NEWS

Odvodnja Poreč zapošljava vozače i radnike na uređaju za pročišćavanje

natječaj-posao
26.10.2023. 13:51; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Odvodnja Poreč zapošljava vozače i radnike na uređaju za pročišćavanje

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama ( NN 66/2019 ) i Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu javnog natječaja od dana 25.10.2023. godine, KLASA: 112-04/23-03/6 URBROJ: 2163-6-4-03/2-23-1, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ   za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na slijedećim radnim mjestima: 

VOZAČ – 2 izvršitelja

Poslovi radnog mjesta:

 • samostalan je i odgovoran u obavljanju poslova sa specijalnim komunalnim vozilima sa cisternom,
 • organizira pripremu i rad ekipe vozila  na terenu prema uputstvima voditelja kanalizacije, 
 • upravlja  specijalnim komunalnim vozilom u skladu s tehničkim uputama, a o nedostacima i neispravnostima  obavještava voditelja kanalizacije i osobu nadležnu za održavanje vozila, 
 • svakodnevno vizualnom metodom ili pokretanjem vozila provjerava da je vozilo ispravno za obavljanje prijevoza,
 • vodi evidenciju o dnevnim aktivnostima,
 • izvještava voditelja kanalizacije o nepravilnostima i nepredviđenim okolnostima na sustavu javne odvodnje,
 • operativno  na terenu surađuje sa djelatnicima ostalih organizacijskih jedinica,
 • vrši poslove  na čišćenju postrojenja oborinske kanalizacije,        
 • sudjeluje u intervencijama na kanalizacijskoj mreži i objektima prema planu dežurstva i prema potrebi,
 • brine se o tehničkoj ispravnosti vozila i o redovnom održavanju i pregledu vozila, te o urednosti i čistoći,
 • pripomaže mehaničaru prilikom rada na komunalnom vozilu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja kanalizacije.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 1. KV,
 2. 1 godina radnog iskustva,
 3. položeni ispit  za C kategoriju vozila,
 4. osposobljenost za rad sa specijalnim vozilom,
 5. osposobljenost za rukovanje sa analognim i digitalnim tahografima,
 6. razvijene komunikacijske vještine i sklonost timskom radu.

 

 RADNIK NA UREĐAJU II – 4 izvršitelja 

Poslovi radnog mjesta:

 • upravlja radom uređaja za pročišćavanje i po potrebi ostalih postrojenja, održava radne parametre automatskom i ručnom regulacijom,
 • provodi operativne poslove, te vodi evidenciju u skladu s pisanim i usmenim nalozima voditelja uređaja,
 • surađuje s izvođačima pri redovnom, interventnom i investicijskom održavanju u skladu s provedbom redovnih radnih aktivnosti,
 • izvješćuje voditelja uređaja o svim neispravnostima rada uređaja i izvanrednim događajima, te postupa u skladu s procedurom provedbe interventnih mjera,
 • izvješćuje voditelja kanalizacije o uočenim odstupanjima dotoka vode na uređajima,
 • vodi dnevnik rada uređaja i druge potrebne baze podatka,
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja uređaja.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 1. SSS – strojarske, elektrotehničke ili druge tehničke struke,
 2. 3 godine radnog iskustva,
 3. poznavanje rada na računalu i u informatičkim programima iz područja rada,
 4. osposobljenost za vozača B kategorije,
 5. razvijene komunikacijske vještine i sklonost timskom radu.

 

UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:

 1. životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( presliku svjedodžbe ),
 3. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a – ne stariju od 30 dana,
 4. presliku vozačke dozvole,
 5. uvjerenje nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela koja se progone po službenoj dužnosti – ne starije od 30 dana.

 

Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid isprave u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. U prijavi je potrebno navesti naznaku radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, te osobne podatke kandidata: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na javni natječaj dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu: Odvodnja Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za radno mjesto: _________ – NE OTVARAJ“ zaključno do 8.11.2023. godine do 15,00 sati.

Pridržava se pravo testirati kandidate, te poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja. Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrati će se da su povukli prijavu za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata na mrežnoj stranici Društva: www.odvodnjaporec.hr. Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave iste na mrežnoj stranici Društva.

Sa kandidatima koji budu udovoljavali uvjetima natječaja, zaključiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz reguliranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju a koji imaju rodno značenje odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koriste.

Ovaj Natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Društva: www.odvodnjaporec.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su uz prijavu na Javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja dostaviti i sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Obavještavaju se zainteresirani kandidati:

 1. da se ovim javnim natječajem svi prikupljeni osobni podaci obrađuju u svrhu njegove provedbe, da će osobni podaci biti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima, aktima i odlukama društva Odvodnja Poreč d.o.o. kao Voditelja obrade, a sukladno odredbama Opće Uredbe i ostalih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka,
 2. da samim podnošenjem prijave kandidat daje svoju privolu i to:

– da Odvodnja Poreč d.o.o. može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka i zasnivanja radnog odnosa,

 1. da će se:

– preslike cjelokupne dokumentacija kandidata koji nisu primljeni u radni odnos uništiti po ispunjenju svrhe njenog prikupljanja i obrade, te ih se neće pohranjivati, osim u slučaju zakonske obveze.

Kandidati se mogu prije podnošenja prijave upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti podataka putem web stranice Voditelja obrade – www.odvodnjaporec.hr. Link GDPR.  

 

Komisija za provedbu

        natječaja

Print Friendly, PDF & Email