NEWS

Turistička zajednica Grada Poreča objavljuje natječaj za radno mjesto informatora na period od 2.4. do 30.9.

385874855_18274760707154042_1918834392169896345_n
13.03.2024. 12:27; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Turistička zajednica Grada Poreča objavljuje natječaj za radno mjesto informatora na period od 2.4. do 30.9.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 52/19 i 42/20), te članka 39. stavka 2. Statuta Turističke zajednice grada Poreča („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“, br. 11/20), direktor Turističke zajednice Grada Poreča raspisuje

N A T J E Č A J  za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

REFERENT OBRADE PODATAKA – INFORMATOR (sezonski poslovi) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme, od 2.4. do 30.9.2024.

 Na ovom Natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na ženske i muške osobe.

I. 

Raspisuje se javni natječaj za rad u Turističkoj zajednici grada Poreča na radno mjesto: Referent obrade podataka – informator,  1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno od 2.4. do 30.9.2024., zbog povećanog obima posla, uz probni rad od 15 dana.

II.

Opis poslova radnog mjesta „Referent za obradu podataka – informator“:

 • pruža informacije i distribuira promotivne i informativne materijale i publikacije gostima u info punktu Zajednice, turističkim agencijama, smještajnim objektima, gostima i predstavništvima u inozemstvu,
 • evidentira nova, izmijenjena ili ukinuta Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u sustav eVisitor,
 • evidentira objekte i vlasnike nekomercijalnog smještaja u sustav eVisitor,
 • vrši prijavu i odjavu gostiju u sustavu eVisitor,
 • vrši naplatu turističke pristojbe na info punktu,
 • vrši knjiženja turističke članarine,
 • priprema, sortira i šalje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu,
 • pruža podršku u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom,
 • vodi evidencije i statističkih podataka utvrđenih zakonom i drugim propisima,
 • provjerava i prikuplja podataka o prijavi i odjavi boravka turista s ciljem suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima zaduženima za obračun, naplatu i uplatu turističke pristojbe, te prijavu i odjavu turista,
 • svakodnevno komunicira i pruža podršku korisnicima sustava eVisitor,
 • redovito prikuplja i ažurira podatke o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama, te drugih informacija potrebnih za ugodan boravak turista u destinaciji,
 • po nalogu direktora Zajednice daje potrebne informacije o turističkom prometu svim zainteresiranim korisnicima,
 • aktivno sudjeluje u pripremi i realizaciji svih projekata koji se provode u Zajednici,
 • obavlja i druge poslove koje određuje direktor Zajednice.

 

III.

Kandidat za radno mjesto „Referent za obradu podataka – informator“ mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da ima završenu najmanje srednju školu (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva,
 3. da poznaje jedan strani jezik,
 4. da poznaje rad na osobnom računalu.

 

Poželjna znanja i kompetencije:

 1. aktivno znanje još jednog stranog jezika,
 2. poznavanje kulturne i turističke ponude grada Poreča,
 3. komunikativnost i susretljivost u radu sa strankama.

IV.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 1. ime i prezime kandidata/kinje,
 2. adresu prebivališta,
 3. broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 4. naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 5. specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 6. vlastoručni potpis kandidata/kinje.

 

V.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 1. životopis – vlastoručno potpisan,
 2. presliku osobne iskaznice,
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem),
 4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje jednu godinu radnog iskustva (elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova),
 5. dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisana izjava da poznaje jedan strani jezik),
 6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu).

 

Napomene:

Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici. Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja.

VI.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve priloge navedene u ovom Natječaju. Nepotpune prijave (prijave koje ne sadržavaju sve što moraju sadržavati sukladno ovom Natječaju) i nepravodobne prijave (prijave koje nisu podnesene u roku propisanom ovim Natječajem) neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave, a podnositelji takvih (nepotpunih ili nepravodobnih prijava) neće se smatrati kandidatima prijavljenim na ovaj Natječaj.

VII.

Rok za podnošenje prijava, s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, je najkasnije do 15:00 sati 21.3.2024. godine bez obzira na način dostave.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom, osobnom dostavom na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POREČA, Zagrebačka 9, 52440 Poreč
ili elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected] 

s naznakom:  „JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – REFERENT ZA OBRADU PODATAKA – INFORMATOR / NE OTVARAJ“

VIII. 

Eventualne upite kandidati mogu slati isključivo elektroničkom poštom na e-mail: [email protected].

IX.

Natječajna komisija (povjerenstvo) za provedbu Natječaja će prikupiti prijave, utvrditi pravodobnost prijave, utvrditi urednost prijave te utvrditi ispunjavaju li kandidati uvjete Natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor/intervju putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti. Kandidati će biti pozvani na intervju putem elektronske pošte navedene u prijavi, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će obavješteni najkasnije 3 dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi na  intervju u zakazano vrijeme i na određenom mjestu, smatrat će se da je povukao prijavu na  Natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte navedene u prijavi najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.

X.

Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe ovog Natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, Ll19/l).

Podnositelj prijave može putem linka s web stranice Turističke zajednice grada Poreča –https://www.myporec.com/hr/o-nama/privatnost/624, upoznat sa njegovim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlazi iz Opće Uredbe o zaštiti podataka.

XI.

Turistička zajednica grada Poreča zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj Natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

D I R E K T O R 
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA POREČA

Nenad Velenik

 

Print Friendly, PDF & Email