NEWS

Funtana: Oglas za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

stipendije-1-990x556-1
15.09.2023. 14:15; ; Početna / Obavijesti / Funtana: Oglas za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Temeljem članka 6. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 6/23 – u daljnjem tekstu: Odluka), Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane raspisuje

OGLAS za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Članak 1.

U školskoj/akademskoj godini 2023./2024. odobravaju se stipendije:

 • dosadašnjim stipendistima temeljem dostavljenih potvrda i izjava te
 • novim stipendistima u skladu s kriterijima iz Odluke.

 

Članak 2.

Visina stipendije za učenike iznosi 100,00 eura mjesečno, a za studente 130,00 eura mjesečno.

Članak 3.

 • Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa – srednjoškolskog programa, sveučilišnog studija (preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog) i stručnog studija (preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog).
 • Iznimno, studentima se stipendija odobrava i isplaćuje i za vrijeme izvannominalne godine studija, koju upisuju tijekom svog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija nakon što su upisali i odslušali sve kolegije, stekli sve uvjete za izlaske na sve ispite, ali nisu položili sve ispite ili nisu obranili završni/ diplomski rad, i to u trajanju od deset (10) mjeseci.
 • Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promjeni obrazovnu ustanovu, pravo na stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred, odnosno narednu studijsku godinu.
 • Isplata stipendija vrši se mjesečno od 1. rujna do 30. lipnja.
 • Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje.
 • Isplata se obavlja putem transakcijskog računa stipendiste jedne od poslovnih banaka.

 

Članak 4.

 • Pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na području općine Funtana-Fontane.
 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici/studenti koji ne primaju stipendiju iz drugih izvora, a u slučaju da ostvare pravo na drugu stipendiju, gube pravo na stipendiju Općine Funtana-Fontane.

 

Članak 5.

 • Molba za dodjelu stipendije podnosi se Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane u vremenu od 15.09.2023. do 20.10.2023. godine, na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane ili preuzeti sa službene web stranice Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr).
 • Ukoliko je učenik/student maloljetan, molbu u njegovo ime podnosi njegov roditelj ili staratelj.
 • Molba se može dostaviti u papirnatom obliku, poštom na adresu Općine Funtana-Fontane, Istarska 17, 52452 Funtana ili osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane, ili u elektroničkom obliku (skenirana dokumentacija u PDF formatu), na e-mail [email protected].
 • Molba je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu pošte ili Općine Funtana-Fontane, odnosno u zaglavlju elektroničke pošte vidljivo da je ista zaprimljena zaključno do datuma roka iz stavka 1. ovoga članka (uključujući i navedeni datum).
 • Dosadašnji stipendisti moraju dostaviti:
 • potvrdu o upisu u viši razred, odnosno narednu studijsku godinu, kojom kod studenata mora biti utvrđeno koja je studijska godina upisana,
 • potvrdu o prosjeku ocjena prethodne godine školovanja, odnosno prosjeku ocjena s cjelokupnog studija, koja kod studenata mora sadržavati i broj stečenih ECTS bodova,
 • izjavu o neprimanju stipendije iz drugih izvora te
 • izjavu o prebivalištu i stvarnom mjestu boravka.
 • Dosadašnji stipendisti, kojima tijekom prethodne školske/akademske godine stipendija nije isplaćivana, moraju dostaviti Zahtjev za daljnju isplatu stipendije s priloženim potvrdama i izjavama iz stavka 5. ovoga članka.
 • Ukoliko visokoškolska ustanova koju pohađa student – stipendist ne postavlja nikakve uvjete za upis u narednu studijsku godinu, student mora u prethodnoj studijskoj godini skupiti najmanje 30 ECTS bodova kako bi imao pravo na daljnje primanje stipendije.

 

Članak 6.

 • Na temelju kriterija određenih Odlukom, molbe za dodjelu stipendija rješava Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, tako što izrađuje rang listu učenika i studenata te objavljuje Privremene rezultate Oglasa za dodjelu stipendija na službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr).
 • U roku od osam (8) dana od dana objavljivanja Privremenih rezultata Oglasa za dodjelu stipendija, učenik/student može podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku.
 • Ukoliko je učenik/student maloljetan, prigovor u njegovo ime podnosi njegov roditelj ili staratelj.
 • Prigovor se može dostaviti u papirnatom obliku, poštom na adresu Općine Funtana-Fontane, Istarska 17, 52452 Funtana ili osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane, ili u elektroničkom obliku (skeniran u PDF formatu), na e-mail [email protected].
 • Prigovor je dostavljen u roku ako je na prijemnom žigu pošte ili Općine Funtana-Fontane, odnosno u zaglavlju elektroničke pošte vidljivo da je isti zaprimljen u roku iz stavka 2. ovoga članka.
 • Nakon isteka roka za prigovore, Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane razmatra zaprimljene prigovore te u svezi s iznesenim činjenicama u istima i odredbama Odluke, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, dostavlja očitovanje Općinskom načelniku.
 • Odluku po prigovoru donosi Općinski načelnik te protiv iste nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
 • Nakon donošenja odluka po prigovorima, Općinski načelnik objavljuje Odluku o konačnim rezultatima Oglasa za dodjelu stipendija na službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr).
 • Na temelju Odluke o konačnim rezultatima Oglasa za dodjelu stipendija, Općina Funtana-Fontane, koju zastupa Općinski načelnik, sa stipendistom sklapa Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze.
 • Ukoliko je stipendist maloljetan, ugovor u njegovo ime sklapa njegov roditelj ili staratelj.

