NEWS
Best of Poreč

OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA BOLEŠĆU COVID – 19 ZA SRPANJ 2020

30.06.2020. 21:54; ; Početna / Obavijesti / OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA BOLEŠĆU COVID – 19 ZA SRPANJ 2020
kune50

Poštovani obrtnici, upravo su objavljene nove mjere za očuvanje radnih mjesta za SRPANJ.

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. – mikropoduzetnici. Cilj mjere Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost. Ciljane skupine poslodavaca – Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika. 

Ciljane skupine radnika – Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, uključujući i osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste, te vlasnike obrta.

Ciljana skupina radnika ne uključuje :

– Umirovljenike,

– Strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača / vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se neće odobriti.

Razdoblje i trajanje mjere – Srpanj 2020.g.

Visina potpore – iznos od 2.000,00 kuna za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

 • Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati:

 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.
 • Za radnike zaposlene nakon 30.06. 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.
 • U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno radnici moraju obavljati poslove iz opisa radnoga mjesta.
 • Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.
 • Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.

Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO – a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO- a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.

Način odabira korisnika – za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 07. srpnja do 31. srpnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za srpanj 2020. godine.

Kriteriji – poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020.g. i lipanj 2019.g. Poreznoj upravi.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za lipanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 50% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora. Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Dokumentacija dostupna na web stranici Zavoda koju popunjava i dostavlja Poslodavac:

 • – Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama, standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr .
 • – Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.

Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi www.mjera-orm.hzz.hr   

Obveze poslodavca:

 • – Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • – Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore. Isto se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore. Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr  Ukoliko poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu

dokumentaciju, snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.

Obveze Zavoda:

 • – Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije.
 • – Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava.
 • – Osigurati redovitu isplatu sredstava.
 • – Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.
 • – Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca.
 • – Prije isplate provjeriti pad prihoda od najmanje 50% temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

– Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti. Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska cesta 64, Zagreb. Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Isplate sredstava:

Do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Izvor: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta-mikropoduzetnici/?utm_source=notifikacije&utm_medium=notifs&utm_campaign=orm9&utm_content=intro

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani