NEWS

Uskrsna poruka porečkog i pulskog biskupa ordinarija mons. Ivana Štironje

mons-Stironja-800x445
29.03.2024. 00:12; ; Početna / Kultura / Uskrsna poruka porečkog i pulskog biskupa ordinarija mons. Ivana Štironje

Stane Isus posred njih i reče im: Mir vama!” (Lk 24,36).

Draga braćo svećenici, redovnici, redovnice; vjeroučitelji, bogoslovi, braćo i sestre u Kristu Gospodinu!

Korizma, osobito Veliki tjedan i Sveto Trodnevlje uprisutnjuju dramu križa i uvode nas u pobjedu Krista Uskrsloga. Svetopisamski tekstovi kao i bogoslužni sadržaji upućuju na Isusa koji je središte vjerske pozornosti u Jeruzalemu i okolici, osobito nakon Velikoga petka i događaja na Kalvariji. Vijest o Kristovu uskrsnuću izazvala je razne sumnje kod sviju pa i u srcima apostola, koji su bili izgubili gotovo svaku nadu. Ipak, ogrtač beznađa zamijenjen je pobjednim plaštem vjere i nade koju je već prije najavio Učitelj. S Učiteljem je uskrsnuo i božanski program Kraljevstva istine, pravde, ljubavi i mira. Isus je uskrsnuo i ponovo je tu u besmrtnoj slavi, stoji posred svojih učenika i vraća im poljuljane vrijednosti povjerenja i pouzdanja. „Stane Isus posred njih i reče im: Mir vama!” (Lk 24,36).

Te vrijednosti Crkva i danas naviješta, brani i širi širom svijeta. Kako bi nam svima dobro došao projekt Kristova kraljevstva: istine, pravde, ljubavi i mira! Dobro bi došao svakomu srcu, pojedincu i zajednici; svakoj obitelji i mjestu; svakomu narodu i cijelom čovječanstvu, osobito ondje gdje umjesto mira izbijaju ratovi i osvete, umjesto istine neistine, umjesto pravde nepravde. Kako bi tek dobro došao taj projekt ovih dana stanovnicima ratom zahvaćene Isusove domovine! Našoj domovini također!

Korizmeno vrijeme svojim snažnim pozivom na obraćenje doziva nam u pamet Isusov hod od Maslinskog vrta do Pilatova dvora, križni put Jeruzalemom do Golgote. Na svaki fijuk biča, na svaki govor svetogrđa, na sva poniženja Isus odgovara: Mir vama. Mir i ljubav, istina i pravda, istinska su oružja koja uvijek donose konačnu pobjedu. To vrijedi za svaku osobu i obitelj, za sve zemlje i kontinente. Samo takvo  mirno naoružanje vraća istinsku nadu i obećava sretan život.   

Kristov je križ trajan poziv na mir, pomirenje i praštanje, na promjenu stavova i navika. Znak je to koji svjedoči da je moguće sve razmirice i nesporazume, sva neprijateljstva i sukobe riješiti mirnim dijaloškim putom. Križ je konačno svjedok pobjede nad svakim zlom, grijehom pa i nad smrću kao najvećim neprijateljem čovjeka i čovječanstva. Križ je znak mira i ljubavi. „Častimo te, Križu sveti, na kom umrije Isus Spas!“

Teško je i zamisliti Isusovu bol zbog ljudi koji ne shvaćaju smisao neprolaznih vrijednosti koje jamče sreću i blagoslov. Nalazeći se u svijetu punu prijepora i kriza, ugledajmo se u križ i poslušajmo Gospodara života koji nam nudi svoj program do trajne pobjede i vječnoga spasenja.

Uskrs je izvrsna prigoda za zaokret i nove korake. Stranputice raznih ideologija ne vode u dobru smjeru. Potrebno je istinsko obraćenje i pronalaženje pravoga puta, što se neće dogoditi bez hrabroga zaokreta. Nije to lako ali je prijeko potrebno i spasonosno.

Isus stoji među nama i čeka: „Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo“ (Otk 3,20-21). Biti s Isusom, sjesti s njim, znači biti siguran. 

Svima vama, dragi Božji narode, sestre i braćo, srdačne čestitke: Sretan Uskrs! I molimo Uskrsloga Pobjednika da nam svima podari obilje mira, uskrsne vjere i nade u bolje sutra; neka nas sve pokrene na prave i istinske evanđeoske staze koje nas vode prema Kraljevstvu istine, pravde, ljubavi i mira.

Uz iskrene čestitke, na sve vas zazivam mir i blagoslov Krista Uskrsloga, vaš biskup.

