NEWS
Max 180920 S

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu i isporuku vozila za potrebe prijevoza sportaša Sportske zajednice Grada Poreča

szgp-logo-c
24.08.2015. 09:26; Učitavanja: 396; Početna / Obavijesti / Natječaji / POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu i isporuku vozila za potrebe prijevoza sportaša Sportske zajednice Grada Poreča

I.    SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

1.1.    Podaci o javnom naručitelju:

Naziv javnog naručitelja: Sportska zajednica Grada Poreča
Sjedište: N. Tesle 16, 52440 Poreč
Adresa: N. Tesle 16, 52440 Poreč
E-mail: [email protected]
Telefon: 052 432 322
Adresa portala – internetska stranica: www.szgp.hr
OIB: 10156530385
Odgovorna osoba naručitelja: predsjednik Milan Markežić

1.2.    Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima:

Osoba ili služba zadužena za kontakt: Silvija Deković – tajnica Sportske zajednice Grada Poreča
E-mail: [email protected]
Mobilni telefon: 091 256 5824

1.3.    Predmet nabave:

Predmet nadmetanja u postupku bagatelne nabave je nabava i isporuka vozila za potrebe prijevoza sportaša Sportske zajednice Grada Poreča.

Tehnička specifikacija predmeta nabave nalazi se u obrascima Troškovnika koji su sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje, u kojima su navedene tehničke specifikacije tražene robe. Sve tehničke specifikacije u ponudi, moraju zadovoljavati sve tražene tehničke specifikacije navedene u Troškovniku, ove Dokumentacije za nadmetanje.

Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave:
Vrste traženih artikala navedene su u Troškovniku, a koji su sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.
Sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj, nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili jednog ili više gospodarskih subjekata s kojima namjerava sklopiti okvirni sporazum zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi sukladno člancima 67. do 74. ovoga Zakona. Ako je gospodarski subjekt već u zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.
Sukladno čl. 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (”Narodne novine”, broj 10/12), ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

1.4.    Odredbe o postupku javne nabave:

Provodi se bagatelni postupak nabave roba. Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi predmeta nabave.

1.5.    Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost za predmet nabave ukupno iznosi 100.000,00 kuna bez PDV-a.

2.    Vrsta, opseg i količina predmeta nabave:

Količina nabave po predmetu nabave određena je u troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva.

2.1.    Mjesto isporuke predmeta nabave:

Sportska zajednica Grada Poreča, N. Tesle 16, 52440 Poreč

Ponuditelj se obvezuje osigurati prijevoz odgovarajućim vlastitim prijevoznim sredstvom ili vozilima ugovornih prijevoznika, koji zadovoljavaju propisane tehničke uvjete, do istovarnog mjesta sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.

2.2.    Tehničke specifikacije predmeta nabave:

Nabava robe koja je predmet ove nabave treba se izvoditi sukladno važećim pravilnicima, normama i tehničkim propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ove nabave i trebaju odgovarati pozitivnim hrvatskim normama. Nakon što ponuditelj upiše u troškovnik sve tražene ponudbene podatke iz svoje ponude, potpisom ovlaštene osobe potvrđuje vjerodostojnost troškovnika.

2.3.    Isporuka predmeta nabave:

Isporuka predmeta nabave obaviti će se u roku od 30  dana od potpisivanja ugovora o nabavi robe.

Roba se mora isporučivati sukladno važećim propisima i pravilnicima koji su na snazi za predmetni segment nabave.

2.4.    Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje čl. 67. i 68.

Javni naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave:

2.4.1.    Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a)    prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b)    prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (”Narodne novine”, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5. Ove dokumentacije gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

2.4.2.    Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ovog članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
1.    potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2.    važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. Ili
3.    izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.

2.4.3.    Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 5. dokumentacije utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

2.5.    Ostali razlozi za isključenje ponuditelja ukoliko ih naručitelj koristi te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje

Ne primjenjuje se.

2.6.    Odredbe o sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost

2.6.1.    Dokazi pravne i poslovne sposobnosti:

Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Svoju sposobnost ponuditelj dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava kojom se dokazuje sposobnost ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 2.6.1. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

2.6.2.    Dokaz financijske sposobnosti

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON – 2) – ponuditelj mora dokazati da u posljednjih šest mjeseci nije imao 15 i više dana blokade računa.
Ponuditelj se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju ponuditelj mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu.

2.6.3.    Dokaz tehničke i stručne sposobnost ponuditelja i dokumenti kojima dokazuju sposobnost

Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u tekućoj godini (godina u kojoj je započeo postupak nabave) i tijekom posljednje 3 godine. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 90/11, 83/13 i 143/13), popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

2.7.    Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja

U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu sposobnost.

