NEWS
valfresco

Odvodnja Poreč u 2019. godini investirala 15 milijuna Kuna

Katun 2
20.11.2019. 23:13; Učitavanja: 124; Početna / Novosti / Odvodnja Poreč u 2019. godini investirala 15 milijuna Kuna

Početkom studenog započeli su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Katun. Investitor je Odvodnja Poreč d.o.o. Vrijednost investicije iznosi 3.350.000 kuna (bez PDV-a).

U sklopu navedenih radova obuhvaćena je izgradnja mreže kolektora za odvodnju otpadnih voda naselja Katun u ukupnoj duljini od L = 1.900 m’, od čega  1.589 m’ gravitacijskih kolektora i 311 m’ tlačnog cjevovoda sa crpnom stanicom Katun.  Kanalizacijska mreža naselja Katun priključuje se na postojeći glavni kolektor Baderna – Žbandaj.  Ugovoreni rok za izvođenje predmetnih radova je 110 kalendarskih dana. Svi sudionici u gradnji uložiti će sve napore da se radovi dovrše čim je prije moguće.

Mole se građani za strpljenje, dodatni oprez pri kretanju motornim vozilima u blizini gradilišta, te na poštivanje privremene prometne regulacije.

Za sve informacije o stanju radova, možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na [email protected]

Tijekom 2019.g. Odvodnja Poreča d.o.o. izvodila je radove na više lokacija, a u tijeku je i provedba javne nabave za izgradnju dijela glavnog kolektora Jasenovica-Čusi u trupu prometnice. Pred dovršetkom je izgradnja kolektora St.Portun –  Kosinožići u ukupnoj duljini od 2.550 m’,  kanalizacijska mreža naselja Štifanići duljine od 1.200 m’ sa dvije crpne stanice, izgradnja dijela kolektora servisne zone Tar u duljini od 315 m’ te izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Vabriga u duljini od 320 m’. Tijekom godine dovršene su investicije na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Veleniki, havarijski ispusti crpnih stanica Materada i Sv.Martin te uređaj Kloštar. Do konca 2019.g. ukupna vrijednost realiziranih investicija na izgradnji komunalnih vodnih građevina iznositi će oko 15 milijuna kuna. 

Uz izgradnju kanalizacijskih sustava, do konca 2019.g. biti će dovršena izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti ili izmjene i dopune idejnih i glavnih projekata) za proširenje sustava javne odvodnje u naseljima: Saladinka, Funtana, Vrsar, Flengi, Selina, Vabriga te sela u zaleđu naselja Vrsar, u ukupnom iznosu od 550.000 kn.

Paralelno sa izradom projektne dokumentacije Odvodnja Poreč d.o.o. sukladno ishođenim pravomoćnim lokacijskim dozvolama nastavlja rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na 21 projektu kako bi se stvorili uvjeti za izgradnju kanalizacijskih sustava u preostalim naseljima, a sve s ciljem ostvarivanja maksimalne priključenosti na javni kanalizacijski sustav.

 

Odvodnja Poreč d.o.o.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email