Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

FUNTANA-1600x1068
04.11.2021. 10:13; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka Općinskog načelnika Općine Funtana – Fontane od 03. studenog 2021. godine, KLASA: 350-02/20-01/1, URBROJ: 2167/07-03/31-21-43, Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana – Fontane, objavljuje 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6

koja je pokrenuta temeljem Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 ( dalje u tekstu: Plan („Službeni glasnik Općine Funtana“, br. 18/20).

POČETAK I ZAVRŠETAK PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Ponovna javna  rasprava  o  prijedlogu  Izmjena i dopuna Plana započinje 15. studenog 2021. godine i traje do 26. studenog 2021. godine. 

JAVNI UVID 

Javni  uvid  u  prijedlog  Izmjena i dopuna Plana može se, u vrijeme  trajanja  ponovne javne, rasprave  izvršiti  u  prostorijama  Jedinstvenog Upravnog  odjela  Općine Funtana – Fontane na adresi Funtana, Bernarda Borisija 2, svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede poštivanja epidemioloških mjera.

Uvid u prijedlog  Izmjena i dopuna Plana se može izvršiti i na službenoj web stranici Općine Funtana – Fontane (www.funtana.hr). 

 

JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje za sve zainteresirane o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana održat će se dana 25. studenog 2021. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama  galerije Zgor murve u Funtani, Ribarska 24. 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna Plana mogu  se  za  vrijeme  trajanja  ponovne javne rasprave:

  • dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • uputiti u pisanom obliku na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana – Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana ili putem e-maila: [email protected] i to zaključno sa 26. studenim 2021. godine.

 

Primjedbe  i  prijedlozi  koji  nisu  dostavljeni  sukladno  utvrđenom  roku  i  nisu  čitko  napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi. 

Sve  dodatne  informacije  mogu  se  dobiti  u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana – Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana ili na telefon 052/445-442.

 

KLASA: 350-02/20-01/1
URBROJ: 2167/07-01/31-21-44
Funtana, 03.11.2021.

 

 

Print Friendly, PDF & Email