Ivan Štironja

Tonski zapis:


Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: „Pace a voi!“ (Lc 24,36)

Cari Fratelli Sacerdoti, Religiosi e Religiose; Catechisti, Seminaristi, Fratelli e Sorelle in Cristo Signore!

La Quaresima, soprattutto la Settimana Santa e il Sacro Triduo, ripresentano il dramma della croce e ci introducono alla vittoria del Cristo Risorto. I testi biblici così come i contenuti liturgici si riferiscono a Gesù, Centro dell’attenzione religiosa a Gerusalemme e dintorni, soprattutto dopo il Venerdì Santo e gli avvenimenti del Calvario. La notizia della Risurrezione di Cristo ha suscitato vari dubbi in tutti, anche nel cuore degli apostoli, che avevano perso quasi ogni speranza. Tuttavia, il soprabito della delusione fu sostituito dal mantello vittorioso della fede e della speranza che il Maestro aveva già annunciato. Con il Maestro è risorto anche il programma divino del Regno della verità, della giustizia, dell’amore e della pace. Gesù è risorto ed è di nuovo qui nella gloria immortale, stando in mezzo ai suoi discepoli e restituendo loro i valori scossi della fiducia e fede. „Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: ‘Pace a voi!’“ (Lc 24,36).

La Chiesa ancor oggi proclama, difende e diffonde questi valori nel mondo. Come potremmo tutti beneficiare del progetto del Regno di Cristo: verità, giustizia, amore e pace! Farebbe bene ad ogni cuore, persona e comunità; ad ogni famiglia e luogo; ad ogni popolo e a tutta l’umanità, soprattutto dove invece della pace scoppiano le guerre e vendette, invece della verità la menzogna, invece della giustizia l’ingiustizia. Come potrebbe essere utile in questi giorni tale Progetto agli abitanti della patria di Gesù devastata dalla guerra? Utile anche nella nostra patria!

Il tempo della Quaresima, con il suo forte invito alla conversione, richiama alla mente il cammino di Gesù dall’Orto degli Ulivi al tribunale di Pilato, il Via Crucis per per Gerusalemme fino al Golgota. Ad ogni fischio di frusta, ad ogni discorso blasfemo, a tutte le umiliazioni, Gesù risponde: La pace sia con voi. La pace e l’amore, la verità e la giustizia sono vere armi che riportano sempre la vittoria finale. Questo vale per ogni persona e famiglia, per tutti i paesi e continenti. Solo un tale pacifico armamento ripristina la vera speranza e promette una vita felice.

La croce di Cristo è una chiamata permanente alla pace, alla riconciliazione e al perdono, a cambiare atteggiamenti e abitudini. È un segno che testimonia che è possibile risolvere tutti i disaccordi e le incomprensioni, tutte le ostilità e i conflitti in modo pacifico e dialogico. La croce è infine la testimonianza della vittoria su ogni male, sul peccato e anche sulla morte, quale più grande nemico dell’uomo e dell’umanità. La croce è un segno di pace e di amore. “Ti onoriamo, Santa Croce, sulla quale morì Gesù Salvatore!”

È difficile immaginare il dolore di Gesù a causa di persone che non comprendono il significato dei valori imperituri che garantiscono felicità e benedizione. Trovandoci in un mondo pieno di controversie e di crisi, guardiamo alla Croce e ascoltiamo il Signore della vita che ci offre il suo programma per la vittoria permanente e la salvezza eterna.

La Pasqua è un’ottima occasione per una svolta e nuovi passi. Le deviazioni delle varie ideologie non portano in buona direzione. È necessaria una vera conversione e la ricerca della strada giusta, cosa che non avverrà senza una svolta coraggiosa. Non è facile, ma è necessario e salutifero.

Gesù sta in mezzo a noi e aspetta: “Ecco, sto alla porta e busso; se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre“ (Ap 3,20-21). Stare con Gesù, seduto sul suo trono, significa essere al sicuro.

A tutti voi, diletto popolo di Dio, sorelle e fratelli, cordiali auguri di Santa Pasqua, e chiediamo al Vincitore Risorto di concedere a tutti noi abbondanza di pace, fede pasquale e speranza in un domani migliore; di avviarci tutti noi su veri e autentici sentieri evangelici che ci conducano verso il Regno di verità, giustizia, amore e pace.

Vi auguro Buona Pasqua 2024, invocando la pace e la benedizione del Cristo Risorto su tutti voi, il vostro vescovo:

 

 Ivan Štironja

Print Friendly, PDF & Email