NEWS

Županija istarska: 92. sjednica Poglavarstva u utorak, 30. 11.

26.11.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / Županija istarska: 92. sjednica Poglavarstva u utorak, 30. 11.
247zup_glava.gif

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 91. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Program javnih potreba u kulturi za 2005. godinu,

3. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Trgovačkog društva «Vodoprivreda» d.o.o. Novigrad,

4. Prijedlog Novog plana /rebalans/ građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2004. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije,

5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju izmjena i dopuna prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2004. godini,

6. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji,

7. Nacrt Zaključka o davanju autentičnog tumačenja Odluke o donošenju Prostornog plana općine Pula,

8. Prijedlog Zaključka o dodjeli financijskih sredstava «Fondu za unapređenje i razvoj lovstva» Lovačkog saveza Istarske županije,

9.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Istarske županije

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Istarske županije

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za nabavu anesteziološkog aparata,

11.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na gatu «Rijeka» sa izvođačem radova «Conex» d.o.o. Zagreb,

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Aneksa II Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji glave gata «Rijeka»,

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o sufinanciranju sanacije operativne obale u Umagu sa Gradom Umagom,

13.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 7778 k.o. Rovinj u naravi stan (ul. Trevisol) sagrađen na zgr.k.č. 1293,

b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 366 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 1174 i 1175,

c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 2896 k.o. Rovinj u naravi rekonstruirani stambeni objekt (ul. Fontera bb) sagrađen na zgr. k.č. 3017,

d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 52 k.o. Rovinj u naravi stan (ul. J. Rakovac 11) sagrađen na zgr. k.č. 93,

e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 7 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 141,

f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 4951 k.o. Rovinj u naravi stan (ul. J. Rakovac 20) sagrađena na zgr. k.č. 142 i 146,

g) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 3505 k.o. Rovinj u naravi stan (ul. V. Švalbe 42) sagrađen na zgr. k.č. 20113/1,

h) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u k.č.br. 6426/13 površine 5510 m2 ; k.č. br. 6426/14 površine 2234 m2 i k.č. br. 6426/15 površine 3169 m2 sve upisane u zk.ul. 2521 k.o. Bale (priobalno područje između uvale San Polo i Colone)

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r

————————————————————

Za linkove na navedene materijale slijedite donju adresu

Print Friendly, PDF & Email