NEWS
Max 180920 S

Stan d.o.o. objavljuje JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

08.09.2015. 13:52; Učitavanja: 409; Početna / Obavijesti / Natječaji / Stan d.o.o. objavljuje JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ur.broj:   1376  /2015

Poreč-Parenzo, 8. rujan 2015.god.

Na temelju odredbi čl.6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) i Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i Odluci direktora društva Stan d.o.o. od 06.rujna 2015.god., direktorica, Alja Udovičić, dipl.oec. objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja  radnog odnosa

Kandidat/kandidatkinja se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

  1. 1.      Stručni suradnik/ca za financije i računovodstvo- 2 izvršitelja/ica

Uvjeti:

–       Preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij u polju ekonomije,

–       Poznavanje rada na osobnom računalu ( MS Office )

  1. 2.      Stručni suradnik/ca za tehničke poslove- 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

–       Preddiplomski,  diplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz područja građevinarstva

–       Poznavanje rada na osobnom računalu ( MS Office , AutoCad),

–       Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Mjesto stručnog osposobljavanja za rad: Poreč

Uvjet za prijavu na ovaj Poziv ostvaruje nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana, a koja nema više od godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovala , bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju.

POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA

Stan d.o.o. Poreč zadržava pravo izbora između više kandidata/kandidatkinja koji/e ispunjavaju uvjete ovog Javnog poziva.

Izabrani kandidat/kandidatkinja ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S izabranim kandidatom/kandidatkinjom Stan d.o.o. Poreč sklopiti će pisani ugovor u kojem će se utvrditi radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te druga međusobna prava , obveze odgovornosti  ugovornih strana.

Prijavi na Javni poziv, koja mora biti vlastoručno potpisana s jasnom naznakom radnog mjesta za koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuje za stručno osposobljavanje, kandidat/kandidatkinja su dužni priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– diplomu o završenom studiju (preslika),

– osobnu iskaznicu (preslika),

– domovnica (preslika),

– EPRS (elektronički zapis o radno pravnom statusu iz HZMO),

– potvrdu (uvjerenje) o nekažnjavanju ne stariju od 30 dana (preslika),

– uvjerenje HZZ da je kandidat/kandidatkinja u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali se kandidat/kandidatkinja prije zaključivanja pisanog ugovora dužan/a dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

Rok za podnošenje prijave na poziv je  do 21. rujna 2015.godine.

Ovaj javni poziv objaviti će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Stan d.o.o. Poreč.

Prijave na Javni poziv s traženim prilozima dostavljaju se na adresu:

Stan d.o.o.

Pionirska br.1

52440 Poreč

s naznakom „Javni poziv za prijam kandidata/kandidatkinja za stručno osposobljavanje“.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih kandidata/kandidatkinja koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Kandidate/kandidatkinje prijavljene na javni poziv koji/e ispunjavaju formalne uvjete pozvati će se na intervju.

Ako pozvani kandidati/kandidatkinje ne dođu na intervju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Kandidat/kandidatkinja će o rezultatima biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava na Javni poziv.

Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Stan d.o.o., ali tek nakon dobivenog odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Stan d.o.o. Poreč

Print Friendly, PDF & Email