NEWS

Božićna poruka nadbiskupa Kutleše

kutleša
23.12.2021. 19:16; ; Početna / Kultura / Božićna poruka nadbiskupa Kutleše

„EVO, JAVLJAM VAM BLAGOVIJEST, VELIKU RADOST ZA SAV NAROD!“ (Lk 2,10) 

BOŽIĆNA PORUKA 2021.

Draga braćo i sestre! Ovog Božića želimo razmišljati o tajni Božjeg izabranja.

Svima nam je poznato i čak nam je postalo normalno i uobičajeno nešto što je zapravo tako veličanstveno i neobično, a to je da je Bog postao čovjekom, utjelovio se u liku malenog bespomoćnog djeteta. Veliki Bog je postao malen da nas učini velikima – ljubljenom Božjom djecom. Besmrtni Bog, koji po svojem božanstvu nije podložan trpljenju, postao je smrtni čovjek da bi nama darovao besmrtnost, vječnu sreću.

Također, dobro su nam poznate i okolnosti Isusova rođenja. Tako znamo da su Marija i Josip morali ići na popis stanovništva iz Nazareta u Betlehem i da ih nitko nije primio u svoju kuću pa se Isus rodio u štalici. Poznato nam je i da su pastiri te noći pod vedrim nebom čuvali svoja stada i doživjeli neobičan prizor – ukazao im se anđeo i javio im radosnu vijest – da se u Betlehemu rodio Spasitelj svijeta. Isto tako, znamo da su tri kralja slijedila zvijezdu koja ih je dovela do štalice u kojoj su bili Marija, Josip i Dijete Isus.

No, jesmo li razmišljali o tome zašto je Bog povjerio Dijete Isusa baš Mariji i Josipu? Zašto se anđeo ukazao baš pastirima? Zašto je trojici kraljeva koji su živjeli u drugim zemljama bilo dano da slijede zvijezdu i prepoznaju Kralja nad svim kraljevima, a nije bilo dano Herodu, koji je vladao nad Izraelom u vrijeme kad se Isus rodio?

Odgovor na prvo pitanje možemo naći u evanđeljima. Naime, kada Marijina rođakinja Elizabeta prepoznaje u Mariji Majku njezinog Gospodina, Marija klikće u svom hvalospjevu i otkriva razlog Božjeg izabranja: „Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje.“ (Lk 1, 46b-48) Bog je pogledao na Marijinu neznatnost, na njezinu malenost, skrovitost, poniznost. Kao što rijeka teče u dolinu, tako i Božja milost može doći samo u ponizno srce. Marija je bila tako ponizna, tako svjesna svoje malenosti pred Bogom i Božje veličine, da je bila magnet za Božje milosti. Marija je zato bila puna milosti. Znamo da je kroz povijest bilo mnogo žena, i to mnogo svetih i kreposnih, ali samo ponizna nazaretska Djevica bila je dostojna roditi Sina Božjeg.

Drage majke, žene, djevojke, posebno vama Blažena Djevica Marija može biti uzor. Uzor u poniznosti, uzor u majčinskoj ljubavi prema djeci i odanoj ljubavi prema svom mužu, uzor u bezuvjetnom darivanju.

Ali, Isus je bio povjeren i svetom Josipu, skrovitom nazaretskom tesaru. Zašto baš njemu? Evanđelist Matej nam donosi da je Josip bio „muž pravedan“ (Mt 1,19). A „ako li tko ljubi pravednost, kreposti su plodovi njezinih napora: jer ona poučava umjerenosti i razboritosti, pravednosti i hrabrosti“ (Mudr 8,7), govori nam Sveto pismo. Drugim riječima, Josip je bio krepostan čovjek, svet. Kreposti o kojima govori Knjiga mudrosti četiri su stožerne, glavne kršćanske vrline na kojima se grade ostale kreposti. A nismo li svi mi koji smo prigrlili Isusovu radosnu vijest pozvani na svet i krepostan život?

Ipak, dragi očevi, muževi, mladići, poglavito vama sveti Josip može biti uzor – uzor u vjernosti Bogu, uzor u brizi za obitelj, uzor u vjernosti, uzor u skrovitosti, uzor u marljivosti!

Ali u onoj svetoj božićnoj noći, tu su bili i pastiri. Siromašni pastiri koji su danima i noćima bili uz svoja stada i čuvali ih od napada divljih zvijeri. Pastiri su u Isusovo vrijeme bili oni koji zbog svoje neukosti nisu niti znali niti prakticirali Zakon. Oni nisu imali prava kao ostali u društvu. Ipak, Bog upravo njima javlja radosnu vijest spasenja.

