NEWS

TZ FUNTANA: JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2023. godini

30.09.2022. 13:35; ; Početna / Novosti / Okolne općine / TZ FUNTANA: JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2023. godini
javni-poziv

Turistička zajednica općine Funtana objavljuje 

JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2023. godini  

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice općine Funtana (dalje u tekstu: TZO) za manifestacije na području Funtane od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Funtana
 • stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Funtane,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.

 

II.  Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija iz točke I., i to za zabavne, sportske, kulturne, gastronomske i ostale manifestacije.

III.  Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka,  poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge  naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

 

IV.  Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe – trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, ostale pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator). 

V. Kriteriji za odobravanje potpore TZO Funtana su:

 • kvalitetna priprema i realizacija manifestacije (jasno definiran cilj i sadržaj/program),
 • značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone u destinaciji Funtana
 • procjena učinaka manifestacije na povećanje turističkog prometa,
 • iskustvo i sposobnost organizatora manifestacije za kvalitetnu realizaciju,
 • sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije,
 • osigurano financiranje manifestacije (vlastita sredstva organizatora i interesnih subjekata),
 • odnos tražene potpore i vlastitih sredstava,
 • tradicija održavanja manifestacije/održivost.

 

VI. Potrebna dokumentacija za kandidiranje manifestacija za potporu TZO Funtana:

 1. obrazac ZAHTJEVA  za dodjelu potpore manifestacijama koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na internet stranicama TZO Funtana funtana.com),
 2. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika registra trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, obrtnica);

 

VII. Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI.,  podnose Turističkoj zajednici općine Funtana najkasnije do 21. listopada 2022.  

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom i nepotpuno ispunjenim ZAHTJEVOM  za dodjelu potpore manifestacijama neće se razmatrati.

VIII. Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZO Funtana temeljem        pristiglih Zahtjeva. Popis manifestacija kojima će biti odobrena potpora biti će objavljen na Internet stranicama TZO Funtana www.funtana.com 

IX. S organizatorom kojem Turističko vijeće TZO Funtana odobri potporu, Ured TZO Funtana sklapa ugovor kojim se uređuju: način korištenja potpore, način praćenja realizacije manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije i dodjelu potpore.

TZO Funtana ima pravo praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZO Funtana utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

 X. TZO Funtana će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru nakon realizacije manifestacije i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije, računi izvođača/dobavljača i dokaznice/dokumenti kojima se dokazuje realizacija manifestacije). 

XI. ZAHTJEV za dodjelu potpore projektima može biti dostavljen u elektronskom obliku na e-mail: [email protected] ili u pismenom obliku na adresu: Turistička zajednica općine Funtana, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana.

Javni poziv je otvoren od dana objave na Internet stranicama TZO Funtana na  www.funtana.com

Obrazac_Zahtjev_2023_TZ Funtana

Print Friendly, PDF & Email