NEWS
Ljekarna

Zaključak o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

zalijevanje
15.07.2022. 19:02; ; Početna / Obavijesti / Zaključak o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije
Na temelju članka 93. stavka 2.Zakona o vodama (,,Narodne novine” br. 66/19 i84121),Članka 65. i 85. Statuta lstarske Županije (,,Službene novine lstarske Županije” br. 10/09, 4113, 16116, 1117,2117,2118,30118 – pročiščeni tekst, 10120 i 6121) i članka 3. stavka 2. Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području lstarske Županije (,,Službene novine lstarske županije” br.8112), Župan lstarske Županije dana 15. srpnja 2022. godine, donosi
 
ZAKLJUČAK
o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode l. stupnja za vodoopskrbno područje lstarske Županije.
 
1. Radi izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe lstarske Županije te u cilju održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava uvodi se djelomična mjera REDUKCIJE PITKE VODE I. STUPNJA
 
2. Pravo korištenja pitke vode iz javnog vodoopskrbnog sustava imaju sve pravne i fizidke osobe po uvjetima iz ugovora sklopljenog sa isporučiteljima vodnih usluga uz mjere zabrane korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava s time da se zabranjuje:
  • zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina i sportskih terena,
  • upotrebe tuševa na plažama,
  • pranje osobnih automobila, teretnih vozila i vozila javnog prijevoza,
  • pranje javnih površina, ulica i trgova, osim površina tržnica i ribarnica.
 
3. U cilju provedbe ovog Zaključka nalaže se
 
  • a) isporučiteljima vodnih usluga u lstarskoj Županiji uvođenje djelomične mjere redukcije vode I. stupnja u opsegu taksativno navedenom u točki ll. ovog Zaključka za sve potrošače u lstarskoj Županiji,
  • b) vodočuvarima i komunalnim redarima neposredan nadzor nad uočenim protupravnim postupanjem potrošača i izvješćivanje Državnog inspektorata,
  • c) Državnom inspektoratu inspekcijski nadzor za potrošače koji ne poštuju propisane djelomične mjere redukcije L stupnja navedene u točki 2. ovog Zaključka
    uvesti djelomično ili potpuno isključenje iz vodoopskrbnog sustava sve dok su na snazi propisane mjere redukcije.
 
4. Ovaj Zaključak će Župan lstarske Županije opozvati čim se hidrološke prilike u lstarskoj županiji stabiliziraju.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu 18. srpnja 2022. godine u 00,00 sati, a objavit će se u ,,Službenim novinama lstarske županije”.
 
 
Print Friendly, PDF & Email