NEWS
valfresco

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

03.05.2018. 10:26; Učitavanja: 444; Početna / Gospodarstvo / Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
26869

Temeljem „novog“ Zakona o poljoprivrednom zemljištu (ZPZ), donesenog 16.02.2018. godine („Narodne novine“, br. 20/18), a koji je 09.03.2018. godine stupio na snagu, dio poslova u postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske vraća se u ovlast jedinica lokalne samouprave: gradovima i općinama. Tako je i Grad Poreč-Parenzo na svom području započeo obavljati dio poslova raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, za: K.o. Baderna, K.o. Dračevac, K.o. Fuškulin, K.o. Mugeba, K.o. Mušalež, K.o. Nova Vas, K.o. Poreč, K.o. Varvari i K.o. Žbandaj.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države Grad Poreč-Parenzo može raspolagati isključivo temeljem „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske“, koje donosi gradsko vijeće uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede (čl. 29. ZPZ).

U ovlast raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem Grada Poreča-Parenzo ulaze postupci: produženja privremenog korištenja na 2 godine dosadašnjim korisnicima, zakupa na 25 godina putem javnog natječaja i prodaje putem javnog natječaja.

Ministarstvo poljoprivrede zadržava pravo raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u postupcima: zamjene, davanje na korištenje izravnom pogodbom, prodaje izravnom pogodbom, razvrgnuća suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti.  

Do donošenja Programa raspolaganja državnim zemljištem na području Grada Poreča-Parenzo može se raspolagati isključivo u postupku produžavanja privremenog korištenja sa statusom dosadašnjih korisnika, a to u dva statusa:

A.    Dosadašnji korisnici kojima su istekli ugovori (čl. 57. st. 1. ZPZ)

Fizičke ili pravne osobe, dosadašnji korisnici državnog poljoprivrednog zemljišta, kojima su istekli Ugovori o zakupu prije donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18) i koji su u mirnom posjedu istog, mogu sklopiti novi Ugovor o privremenom korištenju na rok od dvije (2) godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja, temeljem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

U pisarnici Grada Poreča-Parenzo potrebno je podnijeti slijedeće:

1.      Obrazac    Izjava o izvršenim javnim obvezama,

2.      Obrazac   Zahtjev za izdavanje potvrde o izvršenim ugovornim obvezama,

3.      Obrazac   Zahtjev za produženje privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo,

4.      Ostala dokumentacija navedena u prilogu zahtjeva iz točke

B.    Dosadašnji korisnici kojima će isteći ugovori (čl. 100. st. 2. ZPZ)

Fizičke ili pravne osobe, dosadašnji korisnici državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Poreča-Parenzo koji imaju sklopljene Ugovore o privremenom korištenju na temelju starog Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/13 i 48/15), a koji istječu nakon stupanja na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18), mogu produljiti Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Aneks ugovora) na rok od dvije (2) godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja, temeljem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

U pisarnici Grada Poreča-Parenzo potrebno je podnijeti slijedeće:  

1.      Obrazac   Izjava o izvršenim javnim obvezama,

2.      Obrazac   Zahtjev za izdavanje potvrde o izvršenim ugovornim obvezama,

3.      Obrazac   Zahtjev za produženje privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo,

4.      Ostala dokumentacija navedena u prilogu zahtjeva iz točke

Ostali ugovori, koji nisu osnova za privremeno raspolaganje

Svi ostali Ugovori o zakupu, dugogodišnjem zakupu, dugogodišnjem zakupu za ribnjake, koncesiji i prioritetnoj koncesiji koji su sklopljeni na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 152/08., 25/09., 153/09., 21/10., 39/11. – Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske i 63/11.), Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/13. i 48/15.) i ugovori o zakupu za pašarenje i služnosti radi podizanja trajnih nasada na zemljištu koje je bilo šumsko i postalo je poljoprivredno zemljište sklopljeni na temelju Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.), ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Već započeti a nedovršeni postupci raspolaganja

Svi postupci koji su započeti, u sada već ugašenoj Agenciji za poljoprivredno zemljište (APZ) i to po bilo kojem od oblika raspolaganja državnim zemljištem (privremeno korištenje, zakup, prodaja, zamjena, izravne pogodbe…), odnosno svi zahtjevi koje je APZ zaprimila zaključno sa 8. ožujka 2018. godine, a nisu dovršeni do stupanja na snagu „novog“ Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18.) dovršava ih Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, (upute na http://www.mps.hr/ ), prema odredbama „starog“ Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/13., 48/15.).  

Napomena: obrasci se mogu preuzeti i/ili osobno u pisarnici Grada Poreča-Parenzo, Obala M.Tita 4, radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, a utorkom od 8:00 do16:00 sati.  

Osoba za kontakt:  Mladen Nikšić, 052/634-325, [email protected]                                             

Grad Poreč-Parenzo, Obala M.Tita 5, I kat/soba 23

Print Friendly, PDF & Email