NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

N A T J E Č A J za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova i utvrđivanja Liste reda prvenstva po Programu poticane stanogradnje Grada Poreča

09.06.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / N A T J E Č A J za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova i utvrđivanja Liste reda prvenstva po Programu poticane stanogradnje Grada Poreča

2. Nositelj poslova u vezi s prikupljanjem ponuda i predlaganja Liste reda prvenstva je Grad Poreč, Upravni odjel za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove, a nositelj izgradnje i prodaje stanova je "Stan" d.o.o. Poreč.

3. Stanovi će se graditi na građevinskom zemljištu u naselju Vranići, sadašnjih oznaka k.č.br. 2573 i 2574, obje k.o. Poreč, na kojem je važećim Urbanističkim planom ovog naselja planirano formirati šest građevinskih parcela na kojima je moguća izgradnja šest samostojećih objekata sa po pet stanova ili ukupno 30 stanova.

Prema idejnom rješenju budućih stanova na predmetnom zemljištu graditi će se:

– 6 stanova površine 40,32 m2,

– 6 stanova površine 50,76 m2,

– 6 stanova površine 55,52 m2

– 6 stanova površine 58,13 m2 i

– 6 stanova površine 71,32 m2.

4. Veličina stana kojega podnositelj zahtjeva s obzirom na broj članova obiteljskog domaćinstva može kupiti iznosi:

– za obitelj od jednog člana – stanovi površine 40,32 m2,

– za obitelj od dva člana – stanovi površine 40,32 m2 i 50,76 m2,

– za obitelj od tri člana – stanovi površine 50,76 m2, 55,52 m2 i 58,13 m2,

– za obitelj od četiri člana – stanovi površine 55,52 m2, 58,13 m2 i 71,32 m2,

– za obitelj od pet članova – stanovi površine 71,32 m2.

Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog i to odgovarajućeg stana s obzirom na broj članova obitelji.

Zahtjevi za kupnju stanova koji nisu odgovarajući za podnositelja zahtjeva, odnosno zahtjevi za kupnju stanova većih ili manjih površina od odgovarajućih za podnositelja zhtjeva, neće se uzeti u razmatranje.

5. Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana ima hrvatski državljanin s prebivalištem na području Grada Poreča, ako on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu:

– nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 43/92 – pročišćen tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 26/93, 48/93, 2/94, 29/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02),

– nisu sklopili Ugovor o kreditu prema odredbama Zakona o Fondu za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države (NN 109/97),

– nisu vlasnici ni posjednici građevinskog-ih objekta-ata i/ili prostora (stambene i poslovne namjene), i/ili građevinskog zemljišta na području Grada Poreča ili Republike Hrvatske na kojem je važećim dokumentima prostornog uređenja dozvoljena izgradnja stambenih građevina u vrijeme podnošenja zahtjeva, u posljednjih 10 godina,

– nisu kupili stan po Programu poticane stanogradnje Grada Poreča.

Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka smatraju se: bračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je podnositelj zahtjeva dužan uzdržavati te osoba koja s podnositeljem zahtjeva živi u izvanbračnoj zajednici.

Izvanbračnom zajednicom iz stavka 2. ovog članka smatra se životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete.

6. Zahtjevu za kupnju stana podnositelj zahtjeva mora priložiti:

1. dokaz o državljanskom statusu za sebe i članove svog obiteljskog domaćinstva

– domovnicu ili osobnu iskaznicu,

2. dokaz da on i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu:

a) nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji

stanarsko pravo (NN br. 43/92 – pročišćen tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 26/93,

48/93, 2/94, 29/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99, 120/00,

94/01 i 78/02),

– izjavu danu pod moralnom i kaznenom odgovornošću, potvrdu nadležnog tijela uprave,

b) nisu sklopili Ugovor o kreditu prema odredbama Zakona o Fondu za

dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države (NN 109/97)

– izjavu danu pod moralnom i kaznenom odgovornošću, potvrdu nadležnog tijela uprave,

c) nisu vlasnici ni posjednici građevinskog-ih objekta-ata i/ili prostora

(stambene i poslovne namjene), i/ili građevinskog zemljišta na području Grada

Poreča i Republike Hrvatske na kojem je važećim dokumentima prostornog

uređenja dozvoljena izgradnja stambenih građevina u vrijeme podnošenja

zahtjeva, u posljednjih 10 godina

– potvrde nadležnih ureda za katastar i općinskih sudova te izjavu danu pod moralnom i kaznenom odgovornošću,

d) nisu kupili stan po Programu poticane stanogradnje Grada Poreča

– potvrdu gradskog poduzeća («Stan» d.o.o.) koje je prodavalo stanove po ovom Programu,

