NEWS
Max 180920 S

Usluga Poreč objavljuje JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

21.05.2015. 12:50; Učitavanja: 375; Početna / Obavijesti / Natječaji / Usluga Poreč objavljuje JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
usluga-novi-logo

Na temelju odredbi čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12), sukladno Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa Usluge Poreč d.o.o., KLASA: 363-01/15-03/78, URBROJ: 2167-01-03/5-15-14 od 20. svibnja 2015. godine, te članka 33. Društvenog ugovora od dana 13. lipnja 2014. godine, direktor, Milan Laković, dipl.ing. objavljuje …

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

Kandidat/kandidatkinja se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

Sektor financije i računovodstvo:

  • Stručni suradnik/ica za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

– diplomski sveučilišni studij u polju ekonomije,

– znanje rada na računalu ( microsoft office ),

– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

2. Radna jedinica čistoća:

  • Stručni suradnik/ica za gospodarenje otpadom – 1 izvršitelj/ica

Mjesto stručnog osposobljavanja za rad: Poreč

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u polju kemije,

– znanje rada na računalu ( microsoft office ),

– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

3. Radna jedinica tehnička služba:

  • Stručni suradnik/ica za tehničke poslove – 1 izvršitelj/ica

Mjesto stručnog osposobljavanja za rad: Poreč

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u polju informatike, elektrotehnike ili elektronike,

– znanje rada na računalu ( microsoft office ),

– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uvjete za prijavu na ovaj Poziv ostvaruje nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana, a koja nema više od godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Usluga Poreč d.o.o. zadržava pravo izbora između više kandidata/kandidatkinja koji/e ispunjavaju uvjete ovog Javnog poziva.

Izabrani kandidati/kandidatkinje ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S izabranim kandidatom/kandidatkinjom Usluga Poreč d.o.o. sklopiti će pisani ugovor u kojem će se utvrditi radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te druga međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Prijavi na Javni poziv, koja mora biti vlastoručno potpisana s jasnom naznakom radnog mjesta za koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuje za stručno osposobljavanje, kandidat/kandidatkinja su dužni priložiti:

–       životopis,

–       diplomu o završenom studiju ( fotokopija ),

–       osobnu iskaznicu ( fotokopija ),

–       domovnicu ( fotokopija ),

–       EPRS ( elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz HZMO ),

–       potvrdu ( uvjerenje ) da protiv kandidata/kandidatkinje nije u tijeku istražni postupak, nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kaza zatvora; izvornik ne stariji od 30 dana,

–       uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kandidatkinja u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat/kandidatkinja prije zaključivanja pisanog ugovora dužan/a dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je do 02. lipnja 2015. godine.

Ovaj Javni poziv objaviti će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Usluge Poreč d.o.o.

Prijave na Javni poziv s traženim prilozima dostavljaju se na adresu:

Usluga Poreč d.o.o.
Mlinska 1, 52440 Poreč s naznakom „Javni poziv za prijam kandidata/kandidatkinja za stručno osposobljavanje“.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih kandidata/kandidatkinja koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni poziv koji/e ispunjavaju formalne uvjete pozvati će se na intervju. Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne dođu na intervju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatima biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava na Javni poziv.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Usluge Poreč d.o.o., ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Usluga Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email