• zajednički prostori i stepeništa moraju se držati prohodnim u svom punom presjeku, te je potrebno ukloniti sve stvari iz zajedničkih prostora (namještaj, bicikle, kolica i slično),
  • pristup stepeništu mora biti omogućen sa svih katova,
  • ukloniti sve predmete i zapaljive tvari koje predstavljaju opasnost od nastajanja i širenja požara ili onemogućavaju brz i siguran izlazak iz ugrožene građevine ili prostora ( naročito motori i slično),

 

Zbog neposredne opasnosti od požara zabranjeno je:

  • držanje zapaljivih sirovina, gotovih proizvoda ili drugih opasnih za požar predmeta u zatvorenim skladišnim prostorima,
  • uporaba otvorene vatre u zatvorenim i otvorenim prostorima (pušenje, zavarivanje, držanje svjetiljki s otvorenim plamenom i sl.),
  • obavljanje požarno opasnog posla u građevini ili građevinskom dijelu, prostoriji, odnosno prostoru (lakiranje, pretakanje zapaljivih tekućina i plinova, spaljivanje korova i sl.)

 

Suvlasnici nekretnine u obvezi su provesti mjere bitne za sigurnost građevine, zaštite imovine i života ljudi od požara i na prostorima van građevine:

  • osigurati siguran pristup interventnim vatrogasnim vozilima prohodnim protupožarnim putevima, 
  • onemogućiti suvlasnicima ili korisnicima građevine zauzimanje evakuacijskih parkiranjem vozila,
  • omogućiti vatrogasnim postrojbama nesmetano korištenje podzemnih hidranta