NEWS
Max 180920 S

Odvodnja Poreč raspisala je JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

odvodnja-work
05.05.2015. 12:28; Učitavanja: 279; Početna / Obavijesti / Natječaji / Odvodnja Poreč raspisala je JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Kandidat/kandidatkinja se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto: inženjer građevinarstva

KLASA: 325-02/15-03/04
URBROJ: 2167-01-03/5-15-9

Poreč-Parenzo, 04.05.2015.g.

Na temelju odredbi čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12), sukladno Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa Odvodnje Poreč, KLASA: 325-02/15-03/04, URBROJ: 2167-01-03/5-15-1 od 18. ožujka 2015. godine, te članka 31. Društvenog ugovora od dana 04. kolovoza 2014. godine, direktor, Milan Laković, dipl.ing. objavljuje

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

Kandidat/kandidatkinja se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto:

  • inženjer građevinarstva

Mjesto stručnog osposobljavanja za rad: Poreč

Uvjeti:

– magistar inženjer građevinarstva,
– znanje rada na računalu,
– posjedovanje vozačke dozvole b kategorije.

Traženi stupanj obrazovanja ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedene struke.

Uvjete za prijavu na ovaj poziv ostvaruje nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana, a koja nema više od godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Odvodnja Poreč d.o.o. zadržava pravo izbora između više kandidata/kandidatkinja koji/e ispunjavaju uvjete ovog Javnog poziva.

Izabrani kandidati/kandidatkinje ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S izabranim kandidatom/kandidatkinjom Odvodnja Poreč d.o.o. sklopiti će pisani ugovor u kojem će se utvrditi radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te druga međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Prijavi na Javni poziv, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat/kandidatkinja su dužni priložiti:

  • životopis,
  • diplomu o završenom studiju ( fotokopija ),
  • osobna iskaznica ( fotokopija ),
  • domovnicu ( fotokopija ),
  • EPRS ( elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz HZMO ),
  • potvrdu ( uvjerenje ) da protiv kandidata/kandidatkinje nije u tijeku istražni postupak, nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kaza zatvora; izvornik ne stariji od 30 dana,
  • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kandidatkinja u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat/kandidatkinja prije zaključivanja pisanog ugovora dužan/a dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je do 20. svibnja 2015. godine.

Ovaj Javni poziv objaviti će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Odvodnje Poreč d.o.o.

Prijave na Javni poziv s traženim prilozima dostavljaju se na adresu:

Odvodnja Poreč d.o.o.
Mlinska 1, 52440 Poreč s naznakom „Javni poziv za prijam kandidata/kandidatkinja na stručno osposobljavanje“.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih kandidata/kandidatkinja koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni poziv koji/e ispunjavaju formalne uvjete pozvati će se na intervju. Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne dođu na intervju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatima biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava na Javni poziv.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Odvodnje Poreč d.o.o., ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email