NEWS

U utorak, 9.11., 75. sjednica Poglavarstva

07.11.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / U utorak, 9.11., 75. sjednica Poglavarstva

… a tu je i cijeli dnevni redi:

75. sjednica Poglavarstva Grada Poreča sazvana je za utorak, 9. studenog 2004. godine u 19,00 sati. Za rad sjednice predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 74. sjednice Gradskog poglavarstva

2. Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Terminskog plana projekata Grada

Poreča 2003.-2005.

3. Prijedlog Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu – I. čitanje

4. Utvrđivanje Prijedloga Projekcije Proračuna Grada Poreča za 2005. – 2007. godinu

5. Donošenje odluka vezanih za raspisivanje, pripremu i provođenje izbora za članove vijeća Mjesnog odbora "Anka Butorac" u Poreču i to:

– Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća MO "Anka Butorac";


– Rješenja o izboru članova stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva;

– Odluke o visini naknade za rad članovima tijela za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća MO "Anka Butorac";

– Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća MO "Anka Butorac".

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti DV "Radost" Poreč za zapošljavanje kuharice u DV Tar na određeno vrijeme

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti DV "Paperino" Poreč za zapošljavanje tajnika na pola radnog vremena

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Zajednici športskih udruga Grada Poreča za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

9. Izmjena Rješenja o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun i financije

10. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu

11. Utvrđivanje nacrta Izmjena i dopuna Plana uređenja (PUP-a) "Plava i Zelena laguna" i upućivanje na javnu raspravu

12. Donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u k.o. Vabriga u vlasništvu Grada Poreča sa nekretninom u vlasništvu pravne osobe

13. Razno.

Print Friendly, PDF & Email