NEWS

U TIJEKU VELIKA INVESTICIJA ODVODNJE POREČ – kanalizaciju će dobiti 1.200 novih korisnika

Izgradnja kanalizacijske mreže
07.11.2023. 19:00; ; Početna / Gospodarstvo / U TIJEKU VELIKA INVESTICIJA ODVODNJE POREČ – kanalizaciju će dobiti 1.200 novih korisnika

Odvodnja Poreč u velikom je investicijskom ciklusu izgradnje kanalizacijskih sustava javne odvodnje i provedbi javnih nabava u nekoliko naselja na području grada Poreča koja još nemaju kanalizacijsku mrežu. Radovi su se intenzivirali nakon ljetne pauze, a u ovom ciklusu širenja Odvodnja Poreč planira izgraditi gotovo 15,2 km nove kanalizacijske mreže, te 10 crpnih stanica. Na novim sustavima odvodnje otpadnih voda bit će izvedeno gotovo 500 novih priključaka, na koje će se priključiti oko 1.200 novih korisnika. Sveukupno riječ je o investicijama vrijednosti od oko 5 milijuna eura.

U tijeku su radovi na izgradnji kanalizacijskih mreža naselja Antonci, Kosinožići i Fuškulin, a po dovršetku radova u naselju Antonci krenut će radovi u naselju Vežnaveri za koje je u međuvremenu sklopljen Ugovor o izvođenju radova.

Na području naselja Antonci izgradit će se gotovo 1,5 km nove kanalizacijske mreže sa dvije crpne stanice, na koju će se spojiti 150 stanovnika. Rok dovršetka radova je studeni ove godine. U susjednom naselju Kosinožići bit će postavljeno 1,3 km nove kanalizacijske mreže sa dvije crpne stanice, na koju će se spojiti 75 stanovnika. Završetak radova predviđen je krajem prosinca ove godine. Po dovršetku radova u Antoncima, planira se početi sa radovima u naselju Vežnaveri, gdje će se izgraditi gotovo 800 metara nove kanalizacijske mreže sa dvije crpne stanice, za novih 80 korisnika. Rok dovršetka radova je 120 dana od dana uvođenja u posao, te je previđen krajem ožujka u 2024.g. Na području naselja Fuškulin gradit će se 4,16 km nove kanalizacijske mreže s jednom crpnom stanicom, na koju će se spojiti novih 325 stanovnika. Ovaj sustav odvodnje naselja priključuje se na postojeći glavni kolektor Fuškulin – Mugeba i pripada aglomeraciji Poreč jug.

Valja reći i da će se u naseljima Kosinožići i Vežnaveri izgradnja infrastrukture realizirati u suradnji s Istarskim vodovodom,  gdje će se paralelno s radovima na kanalizaciji mreže raditi i na izgradnji vodovodne mreže. 

Osim samih radova, u tijeku su provedbe i pripreme javne nabave male vrijednosti za izgradnju kanalizacijskih mreža u naseljima Bonaci, Jasenovica, Čuši i Dračevac u ukupnoj planiranoj vrijednosti od 2,4 milijuna eura.

Na području Bonaci graditi će se 0,35 km nove kanalizacijske mreže sa jednom crpnom stanicom, na koju će se spojiti 170 stanovnika. Na području naselja Jasenovica gradit će se 1,1 km nove kanalizacijske mreže s jednom crpnom stanicom, na koju će se spojiti novih 75 korisnika. Procjena je da će se sa radovima započeti u siječnju 2024.g. Kanalizaciju će dobiti i Čuši gdje će se graditi 0,57 km nove kanalizacijske mreže s jednom crpnom stanicom, na koju će se spojiti 11 novih kućnih priključaka. I ovdje će se s radovima početi u siječnju 2024.g.

U naselju Dračevac gradit će se 5,43 km nove kanalizacijske mreže sa jednom crpnom stanicom, na koju će se spojiti novih 425 stanovnika. Investicija je vrijedna cca 1,6 milijuna eura. Sustav odvodnje naselja priključuje se na kanalizacijsku mrežu naselja Jasenovica, a procjena je da će se sa radovima početi u siječnju 2024.g.

Naselja Fuškulin, Bonaci, Jasenovica i Čuši financirat će se bespovratnim sredstvima, temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO)

Kao i do sada, Odvodnja Poreč d.o.o. će i dalje vršiti aktivnosti na proširenju i modernizaciji sustava javne odvodnje te postizanju maksimalne priključenosti stanovništva na sustav, kako bi se došlo do potpune pokrivenosti kanalizacijskom mrežom svih naselja na području Grada Poreča.  

Provedbu investicija i napredak radova građani mogu pratiti na internetskoj stranici  www.odvodnjaporec.hr, a dodatne  informacije mogu se dobiti i na broj telefona 052 431 003 ili na [email protected].

Odvodnja Poreč d.o.o.

 

Print Friendly, PDF & Email