Ali osim tih siromašnih pastira, Bog se objavljuje i bogatim  kraljevima koji su po društvenom statusu i bogatstvu bili daleko iznad pastira. Vidimo da Bog nije pristran – ne staje niti na stranu siromašnih niti na stranu bogatih. Pa koja je onda tajna Božjeg izabranja pastira i kraljeva? Odgovor opet nalazimo u Svetom pismu: „Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Bog gleda što je u srcu.“ (1 Sam 16, 7) Bog gleda samo na srce, srce koje je ponizno i otvoreno da bi moglo prepoznati i primiti Boga. I to na onaj način kako se objavljuje – u liku malenog Djeteta. Samo ponizno srce može vidjeti Boga u liku Djeteta.

Zato, u ovom božićnom vremenu Bog nas poziva da se suočimo sa sobom i vidimo kakvo je naše srce pred Bogom. Je li ono hladno za Boga i bližnjega, poput onih koji nisu otvorili vrata svoga doma Mariji i Josipu? Jesmo li svjesni poput Blažene Djevice Marije da je sve Božji dar? Trudimo li se poput svetog Josipa živjeti pravedno? Gledamo li Boga samo kao automat koji će nam po naručenoj molitvi dati ono što mislimo da trebamo imati ili u svom srcu gajimo iskrenu ljubav i zahvalnost prema Bogu? Imamo li dovoljno ljubavi i razumijevanja za one koje nam je Bog povjerio, prije svega one iz naših obitelji? Jesmo li nepristrani ili radi svojih interesa stajemo na stranu onih od kojih možemo nešto dobiti? Prepoznajemo li tragove Božjeg vodstva i Božje ljubavi u svom životu poput kraljeva?

Uđimo u svoju nutrinu, neka se naš pogled ne zadržava na blještavoj vanjštini božićnih ukrasa, nego ponizimo se u dubini srca i pokajmo se da bismo i mi ovog Božića mogli susresti Isusa. Tada će Božić zadobiti svoj puni smisao – Isus će se roditi u našim srcima i uživat ćemo plodove koje samo Bog može dati – ljubav, radost i mir.

Draga braćo i sestre, Vama, onima koje nosite u svojim srcima i svim ljudima dobre volje, od srca želim čestit i blagoslovljen Božić i sretnu Novu godinu.

✠Dražen Kutleša,

nadbiskup koadjutor i apostolski upravitelj

Raspored misnih slavlja u našim katedralama za Badnjak i Božić 2021.:

Poreč

Svečanu misu polnoćku s početkom u ponoć i središnje svečano misno slavlje na svetkovinu Božića, u subotu, 25. prosinca, s početkom u 11 sati u porečkoj katedrali, Eufrazijevoj bazilici, predvodit će apostolski upravitelj Porečke i Pulske biskupije mons. dr. Dražen Kutleša.

Pula

Svečanu misu na svetkovinu Božića, u subotu, 25. prosinca, u pulskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije s početkom u 10.30 predvodit će porečki i pulski biskup u miru mons. Ivan Milovan.

Misu polnoćku, točno u ponoć, pulskoj će katedrali predvoditi katedralni župnik vlč. Rikard Lekaj.


Messaggio di Natale dell’amministratore apostolico della Diocesi di Parenzo e Pola, arcivescovo coadiutore dell’Arcidiocesi di Spalato – Macarsca mons. Dražen Kutleša

“Ecco, vi annunzio una grande gioia per tutto il popolo” (Lc 2,10)

MESSAGGIO DI NATALE 2021.

 

Cari fratelli e sorelle! Questo Natale vogliamo riflettere sul mistero dell’elezione di Dio.

E’ noto a tutti noi e ci è persino diventato normale e comune qualcosa che in realtà è così magnifico e insolito, e cioè che Dio si è fatto uomo, incarnato nelle spoglie di un piccolo bambino indifeso. Il grande Dio si è fatto piccolo per renderci grandi noi – amati figli di Dio. Il Dio immortale, che per la sua divinità non è soggetto alla sofferenza, si è fatto uomo mortale per darci l’immortalità, la felicità eterna.

Conosciamo bene anche le circostanze della nascita di Gesù. Quindi sappiamo che Maria e Giuseppe dovettero andare al censimento da Nazaret a Betlemme e che nessuno li ospitò in casa, così Gesù nacque in una stalla. Ci è noto anche che quella notte i pastori tennero le loro greggi all’aperto ed ebbero uno spettacolo insolito – gli apparve un angelo e annunziò loro la buona novella – che a Betlemme era nato il Salvatore del mondo. Sappiamo anche che i re magi seguirono la stella che li condusse alla stalla dove erano Maria, Giuseppe e Gesù Bambino.

Ma, abbiamo pensato al motivo per cui Dio ha affidato il Bambino Gesù proprio a Maria e Giuseppe? Perché l’angelo è apparso ai pastori? Perché fu dato ai re magi, che vivevano in altre terre, di seguire la stella e riconoscere il Re sopra tutti i re, e non a Erode, che regnava in Israele al momento della nascita di Gesù?

