NEWS

Usluga Poreč raspisala je natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme – traži se 33 izvršitelja

natječaj-posao
31.01.2019. 13:40; Učitavanja: 837; Početna / Gospodarstvo / Usluga Poreč raspisala je natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme – traži se 33 izvršitelja

Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radno mjesto: radnik II, vozač II, radnik na pometanju II, kosac, vrtlar I, poslovođa na groblju, kontrolor parkirališta II na određeno vrijeme od dana 29.01.2019. godine, KLASA: 363-01/19-03/05, URBROJ: 2167/01-53/65-04/1-19-1, raspisuje se  NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

RADNA JEDINICA ČISTOĆA

RADNIK II  (  20 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:

 • obavlja poslove pražnjenje kontejnera i kanti,
 • sakupljanje korisnog otpada,
 • ručno selektiranje korisnog otpada,
 • obavljanje poslove pranja specijalnog vozila i kontejnera,
 • kontroliranje ulaza i izlaza sa odlagališta,
 • vrši odvage ulaza i izlaza komunalnog i korisnog otpada,
 • usmjeravanje dospjelog otpada na određene lokacije unutar odlagališta,
 • dodavanje materijala za prešanje strojaru,
 • obavlja i ostale poslove po nalogu poslovođe.

Uvjeti:

 1. NKV

VOZAČ II ( 3 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:

 • vozi specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz otpada i pometanje  po programu čišćenja,
 • brine se o tehničkoj ispravnosti vozila i o redovnom održavanju, pregledu i čistoći vozila,
 • obavlja ostale poslove prema nalogu poslovođe i  voditelja
 • prikuplja otpad u dobivenom području prema planu odvoza

Uvjeti:

 1. KV,
 2. 2 godine radnog iskustva,
 3. osposobljenost / kvalifikacija za vozača motornog vozila „B“ i „C“ kategorije,
 4. osposobljen za rad sa digitalnim tahografima,
 5. KOD 95.

RADNIK NA POMETANJU II ( 2 izvršitelja  ) 

Poslovi radnog mjesta:

 • čisti i održava čistoću po ranije utvrđenim područjima, prometnicama i javnim površinama,
 • čisti i održava čistoću na obalnom dijelu izvan turistički naselja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja

Uvjeti:

 1. NKV

RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE

KOSAC ( 3 izvršitelja ) 

Poslovi radnog mjesta:

 • kosi i održava zelene površine,
 • vodi dnevnu brigu o ispravnosti i čistoći kosilice, alata i uređaja,
 • pravovremeno prijavljuje kvarove i oštećenja,
 • radi i sa ostalim uređajima po potrebi,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predradnika.

Uvjeti:

 1. NKV

VRTLAR I ( 1 izvršitelj )  

Poslovi radnog mjesta:

 • obavlja poslove sadnje, te radi na poslovima održavanja i njege ljetnica, ukrasnog bilja, trajnica i stablašica,
 • odgovoran  za održavanje i čuvanje sredstava za rad,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predradnika.

Uvjeti:

 1. NKV

POSLOVOĐA NA GROBLJU ( 1 izvršitelj )

Poslovi radnog mjesta:

 • organizira i sudjeluje u provedbi radnih obveza unutar svog djelokruga rada,
 • organizira i vrši prijevoz pokojnika do mjesta sahrane,
 • brine i vodi sve poslove oko organizacije sahrane,
 • radi na poslovima mjerenja i iskolčenja grobnog mjesta
 • vodi brigu o stanju pogrebne opreme i skladišnom poslovanju,
 • vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja,

Uvjeti:

 1. SSS
 2. osposobljenost / kvalifikacija za vozača motornog vozila „B“ kategorije,

 

RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

 KONTROLOR PARKIRALIŠTA II ( 3 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:

 • vodi brigu i odgovoran je o stanju naplate na otvorenim i zatvorenim parkiralištima,
 • obilazi i provodi sve mjere vezane uz pravilno funkcioniranje dijelova sustava, informativnih i prometnih oznaka,
 • obavlja fizičku kontrolu prometovanja, parkiranja i boravka vozila u pješačkim zonama,
 • vodi evidencijski dnevnik o izvanrednim događajima i okolnostima na parkiralištima i pješačkim zonama ,
 • odgovoran je za prosljeđivanje informacija o izvanrednim događajima prema nadležnima u društvu ili interventnim službama,
 • vodi brigu o urednosti i čistoći opreme na svim parkiralištima i u pješačkim zonama,
 • svakodnevne poslove obavlja sukladno važećoj regulativi lokalne samouprave,
 • odgovoran za pravilno i savjesno rukovanje opremom za rad,
 • obavlja i druge poslove po nalogu samostalnog referenta za kontrolu i naplatu parkiranja i 

Uvjeti:

 1. a) SSS
 2. b) poznavanje rada na računalu

 

UZ PRIJAVU SVI KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:

 1. životopis,
 2. preslik radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka o radno pravnom statusu (iz evidencije HZMO-a ),

Za radno mjesto VOZAČ II potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju:

 1. preslik vozačke dozvole ( KOD 95 ),
 2. preslik svjedodžbe o kvalifikaciji za vozača motornog vozila,
 3. preslik potvrde o korištenju digitalnog tahografa.

 

Za radno mjesto POSLOVOĐA NA GROBLJU potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju:

 1. preslik vozačke dozvole

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.                                      

      Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Najniža neto plaća za radna mjesta koja su predmet Natječaja iznosi 4 600 kuna. Radniku se podmiruju i troškovi prijevoza na posao i s posla sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, kao i sva prava utvrđena u istom.

Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme. Ukoliko radnik bude uspješno izvršavao radne zadatke, radniku će se ponuditi  sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijave je 15 ( petnaest ) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Društva.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, Poreč,

s naznakom:

„Prijava na natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme: za radno mjesto  _______“.

Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o.: www.usluga.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu ( Glas Istre), te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu Usluge Poreč d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na  internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade – Usluga Poreč d.o.o..

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na mrežnoj stranici Usluga Poreč d.o.o. www.usluga.hr.

 

Komisija za provedbu     natječaja

Print Friendly, PDF & Email