NEWS

Zaštita OZONA

02.10.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Zaštita OZONA

VLADA RH PRIHVATILA JE PRIJEDLOG UREDBE O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ

Na temelju odredbe članka 40. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 178/04) i Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 11/93, 12/93, 1/8/96, 10/2000 i 12/2001) dana je ovlast Vladi Republike Hrvatske za donošenje provedbenog propisa Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj – ( Uredba iz 1999. godine stavlja se van snage).

Ovom Uredbom uređuju se obveze Republike Hrvatske kao stranke Montrealskog protokola iz članka 5. Protokola na temelju kojeg ima pravo koristiti provedbu mjera s odgodom od 10 godina u odnosu na propisane rokove iz Montrealskog protokola a koji se odnose na stranke iz članka 2. Protokola (EU je obvezna prema članku 2. Montrealskog protokola). Primjerice, prijedlogom Uredbe skraćuje se za 25 godina rok ukidanja potrošnje klorofluorougljikovodika u odnosu na rokove propisane Montrealskim protokolom.

Rokovi koji se uređuju ovom Uredbom koja se predlaže donijeti su kraći odnosno strožiji od rokova na koje za sada ima pravo Republika Hrvatska i omogućavaju približavanje obvezama stranaka iz članka 2. Montrealskog protokola odnosno Europskoj uniji. Rečeno daje mogućnost da se prilikom pregovora za stupanje RH u članstvo EU ishodi prijelazno razdoblje za primjenu rokova Uredbe 2037/2000 EZ koja će se ulaskom RH u EU izravnoprimjenjivati.

Prijedlogom Uredbe se, između ostalog, uređuju:

-postupno smanjivanje i ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj kako bi se izbjeglo daljnje oštećenje ozonskog sloja, spriječile ili smanjile štetne posljedice po ljudsko zdravlje, kakvoću življenja i okoliš u cjelini;

-uvoz/izvoz kontroliranih i zamjenskih tvari te njihovo stavljanje u promet na domaće tržištekako bi se osigurala kontrola nad potrošnjom tih tvari u Hrvatskoj i na taj način smanjila potrošnja.

-postupanje s proizvodima koji sadrže kontrolirane tvari kako bi se smanjio uvoz proizvoda punjenih sa tvarima koje oštećuju ozonski sloj,

-prikupljanje, obnavljanje, oporaba i zbrinjavanje kontroliranih i zamjenskih tvari kako bi se izbjeglo ispuštanje tih tvari u atmosferu a ujedno osigurale količine oporabljenih tvari neophodnih za servisiranje nakon ukidanja potrošnje novih.

-uspostavljaju se centri za prikupljanje, obnavljanje i oporabu, te uvodinaknada za zbrinjavanje otpadnih kontroliranih i zamjenskih tvari

-uvodi se obveza upisa u Registar svih koji su u sustavu uvoza/izvoza, stavljanja na tržište, servisiranja i održavanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja

Sustav postupanja s kontroliranim i zamjenskim tvarima u cilju zaštite ljudskog zdravlja i visoke zaštite okoliša obuhvaća sljedeće: serviser je obvezan osigurati prijevoz prikupljenih kontroliranih i zamjenskih tvari na obnavljanje i oporabu u Centar. Centar je obvezan preuzeti bez naknade te tvari na daljnje postupanje odnosno obnavljanje i oporabu. Oporabljene tvari koje udovoljavaju fizikalno-kemijskim svojstvima nove tvari Centar stavlja u promet na domaće tržište (uspostava sustava započeta je u RH 2002. godine kroz projekte koji se financiraju iz Multilateralnog fonda Montrealskog protokola).

Ove tvari kada postanu opasni otpad moraju se zbrinjavati sukladno Zakonu o otpadu i njihovo zbrinjavanje financira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Sredstva se prikupljaju iz naknade za troškove zbrinjavanja/uništavanja otpadnih tvari u iznosu 3,00 kn po kg uvezene tvari od 1. siječnja 2006. godine. Obveznici plaćanja naknade su trgovci/poduzetnici koji uvoze te tvari i stavljaju u promet na domaće tržište. Naknada se uplaćuje u Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u svrhu pokrića troškova trajnog zbrinjavana ovih tvari kada postanu opasni otpad.

Print Friendly, PDF & Email