La risposta alla prima domanda possiamo trovarla nei Vangeli. Ovvero, quando Elisabetta, parente di Maria, riconosce in Maria la Madre del suo Signore, Maria esulta nel suo inno e svela il motivo dell’elezione di Dio: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. “ (Lk 1, 46b-48)  Dio ha guardato all’insignificanza di Maria, alla sua piccolezza, segretezza, umiltà. Come il fiume scorre nella valle, così la grazia di Dio può venire solo al cuore umile. Maria era così umile, così consapevole della sua piccolezza davanti a Dio e della grandezza di Dio, che era una calamita per le grazie di Dio. Maria era perciò piena di grazia. Sappiamo che nel corso della storia ci sono state tante donne, tante sante e virtuose, ma solo l’umile Vergine di Nazareth è stata degna di dare alla luce il Figlio di Dio.

Care madri, mogli, ragazze, in particolar modo per voi la Beata Vergine Maria può essere un modello. Un modello nell’umiltà, un modello nell’amore materno per i bambini e l’amore leale per suo marito, un modello nel donarsi incondizionato.

Ma Gesù fu affidato anche a s. Giuseppe, falegname recondito di Nazareth. Perché proprio a lui? L’evangelista Matteo ci riporta che Giuseppe era un “uomo giusto” (Mt 1,19). E “se uno ama la giustizia, le virtù sono frutto delle sue fatiche: poiché essa insegna la moderazione e la prudenza, la giustizia e il coraggio” (Sap 8,7), ci dicono le Scritture. In altre parole, Giuseppe era un uomo virtuoso, santo. Le virtù di cui parla il Libro della Sapienza sono le quattro principali virtù cristiane sulle quali si fondano le altre virtù. E non siamo forse, tutti noi che abbiamo abbracciato la buona novella di Gesù, chiamati a una vita santa e virtuosa?

Tuttavia, cari padri, mariti, giovani, principalmente per voi San Giuseppe può essere un modello – nella fedeltà a Dio, un modello nella cura della famiglia, un modello nella fedeltà, un modello nella riservatezza, un modello nella laboriosità!

Ma in quella santa notte di Natale c’erano anche i pastori. Pastori poveri che stavano vicino alle loro greggi giorno e notte e le proteggevano dagli attacchi delle bestie selvagge. Ai tempi di Gesù, i pastori erano coloro che, a causa della loro ignoranza, non conoscevano né praticavano la Legge. Non avevano gli stessi diritti degli altri nella società. Eppure è proprio a loro che Dio annuncia la buona novella della salvezza.

Ma oltre a questi pastori poveri, Dio si rivela anche ai ricchi re che, per condizione sociale e ricchezza, erano molto al di sopra dei pastori. Vediamo che Dio non è di parte – non sta né dalla parte dei poveri né dalla parte dei ricchi. Qual è dunque il segreto della scelta di Dio dei pastori e dei re? La risposta la troviamo ancora nella Sacra Scrittura: “Dio non guarda come l’uomo: l’uomo guarda negli occhi, ma Dio vede ciò che è nel cuore” (1 Sam 16,7). Dio guarda solo al cuore, il cuore che è umile e aperto per poter riconoscere e ricevere Dio. E ciò nel modo in cui si rivela – nelle spoglie di un Bambino. Solo un cuore umile può vedere Dio nell’immagine di un Bambino…  

Pertanto, in questo tempo di Natale, Dio ci invita a confrontarci con noi stessi e vedere com’è il nostro cuore davanti a Dio. È freddo per Dio e per il prossimo, come quelli che non hanno aperto la porta di casa a Maria e Giuseppe? Siamo consapevoli come la Beata Vergine Maria che tutto è dono di Dio? Cerchiamo di vivere rettamente come San Giuseppe? Vediamo Dio solo come un distributore che ci darà ciò che pensiamo di dover avere dopo la preghiera commissionata, o coltiviamo nei nostri cuori amore sincero e gratitudine per Dio? Abbiamo abbastanza amore e comprensione per coloro che Dio ci ha affidato, specialmente quelli delle nostre famiglie? Siamo imparziali o sosteniamo coloro da cui possiamo ottenere qualcosa per i nostri interessi? Riconosciamo le tracce della guida di Dio e dell’amore di Dio nella nostra vita come i Re magi?

Entriamo nel nostro profondo, che il nostro sguardo non si soffermi sull’esteriorità scintillante degli addobbi natalizi, ma umiliamoci nel profondo del nostro cuore e pentiamoci per incontrare anche noi Gesù in questo Natale. Allora il Natale acquisirà il suo pieno significato: Gesù nascerà nei nostri cuori e godremo dei frutti che solo Dio può dare – amore, gioia e pace.

Cari fratelli e sorelle, a Voi, a coloro che portate nei vostri cuori, e a tutte le persone di buona volontà, auguro di cuore buon Natale e un felice anno nuovo.

 

✠Dražen Kutleša,

arcivescovo coadiutore e amministratore apostolico

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email