2.8.    Način izračuna cijene, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene:

Sukladno članku 8. stavku 1. i stavku 3. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (”Narodne novine” broj 10/12), cijena ponude je nepromjenjiva. Cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Način izračuna cijene:
1.    u cijenu se ne uključuje porez na dodanu vrijednost. Njega je potrebno iskazati u Obrascu ponude, ispod cijene ponude Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s PDV-om.
2.    ponuditelj je dužan jediničnu cijenu stavke pomnožiti s količinom što daje ukupnu vrijednost stavke koje zbrajanjem daju cijenu ponude,
3.    eventualni popusti ili rabati trebaju biti izraženi i u apsolutnom iznosu. Krajnji iznos ponude mora biti upisan u Obrazac ponude i taj iznos smatrat će se konačnim. Davanje popusta – izmjene ponude u bilo kojem drugom obliku osim onog propisanog Zakonom o javnoj nabavi, bit će osnova za eliminaciju ponude, odnosno tako dani popusti neće se razmatrati.

U cijenu je potrebno uključiti troškove izrade robe, ispitivanja, pakiranja, transporta, osiguranja, carinske obveze i bankarske troškove, popravke ili zamjene robe, na paritetu franko skladište Naručitelj i eventualne popuste.
U cijeni moraju biti sadržani svi manipulativni troškovi ponuditelja (zavisni troškovi vezani uz nabavu i dr.). U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuditelji su obvezni u cijelosti ispuniti troškovnik s jediničnim i ukupnim cijenama, dakle, sve stavke moraju biti popunjene.
Jedinične cijene i cijena ponude moraju biti izražene u kunama i ne mogu se povećavati tijekom cijelog perioda trajanja Ugovora.
Ponuditelj će cijenu ponude i ukupnu cijenu ponude, brojkama i slovima, upisati u Obrazac ponude. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.

2.9.    Rok, način i uvjeti plaćanja:

– operativni leasing
– period financiranja: 60 mjeseci
– plaćanje u HRK na osnovi mjesečnog iznosa
-mjesečno plaćanje
– početak otplate: u roku 7 dana po izdavanju prve fakture u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je  izvršena isporuka predmeta nabave, a sljedeće mjesečne fakture do 10-tog u mjesecu u kojem je izdana faktura.

2.10.    Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

3.    Jamstva

3.1.1.    Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj uz ponudu treba priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 10.000,00 kuna s rokom važenja 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda u obliku koji može biti ili bankarska garancija ”na prvi poziv” ili akceptirana, trasirana mjenica, s napomenom ”bez protesta” ili javno ovjerena bjanko zadužnica koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi pisani poziv.

Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

Ukoliko uz ponudu nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, Naručitelj će ponudu odbiti kao neprihvatljivu i neće je razmatrati.

U slučaju da se kao ponuditelji javljaju dva ili više ponuditelja zajedno, jamstvo uz ponudu prilaže nositelj ponude ili svi članovi zajednice solidarno ili jedan član zajednice ponuditelja na ukupan iznos.

Naručitelj će jamstvo za ponudu zadržati i naplatiti u slučaju da ponuditelj:
•    za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
•    dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,
•    nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
•    odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,
•    nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Javni naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva će pohraniti.

Ako istekne rok valjanosti ponude, javni naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.

Naručitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru.

Jamstvo za ozbiljnost ponude se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Dokaz ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.

Uz izvornik, potrebno je dostaviti i neovjerenu presliku jamstva.

4.    Kriterij odabira ponude:

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude. Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cijenom, kao najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije sukladno članku 96. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi. Sve ostalo će biti regulirano Ugovorom između naručitelja i ponuditelja nakon odabira najpovoljnije ponude.

4.1.    Obvezna dokumentacija

Ponuda mora sadržavati obveznu dokumentaciju kako slijedi:
1.    Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
2.    Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane Ponuditelja)
3.    Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja
4.    Tražene dokaze sposobnosti
5.    Popunjeni troškovnik
6.    Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje
7.    Jamstvo za ozbiljnost ponude

4.2.    Jezik na kojem se izrađuje ponuda:

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

4.3.    Oblik, izrada i dostava ponuda:

Rok za dostavu ponuda:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 07. 09. 2015. godine do 12,00 sati.

Ponuda se dostavlja pisanim putem

Postupanje kod dostave ponuda pisanim putem:
Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku sa potrebnih prilozima.
Ponuda mora biti pisana neizbrisivim tragom/tintom. Ponuda mora biti dostavljena na način da čini cjelinu.
Ponude se predaju neposredno kod naručitelja ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja i naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka slijedećeg sadržaja:

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA – PARENZO
N. TESLE 16, 52 440 Poreč-Parenzo

Print Friendly, PDF & Email