Članak 7.

Na temelju dokumentacije dostavljene od strane dosadašnjih stipendista, Općinski načelnik donosi Zaključak o odobrenju daljnje isplate stipendije učenicima/studentima koji ispunjavaju uvjete određene Odlukom, a isti se objavljuje na službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr).

Članak 8.

Kriteriji bodovanja su slijedeći:

A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja, odnosno uspjeh na studiju:

Prosjek ocjena

  Bodovi

–     3,10………………………………………………………………………………………………..

24

–     od 3,10 do 4,75 svakih 0,05 vrijednosti prosjeka ocjena nosi…………………

 2

–     4,75………………………………………………………………………………………………..

 90

–     4,80 do 5,00…………………………………………………………………………………….

100

       

 

B) Upisana godina studija:

–     prva godina …………………………………………………………………………………….

30

–     druga godina……………………………………………………………………………………

40

–     treća godina……………………………………………………………………………………

50

–     četvrta godina………………………………………………………………………………….

60

–     peta godina……………………………………………………………………………………..

70

–     šesta godina…………………………………………………………………………………….

80

 

C) Upisan studij za zanimanja:

–     agronomija, građevinarstvo, elektrotehnika, medicina, dentalna medici-na, sestrinstvo, primaljstvo, sanitarni inženjering, farmacija, rehabilita-cija, logopedija, socijalni rad, glazbena pedagogija, predškolski odgoj, učiteljski studij te nastavnički smjer za engleski jezik, fiziku, biologiju, kemiju, matematiku, informatiku i geografiju………………………………………

 

 

 

 

30

 

D) Postignut uspjeh na školskim/izvanškolskim natjecanjima u znanju, sportu ili umjetnosti tijekom prethodne školske/natjecateljske godine:

–      sudjelovanje na županijskom natjecanju……………………………………………..

10

–      osvojeno 1.-3. mjesta na županijskom natjecanju…………………………………

20

–      sudjelovanje na državnom natjecanju ………………………………………………..

30

–      osvojeno 1.-3. mjesta na državnom natjecanju ……………………………………

40

–      sudjelovanje na međunarodnom natjecanju kao državni predstavnik………

50

 Pravo na bodove iz ove točke stiče se samo po jednoj osnovi.           

 

E) Posebne okolnosti:

–     školovanje izvan mjesta prebivališta van područja bivše Općine Poreč.(učenici)…………………………………………………………………………………

 

20

–     redovno školovanje člana obitelji izvan mjesta prebivališta roditelja (po svakom članu)………………………………………………………………………………….

 

15

–     učešće roditelja u Domovinskom ratu…………………………………………………

15

–     smještaj u podstanarstvu izvan mjesta prebivališta roditelja…………………..

15

–     obitelj s dvoje i više djece predškolskog uzrasta…………………………………..

20

–     invaliditet od 80% i više ili teška bolest učenika/studenta koja smanjuje radnu sposobnost …………………………………………………………………………….

 

30

–     invaliditet od 80% i više ili teška bolest člana obitelji učenika/studenta koja smanjuje radnu sposobnost ili psihičko i socijalno funkcioniranje obitelji…………………………………………………………………………………………….

 

 

15

–     samohrani roditelj…………………………………………………………………………….

30

–     korisnik zajamčene minimalne naknade……………………………………………… 

50

        Pravo na bodove iz alineje 1. (školovanje izvan mjesta prebivališta van područja bivše Općine Poreč) isključuje bodovanje iz alineje 4. (smještaj u podstanarstvu izvan mjesta prebivališta roditelja). 

Članak 9.

 • Pravo na dobivanje stipendije ostvaruje srednjoškolski učenik, odnosno student koji na temelju kriterija iz prethodnog članka sakupi 100 i više bodova.
 • Iznimno, učenik koji u završnom razredu osnovne škole ili srednjoškolskog obrazovanja postigne odličan uspjeh stječe pravo na stipendiju bez obzira na broj bodova stečenih temeljem kriterija iz prethodnog članka.

 

Članak 10.

Ukoliko učenik srednje škole postigne u protekloj godini prosječnu ocjenu 4,60 i više, odnosno student postigne tijekom studija prosječnu ocjenu ili težinski prosjek ocjena 4,00 i više, stječe pravo na dodatak u visini 50% od iznosa stipendije.

Obrazac Molbe za dodjelu stipendije
Izjava o neprimanju stipendije iz drugih izvora
Izjava o prebivalištu i stvarnom mjestu boravka

Print Friendly, PDF & Email