NEWS
valfresco

NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

17.10.2005. 00:00; Učitavanja: 123; Početna / Obavijesti / Natječaji / NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

2. Pregled katastarskih čestica s početnom prodajnom cijenom i površinom objavljen je na oglasnoj ploči Općine Višnjan, Trg slobode 1

Svaki blok parcela (1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. i 11.) predstavlja jednu prodajnu cjelinu.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe.

4. Pismena ponuda mora sadržavati:

– naziv odnosno ime i adresu natjecatelja, MB odnosno JMBG,

– oznaku čestica (blok parcela označenih brojem) i katastarsku općinu,

– visinu ponuđene cijene i očitovanje kupca plaća li u cijelosti ili obročno

– zemljišno-knjižni izvadak ako je suvlasnik

– rješenje da je upisan u upisnik ili preslik iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

– dokaz o statusu hrvatskog branitelja, ako je natjecatelj razvojačeni hrvatski branitelj koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveo najmanje tri mjeseca.

– izvod iz sudskog registra ako je natjecatelj pravna osoba

5. Ako su pod rednim brojem dvije parcele ili više parcela, natjecatelj se mora natjecati za sve navedene parcele zajedno – za koje je istaknuta jedinstvena početna cijena.

6. Prvenstveno pravo kupnje ima fizička i pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju iz članka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, pod uvjetom da je upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ima prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Višnjan, sljedećim redoslijedom:

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

– pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

– ostale fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava a namjeravaju se baviti poljoprivrednom proizvodnjom

Ako je više osoba iz ove točke u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

– dosadašnji zakupac koji uredno ispunjava ugovorne obveze

– vlasnik ili zakupac zemljišta koje graniči sa zemljištem koje se prodaje

– hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bave poljoprivrednom djelatnošću

– vlasnik izgrađenog proizvodnog objekta (farma za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja, doradu sjemena i druge objekte namijenjene preradi, doradi i uskladištenju poljoprivrednih proizvoda)

– osoba koja se bavi ili se namjerava baviti stočarstvom (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo) podizanjem višegodišnjih nasada (vinograda, voćnjaka i maslinika) te povrtlarskom proizvodnjom

7 Fizička i pravna osoba iz točke 6. ovog natječaja ima prvenstveno pravo kupnje prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete i da ponudi priloži gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

8. Gospodarski program sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i potrebnu mehanizaciju za obradu zemljišta koje je predmet kupnje i prikaz očekivanih troškova i prihoda te posebnu naznaku kada je riječ o ekološkoj proizvodnji.

9. Ako najviša ponuđena cijena na natječaju od ponuđača koji ispunjavaju natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda smatra se nevažećom (točka VII Mjerila).

10. Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može prodati obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, poljoprivredniku ili poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi

– ratarskom proizvodnjom 50 ha oranice

– vinogradarskom proizvodnjom 20 ha vinograda

– voćarskom proizvodnjom 20 ha voćnjaka

– stočarskom proizvodnjom – 2 ha po jednom uvjetnom grlu (ali ne više od ukupno 50 ha)

-3-4 ha pašnjaka po jednom uvjetnom grlu

Gospodarstvo koje se bavi ratarskom i stočarskom proizvodnjom ima pravo na maksimalnu površinu predviđenu za prodaju samo po jednoj osnovi

11. U slučaju obročne otplate ugovorom se određuje rok otplate za poljoprivredno zemljište do iznosa prodajne cijene:

– od 10.000,00 do 50.000,00 – 5 godina

– od 50.000,00 do 200.000,00 – 10 godina

– iznad 200.000,00 – 15 godina

Ako kupac uplati cijeli iznos, ostvaruje pravo na popust od 20% postignute prodajne cijene.

12. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

13. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće, uz suglasnost Ministarstva. Nakon donošenja te odluke općinski načelnik sklopit će s najpovoljnijim ponuđačima ugovor o prodaji.

14. Na osnovi sklopljenog ugovora o prodaji kupca uvodi u posjed u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, odnosno po skidanju usjeva dosadašnjeg posjednika,

Komisija sastavljena od tri člana (pravnik, geodet i agronom) koju imenuje Općinsko vijeće Općine Višnjan.

15. Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama, s naznakom: PONUDA ZA KUPNJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA-NE OTVARAJ, na adresu OPĆINA VIŠNJAN, Višnjan, Trg slobode 1, u roku od 15 dana od dana objave natječaja, zaključno do 31.10. 2005. god.

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S