NEWS

Općina Funtana: Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Plaza-uz-setnicu-Funtana-Bijela-uvala-1600x1200
15.03.2024. 20:55; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Općina Funtana: Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Funtana-Fontane za razdoblje od 2024. – 2028. godine (“Službeni glasnik Općine Funtana-Fontane”, broj 3/24) te članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane (“Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 2/13, 4/15, 5/18, 3/21 i 2/23), Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane dana 15.03.2024. godine, raspisuje sljedeći Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je od 15.03.2024. godine do 25.03.2024. godine. Ponude moraju biti adresirane na Općinu Funtana-Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Istarska 17, 52452 Funtana. Ponuđači su dužni dostaviti ponudu u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA DODJELU DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU – NE OTVARATI“.

Ponude će se otvarati dana 25.03.2024. godine s početkom u 09,00 h. Mjesto otvaranja je u sjedištu Općine Funtana-Fontane u Funtani, Istarska 17.

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
Ponudbeni obrazac
Obrazac 1
Prilog 1 – grafički prikaz

 

Print Friendly, PDF & Email