3. uvjerenje nadležne službe Policijske uprave o prebivalištu, za sebe i za članove obiteljskog domaćinstva, koje sadrži i podatak o vremenu prebivanja na području Grada Poreča,

4. vjenčani list ili rodni list za sebe i rodne listove za sve članove obiteljskog domaćinstva; rješenje Općinskog suda u Poreču o postojanju izvanbračne zajednice (ako takva zajednica postoji),

5. dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status: ugovor o najmu stana sa pravnom ili fizičkom osobom, izjavu podnosioca zahtjeva i dva svjedoka o stanovanju kod roditelja u stanu – kući, odnosno kod treće osobe,

6. dokaz o stručnoj spremi,

7. potvrdu Porezne uprave u Poreču o poreznom dugu za sebe i članove obiteljskog domaćinstva,

8. potvrdu Upravnog odjela za financije, proračun i računovodstvo Gradske uprave Grada Poreča o nedugovanju gradskih poreza i ostalih prihoda prema Gradu Poreču,

9. dokaz o djeci predškolske dobi i djeci na školovanju – potvrde vrtića, škole odnosno fakulteta, izjava dana pod moralnom i kaznenom odgovornošću.

Svi dokazi mogu biti u originalu ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika, a dokazi koje izdaju nadležna tijela i službe ne smiju biti stariji od 30 dana.

Zahtjevi koji ne sadržavaju priloge u originalu ili u preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika neće se uzeti u razmatranje.

7. Zahtjevi za kupnju stana sa propisanim prilozima podnose se Gradu Poreču -Povjerenstvu za provođenje postupka javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga Liste reda prvenstva, a predaju u zatvorenim omotnicama u prijamnu kancelariju upravnih tijela Grada Poreča u Poreču, ul. O. m. Tita br. 4, ili dostavljaju putem pošte na istu adresu sa naznakom "ne otvaraj – zahtjev po natječaju za kupnju stana".

8. Rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iznosi trideset (30) dana od dana objave natječaja u lokalnim dnevnim glasilima i na oglasnoj ploči Grada Poreča.

9. Zahtjevi za kupnju stana odobravaju se temeljem Liste reda prvenstva ( u daljnjem tekstu: Lista), koja se utvrđuje prema površinama stanova odgovarajućih za podnositelje zahtjeva.

Lista vrijedi i primjenjuje se za kupnju stanova za koje je natječaj raspisan i prodajom stanova prestaje važiti.

Ostvarenje prava na kupnju stana ovisi o redoslijedu na listi i broju raspoloživih stanova.

Na Listu se, prema postignutom broju bodova dobivenih zbrajanjem bodova primjenom kriterija iz članka 5. uvodno navedene Odluke, upisuju podnositelji zahtjeva koji su sudjelovali na javnom natječaju i ispunjavaju uvjete za kupnju stana određene Odlukom.

Na Listu se neće se upisati osobe koje su po raspisanom natječaju podnijele zahtjev za kupnju stana, a koje, po odredbama Odluke, ne ostvaruju pravo na kupnju stana po Programu.

10. Lista se utvrđuje primjenom slijedećih kriterija:

1. vremenu prebivanja na području Grada Poreča,

2. školskoj spremi,

3. životnoj dobi podnositelja zahtjeva,

4. broju djece predškolske dobi i djece na školovanju,

5. stambenom statusu.

11. Bodovi dobiveni po ovim kriterijima se zbrajaju i na osnovu njih se utvrđuje redoslijed na listi.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju isti broj bodova, njihov redoslijed na Listi utvrditi će se primjenom slijedećih kriterija:

– broju godina prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Poreča, zatim

– stručnoj spremi podnositelja zahtjeva, zatim

– broju članova obiteljskog domaćinstva,

pri čemu prednost u redoslijedu na Listi ima onaj podnositelj zahtjeva koji ima veći broj bodova s osnova:

– godina prebivanja na području Grada Poreča, zatim

– stručne spreme, zatim

– broja članova obiteljskog domaćinstva.

Ukoliko redoslijed na Listi nije moguće utvrditi primjenom gore navedenih kriterija, isti će se utvrditi javnim izvlačenjem u prisutnosti podnositelja zahtjeva za koje se redoslijed na Listi utvrđuje.

12. Analizu i bodovanje zaprimljenih zahtjeva i utvrđivanje prijedloga Liste reda prvenstva vrši Povjerenstvo iz točke 7. ovog natječaja, koje Prijedlog Liste dostavlja Gradskom poglavarstvu na prihvaćanje i utvrđivanje, te se tako utvrđena Lista objavljuje na oglasnoj ploči Grada Poreča.

