NEWS
valfresco

Osnovna škola Poreč objavila natječaj za radno mjesto Učitelj/ica FIZIKE

fizika_960_720
18.01.2019. 12:49; Učitavanja: 208; Početna / Obavijesti / Natječaji / Osnovna škola Poreč objavila natječaj za radno mjesto Učitelj/ica FIZIKE
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 ,7/17 i 68/18)
ravnateljica Osnovne škola Poreč raspisuje:
 
NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
 
1. UČITELJ/ICA FIZIKE u Osnovnoj školi Poreč , na neodređeno nepuno radno vrijeme 24 sata ukupnog tjednog radnog vremena, odnosno 4.8 sati dnevno
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 izvršitelj
 
UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
  • 1. životopis
  • 2. dokaz o stručnoj spremi
  • 3. preslika domovnice
  • 4. preslika rodnog lista
  • 5. elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
  • 6. uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz pri
javu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu p priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.
Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st 1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
 
Ugovor o radu se sklapa uz obvezan probni rad.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:
Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440 Poreč, uz naznaku „ za natječaj – učitelj/ica fizike u Osnovnoj školi Poreč“
Rok za prijavu kandidata je od 15. siječnja 2019 . do 23. siječnja 2019 . godine.
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole
Print Friendly, PDF & Email