NEWS

Sportska zajednica Poreča objavljuje NATJEČAJ za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup reklamnih panoa

szgp-logo-c
29.01.2019. 12:32; Učitavanja: 149; Početna / Obavijesti / Natječaji / Sportska zajednica Poreča objavljuje NATJEČAJ za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup reklamnih panoa

Izvršni odbor Sportske zajednice Grada Poreča, Poreč, Nikole Tesle 16, OIB 10156530385, na temelju članka 10. stavak 4. Pravilnika o korištenju sportskih i drugih objekata kojima upravlja Sportska zajednica Grada Poreča (dalje u tekstu: SZGP), objavljuje slijedeći

N A T J E Č A J
za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup reklamnih panoa
postavljenih na ograde sportskog objekta

I. SZGP daje u zakup na rok od 4 (četiri) godine reklamne panoe postavljene uz ogradu nogometnog stadiona „Veli Jože“ u Poreču( omeđen s tri prometnice-ulice : državna cesta Savudrija – Vrsar (D -75), Vukovarska ulica i Karla Huguesa) i to 15 (petnaest) komada većih reklamnih panoa, dimenzija 5,08 x 2,40 m i 25 (dvadesetpet) komada manjih reklamnih panoa, dimenzija 3,00 x 2,20 m.

Početni iznos zakupnine iznosi 80.000,00 kuna godišnje + PDV.

Ponuditelj je dužan prilikom prijave na natječaj uplatiti jamčevinu u iznosu od 20.000,00 kuna,  na račun SZGP, IBAN: HR24 2500 0091 1014 2677 1,SWIFT adresa / BIC Addiko Bank d.d. Zagreb: HAABHR22.

Ponuditelj s kojim bude sklopljen ugovor o zakupu jamčevina će se uračunati u ugovorenu zakupninu, dok će se ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana objave rezultata provedenog natječaja.

II. Uz reklamne panoe iz točke I. ovog natječaja zakupnik može koristiti i 51 rasvjetno tijelo  za njihovo osvjetljavanje, uz plaćanje troška električne energije prema stvarnoj potrošnji.

III. Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, s podacima o broju telefona, telefaxa i e-maila,
  2. za osobe koje se bave registriranom djelatnošću dokaz o registraciji djelatnosti (obrtnica, rješenje o obavljanju djelatnosti, izvadak iz sudskog registra ili druga odgovarajuća isprava),
  3. iznos ponuđene zakupnine (ne manje od početnog iznosa zakupnine) sa naznakom cijene sa i bez PDV,
  4. potvrdu Porezne uprave da nema dugovanja, po bilo kojoj osnovi ( ne stariju od mjesec dana u odnosu na dan objave natječaja),
  5. potvrdu Gradske uprave Grada Poreča-Parenzo da nema dugovanja, po bilo kojoj osnovi (ne stariju od mjesec dana u odnosu na dan objave natječaja),
  6. potvrdu SZGP da nema dugovanja, po bilo kojoj osnovi (ne stariju od mjesec dana u odnosu na dan objave natječaja),
  7. priznanicu o uplaćenoj jamčevini,
  8. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku izjave ponuditelja kojom izjavljuje da će, u slučaju da bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj, sklopiti ugovor o zakupu koji je prilog ovom natječaju te da će najkasnije pri sklapanju ugovora o zakupu izdati zadužnicu najmanje na iznos ponuđene zakupnine,
  9. naziv banke i broj računa ponuditelja radi povrata iznosa jamčevine, u slučaju da ne uspije u natječaju.

IV. Dostavljanje ponuda :

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenim omotnicama, na adresu : Sportska zajednica Grada Poreča, 52440 Poreč, Nikole Tesle 16, s naznakom –„ Ne otvaraj – natječaj za zakup reklamnih panoa“.

Rok za podnošenje ponuda po ovom natječaju je 15.02.2019. godine do 12:00 sati.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje će biti zaprimljene u SZGP unutar natječajnog roka.  

Postupak natječaja i izbor najpovoljnijeg ponuditelja provesti će Izvršni odbor SZGP.

V. Izbor najpovoljnije ponude :

Kao najpovoljnija ponuda utvrditi će se ona za koju je ponuđena najviša cijena zakupnine, a koja je ponuda potpuna i pravovremena.

VI. Zakupnik osim zakupnine plaća troškove struje (za rasvjetna tijela) i ostale troškove koji nastaju u svezi zakupa odnosno korištenja reklamnih panoa.

VII. Zakupnik je dužan reklamne panoe, koji su predmet zakupa, držati urednima, a   obveza je zakupnika da o svom trošku obrezuje raslinje koje se nalazi u doticaju s   reklamnim panoima. Rezanje odnosno obrezivanje raslinja zakupnik može obaviti sukladno odobrenju gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

VIII. Zakupnik ne može, bez posebnog odobrenja SZGP, uz ogradu sportskog objekta, postavljati nove reklamne panoe, osim postojećih u vrijeme objave natječaja.     

IX. Početak korištenja ograda – reklamnih panoa sportskog objekta:

Rezultati provedenog natječaja dostavit će se ponuditeljima u roku od 10 (deset) dana, od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuditelj koji bude izabran kao najpovoljniji dužan je u roku 8 (osam) dana od dana primitka rezultata natječaja potpisati ugovor o zakupu reklamnih panoa. Ukoliko to ne učini u predviđenom roku gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu i povrat uplaćene jamčevine, slijedom čega Izvršni odbor može istu površinu dodijeliti drugom najpovoljnijem ponuditelju ili je ponovo izložiti natječaju.

X. Zaštita osobnih podataka

Svi kandidati podnošenjem ponude daju svoju izričitu suglasnost SZGP da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na  svojim internetskim stranicama. Sve pristigle ponude biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama SZGP.

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima, aktima i odlukama SZGP.

Prava koja ima Ponuditelj u odnosu na Uredbu, kao i ostale obavijesti u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima može vidjeti na web stranici SZGP.

XI. Izvršni odbor je ovlašten poništiti natječaj i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

 

PREDSJEDNIK

Alfredo Mendiković

 

Print Friendly, PDF & Email