NEWS
LUTRIJA T

Sportska zajednica Grada Poreča objavljuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u dvorani Žatika

Sportska-Dvorana-Žatika-Poreč
26.08.2020. 13:29; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Sportska zajednica Grada Poreča objavljuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u dvorani Žatika

Izvršni odbor Sportske zajednice Grada Poreča, temeljem članka 13. Pravilnika o korištenju sportskih i drugih objekata kojima upravlja Sportska zajednica Grada Poreča, temeljem zaključka donesenog na sjednici održanoj dana 21. kolovoza  2020. godine, objavljuje slijedeći

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u sportskoj dvorani „Žatika“

 1. Sportska zajednica Grada Poreča (dalje u tekstu : zajednica) daje u zakup dio poslovnog prostora u sportskoj dvorani „Žatika“, lijevo od glavnog ulaza u dvoranu – etaža „nula“ – zapad, površine cca180 m2, za djelatnost – fitness.
 2. Vrijeme zakupa pet (5) godina, od dana potpisivanja ugovora.
 3. Početna cijena zakupa iznosi 3,70 € po m2, bez PDV-a, odnosno 666 € (bez PDV-a) mjesečno.
 4. Pravo podnošenja prijave imaju pravne osobe i obrtnici.
 5. Uvjeti natječaja:
 • ponuda ne niža od početnog mjesečnog  iznosa zakupnine,  
 • uplata jamčevine u visini početnog mjesečnog iznosa  zakupnine – 666 € u kunskoj protuvrijednosti po  srednjem tečaju HNB na dan uplate,  na račun  broj HR 2425000091101426771 Addiko Bank Zagreb.,
 • zakupnik o svom trošku postavlja i održava uređaje i opremu za obavljanje djelatnosti,
 • ostali troškovi – utrošak električne energije, održavanje čistoće, korištenje sanitarnih prostorija ugovoriti će se   u mjesečnom paušalnom iznosu,
 • radno vrijeme za obavljanje djelatnosti prema aktima zajednice i kućnom redu,
 • plaćanje zakupnine mjesečno unaprijed, a paušalnih troškova po obračunu, odnosno ispostavljenoj fakturi u   roku od osam (8) dana od dana primitka,
 • zakupnik ne može bez posebnog odobrenja zajednice dodatno postavljati nove uređaje i opremu, zauzimati veći poslovni prostor od ugovorenog ili obavljati u tom prostoru dodatnu djelatnost, odnosno drugu djelatnost izvan ugovorene, 
 1. Prijava mora sadržavati:
 • naziv i adresa ponuditelja, OIB i račun poslovne banke, broj telefona, faxa, e-mail,
 • za osobe koje se bave registriranom djelatnošću ( izvadak iz sudskog registra, rješenje o obavljanju  djelatnosti, obrtnica ili druga odgovarajuća isprava),
 • dokaz o uplati jamčevine  (priznanica ili uplatnica),
 • jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku izjave ponuditelja kojom izjavljuje da će u slučaju da bude  izabran kao najpovoljniji ponuditelj najkasnije pri sklapanju ugovora o zakupu izdati zadužnicu najmanje na godišnji  iznos ponuđene zakupnine,
 • potvrdu Porezne uprave da nema dugovanja po bilo kojoj osnovi, ne stariju od 30 dana u odnosu na dan objave natječaja,
 • potvrdu Gradske uprave Grada Poreča-Parenzo da nema dugovanja, po bilo kojoj osnovi, ne stariju od 30 dana u odnosu na dan objave natječaja,
 • potvrdu zajednice da nema dugovanja, ne stariju od 30 dana u odnosu na dan objave natječaja,
 • naziv banke i račun ponuditelja radi povrata iznosa jamčevine, u slučaju da ne uspije u natječaju.

Svi ponuditelji prije podnošenja prijave imaju mogućnost podignuti u zajednici nacrt ugovora o zakupu.

 1. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenim omotnicama, na adresu :

       SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČA, 52440 Poreč, Nikole Tesle 16, s naznakom –„NE OTVARAJ –

        natječaj za zakup poslovnog prostora“.

Natječaj je otvoren u roku od 8 (osam) dana od dana objave na Oglasnoj ploči Sportske zajednice Grada Poreča ( N. Tesle 16, Poreč), odnosno do 03.09.2020 godine do 12:00 sati..

 U razmatranje će se uzeti samo potpune i pravodobne prijave, koje će u zajednici biti zaprimljene unutar natječajnog roka.

Postupak natječaja i izbor ponuditelja provesti će Izvršni odbor zajednice.

Odluka o izboru ponuditelja objavit će se u roku od osam dana po završenom natječaju.

Sa najpovoljnijim  ponuditeljem zaključit će se Ugovor o zakupu. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u roku od osam (8) dana od dana utvrđivanja i usklađivanja svih  odredbi ugovora,  gubi pravo na sklapanje ugovara o zakupu i povrat uplaćene jamčevine, slijedom čega Izvršni odbor može isti prostor dodijeliti drugom najpovoljnijem ponuditelju ili ponovno raspisati natječaj.

 Izvršni odbor je ovlašten poništiti natječaj i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

 

 

 Predsjednik

Alfredo Mendiković

Print Friendly, PDF & Email