NEWS
valfresco

Općina Tar-Vabriga raspisuje oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

28.11.2014. 09:02; Učitavanja: 736; Početna / Obavijesti / Natječaji / Općina Tar-Vabriga raspisuje oglas za prijem u službu na određeno vrijeme
tar-vabriga-logo

Na temelju odredbe članka 8. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.- ZLSN) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega objavljuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme službenika u
Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, na radno mjesto:

Referent za opće poslove i uredsko poslovanje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, do njenog povratka s rodiljnog dopusta na posao

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– srednja stručna sprema društvenog ili ekonomskog smjera,
– položen državni stručni ispit,
– položen stručni ispit za službenike u pismohrani,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,
– aktivno znanje talijanskog jezika.

Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZLSN.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZLSN. Služba se zasniva uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

Ravnopravno  se  mogu  natjecati  i  osobe  koje  su  stekle  potrebno  radno  iskustvo  na odgovarajućim poslovima, a nemaju položeni državni stručni ispit. Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola.

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice odnosno domovnice)
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
– izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu, (Napomena: umjesto elektroničkog zapisa kandidati mogu dostaviti presliku radne knjižice.)
– dokument kojim kandidat dokazuje da je ostvario radno iskustvo koje se traži u ovom oglasu (potvrda poslodavca, preslika rješenja o rasporedu službenika, ugovora o radu i sl.)
– preslika uvjerenja ili svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
– dokaz ili izjavu o ispunjavanju posebnog uvjeta (služenje talijanskim jezikom i poznavanje rada na računalu)
– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu na radno mjesto, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na oglas podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na službenoj web- stranici Općine Tar-Vabriga- Torre-Abrega http://tar-vabriga.hr i na oglasnoj ploči Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se  pisana  obavijest  u  kojoj  se  navode  razlozi  zbog  kojih  se  ne  smatra  kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a prijave se podnose na adresu:

Općina Tar-Vabriga- Torre-Abrega
I
starska 8, 52 465 Tar-Torre, s obaveznom naznakom:
„Za oglas za prijam u službu službenika – Referent za opće poslove i uredsko poslovanje
“.

Prijave se mogu dostaviti i u prostorije Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega na navedenu adresu.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon objavljenog oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju donosi se odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

KLASA: 112-03/14-01/1
URBROJ: 2167/08-02/01-14-1
Tar-Torre, 28. studenoga 2014.

 

PROČELNICA

Marija Zupančič, dipl.iur.

Oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28.11.2014. godine.

Rok za prijavu je 6.12.2014.

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S