NEWS

Grad Poreč raspisao Natječaj za prijam u službu

09.04.2008. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Grad Poreč raspisao Natječaj za prijam u službu

KLASA:UP-112-01/08-01/1
URBROJ:2167/01-09-08-1
Poreč, 2.travanj 2008.

Na temeiju članka 144.st.3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br.92/05), članka 14.Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine br.27/01) i odredbi Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča Klasa:023-01/08-01/8, Urbroj:2167-01-09-08-2,od 28.ožujka 2008. Grad Poreč objavljuje

NATJEČAJ za prijam u službu
u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

1. Pročelnik, na neodređeno vrijeme, m/ž, 1 izvršitelj,
Uvjeti;

 • VSS arhitektonske, građevinske ili pravne struke,
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci,
 • položen državni stručni ispit,
 • a uz arhitektonsku te građevinsku struku ipoložen stručni ispit po posebnom zakonu,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,

2. Upravni savjetnik za prostorno uređenje i gradnju, na neodređeno vrijeme, m/ž, 1 izvršitelj,
UVjeti;

 • VSS arhitektonske ili građevinske struke,
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci,
 • položen državni stručni ispit i ispit po posebnom zakonu,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,

3. Viši upravni referent za prostorno uređenje i gradnju, na neodređeno vrijeme, m/ž, 1 izvršitelj.
Uvjeti:

 • VŠS arhitektonske, građevinske ili pravne struke, 
 • položen državni stručni ispit,
 • a uz arhitektonsku te građevinsku struku i položen stručni ispit po posebnom zakonu,
 • poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati za sva radna mjesta trebaju ispunjavati opće uvjete iz članaka 7., 8. i 9. Zakona o državnim službenicima i namještenicima.
Prijavi na natječaj kandidati trebaju obavezno priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • presliku radne knjižice
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu po posebnom zakonu

U prijavi jasno naznačiti za koje radno mjesto se kandidat natječe. Svi prilozi-dokazi, moraju biti u originalu ili ovjerenom presliku.
Prijavu može podnijeti i osoba koja nema položen državni stručni ispit, ali ga je ako bude primljena, dužna položiti u roku od godine dana od prijema u službu.
Probni rad traje tri mjeseca.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Grad Poreč, Poreč, Obala m.Tita 5, s naznakom "za natječaj-prijam u službu-prostorno uređenje i gradnja".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email