oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr).

 

Obrazac Molbe za dodjelu stipendije
Izjava o neprimanju stipendije iz drugih izvora
Izjava o prebivalištu i stvarnom mjestu boravka

Print Friendly, PDF & Email