NEWS
VALFRESCO 10/23S

Usluga Poreč: Pripreme za stavljanje u funkciju parkirališta kod OŠ Poreč u završnoj fazi

02.06.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Usluga Poreč: Pripreme za stavljanje u funkciju parkirališta kod OŠ Poreč u završnoj fazi

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Grada, predstavnici OŠ Poreč, Usluge Poreč i predstavnici Autotransa

Polazište za ponovno razmatranje te problematike bio je Prijedlog tehničkog rješenja za parkiralište kod OSNOVNE ŠKOLE kojeg su izradili predstavnici ARHETIP21 d.o.o. na tragu projektnog zadatka koji je u osnovi definirao slijedeće polazišta:

– mjesto za ukrcaj i iskrcaj djece iz školskih autobusa predvidjeti na parkiralištu kod NK Jadran,

– na postojećem parkiralištu realizirati minimalne građevinske zahvate.

Nakon prezentacije rješenja i čitanja zaključaka sa zadnjeg sastanka po toj temi te rasprave koja je vođena po otvorenim pitanjima donijeti su slijedeći zaključci:

1. Parkiralište kod Osnovne škole počinje sa funkcioniranjem predviđenim za ljetni period u vremenu od 01.06. do 01.10. tekuće godine dok će prema zimskom režimu početi sa funkcioniranjem od 01.10. do 01.06. slijedeće godine.

2. Korištenje parkirališta kod OŠ provoditi će se na slijedeći način:

a) Zimski režim:

– Istočni dio parkirališta predvidjeti za školske autobuse,

– Zapadni dio parkirališta predvidjeti za osobne automobile,

b) Ljetni režim:

– Istočni dio parkirališta predvidjeti sa parkiranje osobnih automobila i kampera,

– Zapadni dio samo za osobne automobile.

c) Radi zadovoljavanja gornjih zahtjeva potrebno je izvršiti minimalnu rekonstrukciju ulaza u Parkiralište sukladno tehničkom rješenju.

3. Školski autobusi u periodu od 01.06. do 15.06. kao i u periodu od 01.09. do 01.10. vršiti će ukrcaj odnosno iskrcaj školske djece na parkiralištu kod NK Jadran.

Grad Poreč preuzima obvezu dovršetka uređenja parkirališta kod NK Jadran a isto se odnosi na asfaltiranje površina, izgradnju rasvjete uz pješačku komunikaciju od parkirališta do škole, radove na uspostavi pješačke komunikacije od dvorane do škole, postavu autobusnih čekaonica kao i na osiguranje čuvarske službe na lokaciji parkirališta.

Dogovoreno je da se sa ukrcajem i iskrcajem djece započne sa ponedjeljkom 6.06.2005. godine.

Grad preuzima obvezu da u svim planiranim zahvatima informira vlasnika zemljišta tj. Institut za turizam i poljoprivredu Poreč,

4. Svim turističkim autobusima za ukrcaj i iskrcaj putnika sugeriramo korištenje infrastrukturnih uvjeta sa kojima raspolaže autobusni kolodvor a detalje o načinu korištenja neka pobliže definiraju ugovornim obvezama.

Grad također preuzima obvezu informiranja turističkih prijevozničkih tvrtki da sukladno novoj Odluci o prometu Grada Poreča turističkim autobusima neće biti omogućeno zaustavljanje radi iskrcaja i ukrcaja gostiju na parkiralištu kod Osnovne škole.

Uprava Društva

Print Friendly, PDF & Email
IRONMAN S-23