NEWS
Max 180920 S

Odvodnja Poreč objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za rad

odvodnja-work
20.08.2015. 09:03; Učitavanja: 530; Početna / Obavijesti / Natječaji / Odvodnja Poreč objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za rad

Na temelju odredbi čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12), sukladno Programu stručnog osposobljavanja za rad Odvodnje Poreč, KLASA: 325-02/15-03/22, URBROJ: 2167-01-03/5-15-2 od 13. kolovoza 2015. godine,  te članka 31. Društvenog ugovora od dana 04. kolovoza 2014. godine, direktor, Milan Laković, dipl.ing. objavljuje

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

Kandidat/kandidatkinja se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto:

  • Stručni suradnik/ica II – 1 izvršitelj/ica

Mjesto stručnog osposobljavanja za rad: Poreč

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u polju građevinarstva,

– znanje rada na računalu ( Microsoft office ),

– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uvjete za prijavu na ovaj Poziv ostvaruje nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana, a koja nema više od godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

 

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Odvodnja Poreč d.o.o. zadržava pravo izbora između više kandidata/kandidatkinja koji/e ispunjavaju uvjete ovog Javnog poziva.

Izabrani kandidat/kandidatkinja ne zasniva radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S izabranim kandidatom/kandidatkinjom Odvodnja Poreč d.o.o. sklopiti će pisani ugovor u kojem će se utvrditi radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja, te druga međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Prijavi na Javni poziv, koja mora biti vlastoručno potpisana s naznakom radnog mjesta za koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuje za stručno osposobljavanje, kandidat/kandidatkinja su dužni priložiti:

–       životopis,

–       diplomu/potvrdu fakulteta o završenom studiju ( fotokopija ),

–       osobnu iskaznicu ( fotokopija ),

–       domovnicu ( fotokopija ),

–       EPRS ( elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz HZMO ),

–       potvrdu ( uvjerenje ) da protiv kandidata/kandidatkinje nije u tijeku istražni postupak, nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kaza zatvora; izvornik ne stariji od 30 dana,

–       uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kandidatkinja u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat/kandidatkinja prije zaključivanja pisanog ugovora dužan/a dostaviti dokumente u izvorniku na uvid.

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je do 31. kolovoza 2015. godine.

Ovaj Javni poziv objaviti će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Odvodnje Poreč d.o.o.

Prijave na Javni poziv s traženim prilozima dostavljaju se na adresu:

Odvodnja Poreč d.o.o.

Mlinska 1, 52440 Poreč s naznakom „Javni poziv za prijam kandidata/kandidatkinja za stručno osposobljavanje“.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih kandidata/kandidatkinja koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni poziv koji/e ispunjavaju formalne uvjete pozvati će se na intervju. Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne dođu na intervju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatima biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava na Javni poziv.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Odvodnje Poreč d.o.o., ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email