13. Lista sadrži:

1. redni broj,

2. prezime, ime, adresu i JMBG podnositelja zahtjeva,

3. broj bodova po kriterijima za svakog podnositelja zahtjeva,

4. ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,

5. mjesto i datum utvrđivanja Liste.

14. Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na Listu zbog uvrštavanja na Listu, na bodovanje i na utvrđeni prijedlog redoslijeda.

Prigovor se podnosi pismeno, putem Povjerenstva, Gradskom poglavarstvu Grada Poreča, u roku od osam (8) dana od dana objave Liste na oglasnoj ploči.

Kada odluči o eventualnim prigovorima, Poglavarstvo utvrđuje konačnu Listu i temeljem iste donosi zaključak o odobravanju zahtjeva za kupnju stanova.

Konačna Lista i zaključak o odobravanju zahtjeva za kupnju stanova objavljuju se na oglasnoj ploči Grada Poreča.

15. Točna kupoprodajna cijena stana bit će određena nakon provedenog javnog natječaja za izgradnju stanova, a čemu odluku donosi Gradsko poglavarstvo.

16. Sa kupcima stanova se nakon provedenog javnog natječaja za izgradnju stanova i utvrđivanja cijene stana sklapa predugovor o kupnji stanova, a glavni ugovor nakon ishođenja uporabnih dozvola za iste.

17. Smatrat će se da je podnositelj zahtjeva, koji je ostvario pravo na kupnju stana, odustao od njegove kupnje:

a) ako se pismeno očituje da odustaje od kupnje stana prije sklapanja predugovora o kupnji stana i

b) ako se u roku od 8 dana od dana uručenja pismenog poziva prodavatelja ne odazove radi potpisivanja predugovora o kupnji stana.

Kada podnositelj zahtjeva odustane ili izgubi pravo na kupnju stana, pravo na kupnju tog stana ima podnositelj zahtjeva koji je slijedeći na Listi, a kojem je taj stan odgovarajući u smislu uvodno navedene Odluke.

18. Ako nema kupaca zainteresiranih za kupnju stana kojima bi taj stan bio odgovarajući u smislu uvodno navedene Odluke ili se ne može postupiti na način određen člankom 20. stavak 2. Odluke, pravo na kupnju takvog stana imaju podnositelji zahtjeva koji se nalaze na Listi, kojima je taj stan površinom najbliži kao odgovarajući stan i koji imaju duže prebivalište na području Grada Poreča.

19. Grad Poreč zadržava pravo prvokupa stanova izgrađenih po Programu i uvudno navedenoj Odluci :

a) u slučaju nesposobnosti kupca da nakon 2 godine izvršava preuzete kreditne obveze za kupnju stana,

b) u slučaju prodaje ili otuđenja stana unutar roka od 20 godina od dana njegovog stjecanja.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka otkupna cijena stana je cijena po kojoj je stan kupljen, a odluku o kupnji donosi Gradsko poglavarstvo.

Odredba o pravu prvokupa Grada Poreča mora biti sadržana i u predugovoru i u ugovoru o kupnji stana.

20. Kupci stanova dužni su imati prijavljeno prebivalište na novoj adresi, a taj podatak mora biti sadržan i u predugovoru o kupnji stana.

Kupci stanova ne smiju stanove davati u najma ili iznajmljivati turistima.

Ukoliko kupci stanova postupaju suprotno navedenom, Grad Poreč ima pravo trenutnog raskida ugovora i isplate kupca po cijeni po kojoj je stan i kupio.

Gore navedene obveze upisat će se kao teret u zemljišnoj knjizi.

21. Dodatne informacije i obrasci za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova mogu se dobiti u prijamnoj kancelariji upravnih tijela Grada Poreča u Poreču, O.m Tita 4 i u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, u Poreču, O.m. Tita 5, telefon broj 451 – 099 int. 124.

KLASA: 370-03/05-01/96

URBROJ: 2167/01-02-06-4

GRAD POREČ

GRADSKO POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK

Edi Štifanić, dipl.oec., v.r.

NAPOMENA:

Tekst Natječaja objavljen je u cijelosti na oglasnoj ploči Grada Poreča dana 8. lipnja 2006. godine. Istog dana objavljena je i u «Glasu Istre» obavijest o objavi ovog natječaja na oglasnoj ploči Grada Poreča.

Rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana počeo je teći 9. lipnja 2006. godine i traje do 10. srpnja 2006. godine.

Print Friendly, PDF & Email