NEWS
HALF – s

Općina Funtana financira mamografske preglede žena u 2022. godini

Ruzicasta-vrpca
11.03.2022. 22:15; ; Početna / Lifestyle / Zdravlje / Općina Funtana financira mamografske preglede žena u 2022. godini

S ciljem prevencije i ranog otkrivanja raka dojke te dugoročnog smanjenja postotka smrtnosti žena od ove bolesti, Općina Funtana-Fontane provest će tijekom 2022. godine preventivni program financiranja mamografskih pregleda žena sukladno odredbama Pravilnika o financiranju mamografskih pregleda žena („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 1/22 – u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravo na financiranje mamografskog pregleda imaju žene s navršenih 40 godina života i prebivalištem na području općine Funtana-Fontane. Žene s invaliditetom, kojima je utvrđeno dugotrajno mentalno oštećenje, intelektualno oštećenje, najmanje 70% osjetilnog oštećenja ili najmanje 70% tjelesnog oštećenja, imaju pravo na financiranje mamografskog pregleda bez obzira na njihovu godinu rođenja. Žene obuhvaćene Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke, kojim su kao ciljna skupina utvrđene žene u dobi od 50 do 69 godina, nemaju pravo na financiranje mamografskog pregleda od strane Općine Funtana-Fontane jer za iste besplatan pregled osigurava Ministarstvo zdravstva.

Žene koje ispunjavaju uvjete za ostvarivanje ovog prava imaju pravo na jedan mamografski pregled godišnje koji se obavlja u Specijalističkoj radiološkoj ordinaciji Dr. Milorad Jovanović u Poreču, Mauro Gioseffi 2. Za pregled potrebno je naručiti se osobno, telefonskim putem na broj 099/5399-402 ili putem elektroničke pošte na [email protected] gmail.com.

Ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na financiranje mamografskog pregleda dokazuje se važećim identifikacijskim dokumentom, odnosno po potrebi rješenjem o utvrđenom dugotrajnom mentalnom, intelektualnom, osjetilnom ili tjelesnom oštećenju, koji se predočavaju liječniku radiologu prije pristupa pregledu.

Općina Funtana-Fontane snosi troškove financiranja mamografskih pregleda u okvirima sredstava planiranih Proračunom Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu za ovu svrhu. Prema ženama koje imaju pravo na besplatni mamografski pregled, a jave se liječniku nakon što su sredstva planirana Proračunom Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu namijenjena za mamografske preglede iskorištena, Općina Funtana-Fontane nema nikakvih obaveza.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ove Obavijesti prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Pravilnika, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 

Općina Funtana

Print Friendly, PDF & Email