NEWS
Max 180920 S

Dječji vrtić Radost objavljuje Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme

04.06.2018. 13:30; Učitavanja: 173; Početna / Obavijesti / Natječaji / Dječji vrtić Radost objavljuje Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč , Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč objavljuje

NATJEČAJ    za prijem radnika na radno mjesto 

      – 1 (jedan/ije) odgojitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, za rad u vrtiću u Poreču  i drugim mjestima gdje Ustanova obavlja djelatnost do povratka radnice s bolovanja;

 Uvjeti za prijem u radni odnos:

 • završena viša stručna sprema preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  stručni studij u trajanju najmanje tri godine: odgojitelj/ica predškolske djece ili
  nastavnik/ica predškolskog odgoja;  
 • položen stručni ispit;
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

 • – životopis;
 • – presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
 • – presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • – uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne stariju od dana otvaranja natječaja) sukladno članku 25. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97, 107/07 i 94/13);
 • – dokaz o radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO;
 • – presliku osobne iskaznice
 • – presliku izvoda iz matične knjige rođenih;
 • – presliku uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti;
 • – izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Prijava na natječaj za odgojitelja”.

Rok za dostavu prijava na natječaj je 12.06.2018. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca. 

Klasa:601-02/87-01/09

Ur.broj:2167-01-12-01-04

Poreč, 01.6.2018.   

Natječaj je objavljen od 04.06. do 12.06. 2018. godine

Print Friendly, PDF & Email