NEWS
Pentola Porec S2 102020

UNATOČ STAVU MJEŠTANA, OPĆINA NE POPUŠTA: Žitelji ne žele ni čuti za reciklažno dvorište u Gradini

25.05.2019. 18:05; Učitavanja: 446; Početna / Novosti / Okolne općine / UNATOČ STAVU MJEŠTANA, OPĆINA NE POPUŠTA: Žitelji ne žele ni čuti za reciklažno dvorište u Gradini
124983

Slaven Brajković, Glas Istre U fokusu vijećnika na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Vrsara bila je rasprava oko izgradnje reciklažnog dvorišta u Gradini. Naime, vijećnici Marijan Vasić i Kristina Paris (SDP) te Mihael Šegon (nezavisni) i Slavko Pavišić (HDZ), zajednički su zatražili pismenim podneskom da ta točka bude uvrštena u dnevni red, čemu je predsjednik Općinskog vijeća Franko Matukina udovoljio.

Smeće na putu slivnim vodama

U ime te grupe vijećnika, obrazloženje zahtjeva da se odustane od izgradnje reciklažnog dvorišta u Gradini, podnio je Marijan Vasić i iznio argumente u prilog tog zahtjeva. Najprije je ustvrdio da on kao općinski vijećnik koji zastupa interese građana tog dijela općine Vrsar, nikad nije znao da je lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta predviđena u Gradini. Drugi argument je da Općina Vrsar, koja ima manje od 3.000 stanovnika, nije ni dužna izgraditi reciklažno dvorište, kako je predviđeno novim Zakonom o gospodarenju otpadom koji je na snazi od 31. siječnja ove godine. Treći argument je da se predviđena lokacija nalazi na terenu koji je podložan plavljenju od slivnih voda koje kod jače kiše stvaraju bujicu, a reciklažno dvorište je locirano upravo na putu bujice. Lokacija je predviđena u samoj blizini obiteljske kuće porodice Paoletić koja će time biti ugrožena smećem iz reciklažnog dvorišta, što je, smatra Vasić, četvrti argument. Peti argument je potpisana peticija stanovnika s tog područja i zaključak s prosvjednog skupa održanog sredinom ožujka u Gradini gdje su se stanovnici izričito suprotstavili izgradnji na toj lokaciji.

Vasić smatra i da se reciklažno dvorište može izgraditi na drugoj lokaciji kojih u općini Vrsar ima veliki broj i na kojima nitko neće biti ugrožen. Naglasio je da je cijeli postupak odabira lokacije u Gradini od Općine bio netransparentan i da su on i stanovnici Gradine s time upoznati tek nakon završetka administrativnog postupka.

Nije bilo primjedbi vijećnika

Slavko Pavišić (HDZ) mišljenja je da se lokacija još uvijek može izmijeniti ako za to postoji dobra volja. Kao promatrači u ime stanovnika Gradine i sela sjednici su prisustvovali Nevio Paoletić, David Pelicar i Marin Maras koji su potvrdili Vasićeve navode o netransparentnosti postupka, a napustili su sjednicu prije njenog završetka, nezadovoljni odgovorima načelnika koji su slijedili nakon toga. Na sve iznesene primjedbe referirao se, naime, načelnik Općine Ivan Gerometta, pročitavši hodogram svih aktivnosti koje je Općina poduzela u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta u Gradini kojeg je pripremio pročelnik Slobodan Vugrinec.

Moglo se čuti kako su stvari tekle od utvrđivanja te lokacije u izmjenama i dopunama Prostornog plana koji je bio na javnoj raspravi od 23. siječnja do 6. veljače 2017. godine, rezultata s te javne rasprave, preko odluke o donošenju PP-a na Vijeću gdje je izričito navedeno područje “K-3 – Reciklažno dvorište Gradina” kao i točan prikaz lokacije, pa do obveze izgradnje reciklažnog dvorišta uvrštene u Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. – 2022. godine. Gerometta je naveo da se reciklažno dvorište Gradina tijekom protekle dvije godine navodilo i u nizu drugih usvojenih dokumenata na Vijeću i nikad nije bilo primjedbi niti jednog vijećnika, zbog čega je Općina 28. srpnja 2017. podnijela zahtjev Ministarstvu državne imovine za darovanje te čestice od 2.390 kvadrata što je ministarstvo lani i prihvatilo.

Nema bojazni od slivnih voda

Polovicom studenog prošle godine, Općina je prijavila taj projekt na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energentske učinkovitosti. Ukupna vrijednost je 3,9 milijuna kuna, od čega će Fond sufinancirati 3,2 milijuna. Koncem ožujka ove godine potpisan je i ugovor nakon čega je slijedila javna nabava koja završava 28. svibnja. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, slijedi sama izgradnja čiji je rok dovršetka izgradnje reciklažnog dvorišta kraj 2020. godine.

Gerometta ja naglasio da takva vrsta objekta i otpada ne predstavlja za nikoga prijetnju ni opasnost, štoviše omogućit će poboljšanje stanja u okolišu i na okućnicama, kako na području Mjesnog odbora Gradina tako i na cjelokupnom području općine. Nema bojazni ni od slivnih voda na toj lokaciji jer je u sklopu projekta definiran i sustav njihove odvodnje kroz separator i upuštanje u upojni bunar za što je od Hrvatskih voda ishođena suglasnost.

Stoga je u konačnici predsjednik Vijeća Franko Matukina odbacio prijedlog da se glasa o izgradnji reciklažnog dvorišta, jer je pisani podnesak bio nepotpun. Grupa građana-promatrača je nakon toga napustila sjednicu, nezadovoljni takvim zaključkom, dok nam je sam Vasić naknadno rekao da ne namjerava više staviti ovu točku na dnevni red na idućem zasjedanju Općinskog vijeća.

Slaven Brajković, Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email