NEWS
Ljeto u Funtani

More na plažama u Istri uglavnom visoke sanitarne kakvoće

20.07.2007. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / More na plažama u Istri uglavnom visoke sanitarne kakvoće
26IMG_4973m.jpg

Ukupno je uzorkovano 202 uzorka mora na plažama od Savudrije do Rapca od čega je na 179 mjernih točaka zabilježena visoka sanitarna kakvoća mora što iznosi 88,61% od ukupno analiziranih uzoraka. Na 22 plaže (10,89%) more je bilo pogodno za kupanje, sport i rekreaciju odnosno zadovoljavalo je uvjete za II. vrstu mora.

U jednom uzorku je broj bakterija fekalnog zagađenja prelazio Uredbom propisane vrijednosti, ali njihova numerička vrijednost nije prekoračila 100% što, prema internim kriterijima, ukazuje da je na tim plažama more umjereno onečišćeno. More III. vrste ili umjereno onečišćeno more zabilježeno je na plaži Nacionalnog parka Brijuni PU63.

U prvom uzorku, obavljenom 13. srpnja 2007. godine, zabilježen je povećan sadržaj fekalnih koliforma (FC – 180/100 ml) u odnosu na propisani standard (FC – 100/100ml). Na zahtjev koncesionara uzorkovanje je ponovljeno 16. srpnja 2007. godine kada je, u odnosu na bakterije fekalnog onečišćenja zabilježeno da je more I vrste ili more visoke sanitarne kakvoće.

Uredba o standardima kakvoće mora na plažama (NN br. 33/96) ne prepoznaje "umjereno onečišćenje mora" ili more III. vrste već samo da li plaža "zadovoljava" ili "ne zadovoljava" za kupanje sport i rekreaciju, ali isto ukazuje da je potrebno hitno sagledati uzrok onečišćenju i poduzeti aktivnosti uklanjanja uzroka onečišćenja što je koncesionar i učinio.

U niti jednom uzorku vrijednosti bakterija fekalnog zagađenja nisu prelazile 100% vrijednost propisanu Uredbom što znači da nije zabilježena IV vrsta mora ili zagađeno more.

Detaljni podaci: www.istra.com/more

Print Friendly, PDF & Email