NEWS

U utorak, 20.6., sjednica Gradskog poglavarstva

16.06.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / U utorak, 20.6., sjednica Gradskog poglavarstva

1. Verifikacija zapisnika sa 25. i 26. sjednice Gradskog Poglavarstva

2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta OŠ Tar-Vabriga

3. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke imenovanju članova Školskog odbora OŠ Tar – Vabriga

4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za zapošljavanje odgojiteljice u vrtiću u Taru

5. Donošenje Zaključka o produženju Ugovora o upravljanju sportskim objektima u vlasništvu Grada Poreča

6. Donošenje Zaključka o raspisivanju Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Poreča – starih, ruševnih i trošnih objekata

7. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za realizaciju Integralnog i dugoročnog Programa prevencije ovisnosti djece i mladeži za Grad Poreč

8. Donošenje Zaključka o reguliranju statusa zakupnika kojima je istekao ugovor o zakupu poslovnog prostora

9. Donošenje Zaključka o poništavanju Zaključka o određivanju najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u ul. P. Kandlera 1., zbog odustajanja ponuditelja od zakupa

10. Donošenje Zaključka o raspisivanju Natječaja za zakup poslovnih prostora Grada Poreča

11. Donošenje Zaključka o raspisivanju Natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Grada Poreča i osnivanje Povjerenstva za provođenje Natječaja

12. Donošenje Zaključka o dodjeli javnih površina i uređenju prometa za potrebe organiziranja međunarodnog folklornog festivala – "Zlatna sopela"

13. Razmatranje prigovora na Odluku o dodjeli javnih površina za postavu štandova, prodaju s klupa, zabavne radnje i pokretne ugostiteljske radnje

14. Razno.

Print Friendly, PDF & Email