NEWS

Usluga Poreč objavljuje Natječaj za radna mjesta na neodređeno vrijeme

natječaj-posao
16.03.2023. 14:07; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Usluga Poreč objavljuje Natječaj za radna mjesta na neodređeno vrijeme

Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radna mjesta u RJ Čistoća i RJ Hortikultura i groblje od dana 16.03.2023. godine, raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA  NA NEODREĐENO VRIJEME

RADNA JEDINICA ČISTOĆA

VOZAČ I ( 5 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:

 • vozi specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz otpada, specijalno vozilo za velike kontejnere i pometanje,
 • brine se o tehničkoj ispravnosti vozila i o redovnom održavanju pregleda vozila te o urednosti i čistoći,
 • svakodnevno vizualnom metodom ili pokretanjem vozila provjerava da je vozilo sposobno za obavljanje prijevoza,
 • zadužen je za samostalno, savjesno i uredno obavljanje radnih zadataka,
 • prikuplja otpad u dobivenom području prema planu odvoza,
 • specijalnim vozilom održava javne površine prema programu čišćenja,
 • upravlja i obavlja poslove pometanja i pranja javnih površina specijalnim malim mašinama za pometanje i toplovodno pranje
 • odgovoran je za kvalitetno pružanje visoke razine usluge, te brine i čuva specijalno komunalno vozilo,
 • postupa prema dobivenim pismenim uputama voditelja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe i voditelja.

 

Uvjeti:

 1. VKV,
 2. Položen ispit za C kategoriju vozila
 3. osposobljen za rad sa digitalnim tahografima,
 4. KOD 95.

 

 RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE

 RADNIK NA GROBLJU  ( 2 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:

 • obavlja poslove iskopa i zatrpavanja grobova,
 • obavlja poslove preuzimanja pokojnika,
 • radi na poslovima sahrane i pripreme sahrane,
 • vodi brigu o urednosti, ispravnosti i čistoći pogrebnih vozila,
 • radi na poslovima uređenja i čistoće groblja i pratećih sadržaja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu  poslovođe.

 

Uvjeti:

 1. NKV

 

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.                                       

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Radniku se podmiruju troškovi prijevoza na posao i s posla sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, kao i sva prava utvrđena u istom.

Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz reguliranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijave je  27.03.2023. godine. Razmatrati će se prijave koje Društvo zaprimi do 12:00 sati.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, Poreč,

s naznakom:  „Prijava na natječaj za radna mjesta na neodređeno vrijeme: za radno mjesto  _______“.

Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od  10 ( deset ) dana od donošenja odluke.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o.: www.usluga.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu Usluge Poreč d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade – Usluga Poreč d.o.o..

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na mrežnoj stranici Usluga Poreč d.o.o. www.usluga.hr.

 

Komisija za provedbu     natječaja

Print Friendly, PDF & Email