NEWS
Ljeto u Funtani

Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje Natječaj za prijem na poslove asistenta – pomagač u nastavi

natječaj-posao
10.09.2020. 11:56; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost Poreč objavljuje Natječaj za prijem na poslove asistenta – pomagač u nastavi

Temeljem članka 26. st. 2. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju i na temelju članka 35. Statuta Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Radost” Poreč-Parenzo objavljuje

N A T J E Č A  J
za prijem na poslove asistenta – pomagač u nastavi

 – 1 (jedna) M/Ž osoba za rad u vrtiću s djecom s teškoćama, na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021. godine, za rad u Poreču i ostalim mjestima gdje ustanova obavlja djelatnost; 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati:

  •         -uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju;
  •         -završeni prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja (VŠS) pedagoškog studija ili srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju (SSS);   

 

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno popisana i sadržavati priloge kako slijedi:

  • -životopis,
  • -presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
  • -presliku osobne iskaznice,
  • -presliku izvoda iz knjige rođenih;
  • -izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od dana objave natječaja) da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak (članaka 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
  • -izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od dana objave natječaja) da se protiv kandidata  ne vodi prekršajni postupak (članaka 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
  • -potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne starija od dana objave natječaja)
  • -potvrdu liječnika o zdravstvenoj sposobnosti z obavljanje poslova radnog mjesta;

Prijave na natječaj s obveznon dokumentaciju dostaviti poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Natječaj za asistenta-pomagač u nastavi”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 18.09.2020. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu. Poveznice na internetske stranice: www.zakon.hr, www.ministarstvo.branitelja.hr; https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, Popis dokumenata za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova i originalne dokumente ili ovjerene preslike traženih dokumenata.       

Klasa:601-02/19-01/17

Ur.broj:2167-01-12-01-3

Poreč, 09.09.2020.   

Print Friendly, PDF & Email