NEWS

Za 8. ožujka sazvana je sjednica Gradskog poglavarstva

04.03.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Za 8. ožujka sazvana je sjednica Gradskog poglavarstva
325grad_grb.jpg

85. sjednica Poglavarstva Grada Poreča sazvana je za utorak 08. ožujka 2005. godine u 18,00 sati. Za rad sjednice predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 83. i 84. sjednice Gradskog poglavarstva

2. Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Terminskog plana projekata Grada

Poreča 2003.-2005.

3. Razmatranje prijedloga Fonda "Zdravi grad" Poreč za osnivanje Gerontološkog centra u Poreču

4. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča u 2005. godini

5. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini grada Poreča u 2005. godini i Operativnog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog osnovnog školstva Grada Poreča u 2005. godini

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu za zapošljavanje diplomiranog knjižničara i kinooperatera-kućnog majstora

7. Donošenje Zaključka o izboru najpovoljnijih ponuditelja po natječaju za zamjenu nekretnina u naselju Vabriga – od 10.12.2004.

8. Donošenje Zaključka o izboru najpovoljnijih ponuditelja po natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Poreča na području Poreč-jug – od 11.01.2005.

9. Donošenje Zaključka o ukidanju dobra u općoj upotrebi radi formiranja građevinskih parcela

10. Donošenja Zaključka u odnosu na ukidanje i utvrđivanje namjene korištenja javnih površina za koje je isteklo pravo korištenja

11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuda po natječaju za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Poreča od 14.12.2004.g.

12. Donošenje Zaključka za raspisivanje natječaja za zakup poslovnih prostora Grada Poreča

13. Razmatranje zahtjeva vezano za korištenje poslovnih prostora

14. Razmatranje prijedloga zaključka za objavu javnog natječaja za dodjelu koncesije obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika.

15. Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Poreča u Povjerenstvu za provedbu postupka nabave za potrebe "Usluge Poreč" d.o.o. Poreč

16. Razno.

Grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email